Beheerder

Het Open Hof valt onder gezamenlijk beheer van de Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten. Beheerder van het gebouw is dhr. F. (Frank) Groen, te bereiken via het telefoonnummer van het gebouw Open Hof: 3316144. Hij coördineert alle activiteiten in het Open Hof. U kunt zich ook tot de beheerder wenden als u één of meer van de ruimten in het Open Hof wilt huren.

Belijdeniskring

En nu wil je het echt en serieus weten! En daar intensief mee bezig zijn. Nou, kom dan naar de belijdeniskring. Ook dit seizoen gaan we weer op weg met zoekende jongeren (maar ook ouderen zijn welkom!). Of je nu al belijdenis deed of overweegt dat te doen of het nog helemaal niet weet: meld je aan! Onderwerpen die aan de orde komen: wat is de zin van het leven? Hoe zou je de Bijbel moeten lezen? Hoe zit het met geloof en wetenschap?

Wat is eigenlijk Kerk en Doop? Wie is JHWH en hoe verhoudt Hij zich tot andere goden? En wie is de Messias? Wat is de rol van Israël in de wereldgeschiedenis? Hoe moet je bidden? Wat doet de Heilige Geest? Enzovoort, enzovoort. Natuurlijk gaan we ook in op je eigen vragen.

Stuur even een mailtje naar de predikanten (ds. M.L.Eigenhuis: mleigenhuis[at]tele2.nl) of je erbij hoopt te zijn. Zij zullen deze kring samen leiden en dus ook onderling kunnen stoeien over alle thema’s. Stoei, speel en spel met hen mee! (www.pknkampen.nl)

Cantatediensten

Met enige regelmaat, een keer of zes per jaar, worden in de Burgwalkerk op de zondagmiddag cantatediensten gehouden. Al sinds 1975, toen de toenmalige orgelist Theo van Dijk het initiatief tot deze diensten nam. Het zijn gewone kerkdiensten, geen concerten. De cantate vormt een onderdeel van de dienst, die ook uit andere onderdelen bestaat: lezingen, liederen, gebeden en een korte preek, meestal overweging genoemd.
Daar zijn de cantates oorspronkelijk ook voor gemaakt: niet voor de concertzaal, maar om uitgevoerd te worden in een zondagse eredienst. De cantates van Johann Sebastian Bach volgen in de regel wat er op een bepaalde zondag aan de orde is – vooral de evangelielezing van de betreffende zondag volgens het Lutherse leesrooster. Daar geeft de cantate als het ware een commentaar op.

De cantates, die in de Burgwalkerk tot klinken worden gebracht, worden uitge­voerd door het Bachkoor en -orkest o.l.v. Bob Vaalburg met medewerking van solisten.
Het koor is samengesteld uit vrijetijdszangers die zich hebben aangemeld omdat zij graag mee willen zingen in cantatediensten en daarvoor over de nodige zangcapaciteiten beschikken. Bij het orkest hebben wij in de regel te maken met beroepsmusici; zij worden vanwege hun des­kundigheid gevraagd om mee te werken. Dat geldt uiteraard ook voor de solisten.

Het ligt voor de hand dat zowel de beroepsmusici als de solisten een vergoeding ontvangen voor hun medewerking, al staat deze vergoeding in geen verhouding tot wat in de wereld van de klassieke muziek gebruikelijk is. Het meedoen aan de cantatediensten is ook voor hen voor een groot deel liefdewerk.

De voorbereiding van de cantate, het instuderen van de partijen is een indivi­duele aangele­genheid. Pas op de zaterdagmiddag, nadat iedereen zich thuis grondig heeft voorbereid, komt het koor voor het eerst bijeen voor een echte repetitie; deze repetitie wordt op zondagmiddag voortgezet. Dan komen ook de orkestleden bij elkaar, evenals de solisten, om o.l.v. de dirigent en samen met het koor de verschillende partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Voorafgaand aan de dienst en ook na afloop voert de organist Sander van den Houten een werk van Bach uit.
In de loop van de jaren zijn de cantatediensten in de Burgwalkerk een begrip geworden – in Kampen en de wijde omgeving.

Wat de onkosten betreft: bij de uitgang van de kerk krijgt u gelegenheid een bijdrage te leveren: een gift om deze cantatediensten in stand te houden. Deze mandcollecte wordt u hartelijk aanbevolen! U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening 90.90.60.010 t.n.v. Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.

Cantorij

`Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus`. (Efeze 5: 18 t/m 20)

Zingen met heel je hart . . . een manier om je te uiten, je uit te leven, om te delen, elkaar te bemoedigen . . .
Woorden van Augustinus: `Zingen is twee keer bidden`.
Het Open Hof heeft een eigen cantorij die met veel enthousiasme oefent op maandagavond van 20.30 uur tot ca. 22.00 uur in het Open Hof (m.u.v. de schoolvakanties).
De cantorij staat onder leiding van Arie v.d. Weerd, beroepsmusicus uit Zwolle.
Ongeveer om de 6 weken wordt medewerking verleend aan een eredienst.
Er worden Nederlandstalige, Engelse en Duitse geestelijke liederen gezongen.
Ook ondersteunen we de gemeente bij het aanleren van nieuwe liederen.

De cantorij doet een dringend beroep op u. Om te kunnen blijven zingen hebben we meer mensen nodig. Daarom bent U van harte welkom om eens (vrijblijvend) mee te komen zingen op onze oefenavond!
Contactpersoon: Ina Hup, e-mail: klazinahup[at]home.nl

Eredienst

Er is een grote verscheidenheid aan vieringen in het Open Hof en de Burgwalkerk.
Normaal gesproken zijn er drie morgendiensten: In het Open Hof om 9.00 uur en 10.30 uur; in de Burgwalkerk om 9.30 uur. De morgendiensten in het Open Hof zijn soms identiek en met dezelfde voorganger, maar ze kunnen onderling ook (zeer) verschillen.
Vaak is er in één van beide kerkgebouwen een middag- of avonddienst. De middagdienst (in de Burgwalkerk) begint om 17.00 uur, de avonddienst (in het Open Hof) om 19.00 uur. Soms wordt zelfs zowel een middagdienst als een avonddienst aangeboden. Deze vieringen betreffen cantatediensten, Taizé-diensten, themadiensten, enzovoort. Zie daarvoor verder op deze site.
Preekvoorziener voor de hervormde gemeente is dhr. H.W. (Drikus) van de Beek,. In overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad nodigt hij gastpredikanten uit om diensten in onze gemeente te vervullen.
Preekvoorziener voor de gereformeerden is mevr. G (Gré) Bos - Modders.  In overleg met de beide wijkkerkenraden (Open Hof en Burgwalkerk) en de Algemene Kerkenraad nodigt zij gastpredikanten uit.

Familypoint

 FAMILYPOINT IS ER VOOR IEDEREEN: KIDS, JEUGD EN OUDERS!!!!

Wat is er allemaal te doen?

 • Elke maand een Meet & Greet na de kerkdienst. De koffie, thee en frisdrank staan voor iedereen klaar. En terwijl de ouders even met elkaar bijkletsen, zijn er voor de jonge kinderen spelletjes en kleurplaten. De jeugd kan lekker chillen in de bar of elkaar uitdagen met een potje tafelvoetbal, dart, tafeltennis of schaken of zo.
 • zo'n 3 keer per jaar wordt er voor de kids tot 12 jaar een activiteit georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn: kidspraise-en-doe-middag, bosspelletjes, naar De Speelpoort, etc.- ong. 3 keer per jaar kan ook de jeugd meedoen aan een activiteit speciaal voor hen. Bijvoorbeeld: filmavond, dropping, samen koken, etc.
 • Gezinsdag: elk jaar organiseren we een dag voor het hele gezin. Een deel daarvan zijn er aparte programma’s voor ouders, kids en jeugd. Daarnaast is er een activiteit in de vorm van sport en spel voor het hele gezin. En natuurlijk is ook gelegenheid om gezellig bij te kletsen.
 • Thema-avonden voor ouders; op deze avonden komen gezin-geloof-gerelateerde onderwerpen aan de orde.

Halfjaarlijks verspreiden we een flyer met de data van alle activiteiten. Als je deze gemist hebt, neem dan contact met het team op. Uiteraard proberen wij om steeds vernieuwend bezig te zijn en zoveel mogelijk aan de behoeften van kids, jeugd en ouders tegemoet te komen. Heb je een idee of tip ... laat het ons weten! Info nodig? Bel: 038-3337378 (Janette).

Zowel op deze site als in het kerkblad houden we je op de hoogte van de activiteiten. Let ook op ons logo. Zodra je dat ziet, weet je waar je moet zijn!

TOT ZIENS, BIJ DE VOLGENDE FAMILYPOINT

Het team: Liesbeth Hofstede, Suzan de Vries, Ingeborg van Laarhoven, Janette Nammensma en Jeanette van Hamersveld

ICT Commissie

ICT en kerk is misschien niet een voor de hand liggende combinatie, maar het Open Hof heeft wel degelijk de beschikking over een ICT commissie!
De ICT commissie bestaat uit 3 subcommissies:

 • Beamercommissie
 • Kerkinstallaties
 • Internet en website

Het meest in het oog springend onderdeel is de beamercommissie; deze commissie verzorgt de presentaties in de kerkdiensten. Vele handen maken licht werk, daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een handje willen helpen met het verzorgen van een beamerpresentatie. Dus heb je een klein beetje ervaring met tekstverwerking, een uurtje vrij voor de voorbereiding geef je dan op bij:
Johan Lammertink, e-mail: j.flammertink[at]home.nl of ondergetekende.
De commissie die verantwoordelijk is voor de kerkinstallaties is de spin in het web binnen de ICT commissie. Deze commissie zal in de toekomst een grote rol spelen in het beschikbaar maken van geluidsopnames van kerkdiensten voor de internetsite en de ontwikkeling van diverse communicatie-faciliteiten in en voor het Open Hof.

De commissie voor Internet en Website is verantwoordelijk voor de website. Voor het gereformeerde gedeelte is Kees van Veen verantwoordelijk. Wie materiaal (teksten of foto’s) wil aanleveren voor de site kan deze sturen naar openhof-g[at]pknkampen.nl , naar burgwalkerk[at]pknkampen.nl of naar webmaster[at]gereformeerdekerkkampen.nl.

Dit laatste adres is vooral bedoeld voor informatie op de algemene site van de Gereformeerde Kerk: www.gkkampen.org
Hebben je hobby’s of interesses raakvlakken met ICT, webdesign of communicatie dan roepen we je op je aan te melden en zo een steentje bij te dragen aan bovenstaande commissies.

Info tafel

In de hal van het Open Hof vindt u een tafel met allerlei informatie over activiteiten in onze wijkgemeente. Bladert u de mappen die daar liggen eens door, neem flyers mee naar huis.
Op de wand boven de tafel kunt u ook uw eigen kaartjes kwijt betreffende wel en wee: geboorte of huwelijk, een rouwkaart, een verhuisbericht..... Of juist een foto waarop u uzelf voorstelt omdat u nieuw-ingekomen bent.
Tijdens de diensten staan er vaak wel ambtsdragers in de buurt die uw vragen zullen proberen te beantwoorden en graag opmerkingen en ideeën van u in ontvangst nemen.

Jongerendiensten

Iedere tweede zondag van de maand worden er in het Open Hof online-diensten georganiseerd. De diensten beginnen om 19:00 en worden gekenmerkt door hedendaagse muziek en een korte maar krachtige boodschap. Contactpersoon: Corné Vreugdenhil.

Jeugdkerk

De eerste en derde zondag van de maand kunnen de jongeren van 12 tot 15 jaar in het Open Hof tijdens de kerkdienst naar de jeugdkerk. In de jeugdkerk zullen zij een viering meemaken die aansluit bij hun belevingswereld en waarin ruimte is voor hun ideeën. In hun eigen viering zijn zij actief bezig met de verhalen uit de bijbel en de betekenis daarvan in hun eigen leven. De jeugdkerk staat niet naast de kerk, maar is uitdrukkelijk een onderdeel van de kerk. De leiding bestaat uit een aantal gemeenteleden, dat per koppel een viering voorbereidt en leidt.

Contactpersoon: Paulineke Eigenhuis

Jeugdsoos

Jeugdsoos Reload is al jarenlang een begrip als veilige uitgaansgelegenheid voor de Kamper jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Er is gelegenheid om te kletsen, te relaxen, te gamen en te dansen. Bovendien is er een disco met de nieuwste hits en een lichtshow. Reload is natuurlijk alcoholvrij. De avonden worden georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Je kunt lid worden van de jeugdsoos. Dan betaal je 1 keer per seizoen lidmaatschap (alleen geldig met ID). Het lidmaatschap is 5 euro, daarvoor krijg je een pasje en  4 consumptiemunten. Als lid kun je elke avond gratis naar binnen.
Openingstijden: zaterdag (om de 3 weken, kijk op de website voor de data) van 19.30 - 22.30 uur in het Open Hof.

Voorzitter: Evert-Jan Wierbos

Mail: info[at]jeugdsooskampen.nl
Internetadres: www.jeugdsooskampen.nl 

Kampen/Hongarije/Roemenie

Om praktische redenen hebben we van deze commissie een stichting gemaakt, maar we praten altijd over ‘de Kontaktgroep’. In deze Kontaktgroep zitten leden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, een predikant en een diaken uit beide kerkgenootschappen zorgen voor de directe contacten met de kerken.

De Kontaktgroep bestaat sinds 1984 en door de jaren heen breidt het aantal contacten steeds uit. We gaan persoonlijk op bezoek bij de mensen, in de tehuizen, in het ziekenhuis, in de scholen. Met de meeste contactadressen hebben we een goede band opgebouwd en als hulpverlening dan niet meer nodig is blijft de vriendschap bestaan. Door die persoonlijke contacten kunnen we ook garanderen dat alle spullen die we krijgen voor bepaalde adressen daar ook echt aankomen. Daar zorgen we zelf voor of we maken gebruik van betrouwbare transportmogelijkheden.

We hebben nu vijf keer een bouwactie georganiseerd in Roemenië: een groep jeugd gaat twee weken bouwen o.l.v. vakmensen. We hebben op die manier een ziekenhuiskeuken vernieuwd in Ditro, in Rupea hebben we eerst een eetzaal en een keuken, later een studiezaal en sanitaire voorzieningen gerealiseerd in een internaat voor middelbare scholieren en we hebben de entree en de belangrijkste gangen in de school voor dove kinderen in Cluj-Napoca opgeknapt. In de zomer van 2006 hebben we geholpen met het opknappen van een dorpshuis in Osorhei.

U kunt ons helpen door spullen te geven voor de rommelmarkt of kleding en schoenen in te leveren op onze kledingopslag. Daar bewaren we ook andere kleine dingen die we meenemen als we op reis gaan: nieuw speelgoed, verbandmiddelen, kaarsen, garen ritsen, band, knopen, scharen, naalden, (veiligheids)spelden, naaimachines, breinaalden, breiwol, papier, potloden, pennen. Allemaal zaken die vooral in Roemenië onbetaalbaar zijn voor de mensen. Natuurlijk kunt u ook donateur worden.

Met een speciaal steunfonds helpen we jonge mensen wier ouders onmogelijk hun studie kunnen betalen. U kunt zo’n kind gedurende zijn of haar studietijd adopteren voor €  30 ,-- à €  35 ,-- per maand.

Vrijwel elke week kunt u iets lezen over ons en onze activiteiten in Hervormd Kampen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website: www.kkhr.nl

Contactadres: Jonnie Bosch, e-mail jonniebosch[at]home.nl
algemeen rekeningnummer 59.69.35.285
steunfonds studenten 58.67.11.856
beide t.n.v. Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië, Boelestraat 34, Kampen.

Kerk(gebouw)

Kerkelijk Centrum Open Hof : Lelystraat 49, 8265 BB, Kampen, tel.3316144.
Het aantal zitplaatsen bedraagt ongeveer 550. In de kerkzaal is een 'ringleiding' voor slechthorenden.
De hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde wijkgemeente 'Open Hof' houden beide hier gezamenlijke diensten. De aanvangstijd van de morgendiensten is meestal 10.00 uur. Bij bijzondere gelegenheden zijn er twee diensten, één om 9.00 en één om 10.30 uur.
Regelmatig zijn er ook avonddiensten om 19.00 uur. Dit zijn Themadiensten, Jeugddiensten, w.o.@linediensten en Taizédiensten.
Tijdens de morgendiensten is er in het jeugdhonk (ingang Van Brederodestraat) een oppasdienst voor jonge kinderen. Ook wordt gedurende de preek kindernevendienst gehouden voor de basisschool-leeftijdsgroepen. Zie verder onder kindernevendienst. Regelmatig wordt gelijktijdig met de morgendienst de jeugdkerk gehouden, in de barruimte. Zie verder onder Jeugdkerk.           

Kerstmarkt 

Foto's van de laatste kerstmarkt zijn te vinden op onderstaande link.
http://www.pknkampen.nl/Start/Fotopagina/tabid/316/AlbumID/641-6/language/nl-NL/Default.aspx

Kindernevendienst

Voor wie?
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Wat doen we?
Er wordt een verhaal verteld, uit de Bijbel gelezen of over een bijbelgedeelte met elkaar van gedachten gewisseld. Daarna wordt het verhaal verwerkt d.m.v. een kleurplaat, een puzzel, spel, enz. Tijdens de kindernevendienst wordt gecollecteerd. De opbrengst is bestemd voor het steunen van ons adoptiekind.

Welke methode?
Wij gebruiken de methode “Kind op Zondag”, een uitgave van de NZV. Het leesrooster hiervan wordt zoveel mogelijk gevolgd door de predikant, maar er kan van worden afgeweken. Naast achtergrondinformatie worden verhalen op verschillende niveaus aangereikt. Ook worden er suggesties gegeven voor verwerkingen. Rond Kerst en Pasen volgen we een project, waarbij in de kerk hoor- en zichtbaar wordt gemaakt waar wij in de kindernevendienst mee bezig zijn.

Hoe is de indeling?
De kindernevendienst wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd en geleid. De leiding werkt met een rouleersysteem, waarbij ieder 1x per 5 a 6 weken aan de beurt is.

In totaal werken er 25 mensen mee.

Vragen?
Marina Hartman
Jolanda Kanis, j2.kanis[at]gmail.com
Anne-Greet Kreder

Meewerken?
Lijkt het u /jou leuk om mee te werken in de kindernevendienst? Mail of bel naar bovenstaand contactadres(sen). Er is nog ruimte in zowel onder- als bovenbouw.

Koffiegroep

Koffieschenkgroep (koffie drinken na de kerkdienst)
Elke laatste zondag van de maand tussen de beide ochtenddiensten, en verder incidenteel bij bijzondere gelegenheden,  wordt er koffie geschonken  in de hal van het Open Hof.  Een enthousiaste groep vrijwilligers draagt hiervoor de zorg.
Zo hopen we de gemeente de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten; niet alleen  kunnen degenen die gelijktijdig de kerkdienst bijwonen met elkaar napraten, maar ook kunnen ‘de vroege vogels’ de ‘late kerkgangers’ tussen de diensten in bij een kopje koffie spreken.
Ook hier geldt, net als bij zoveel ander kerkenwerk: vele handen maken licht werk. Hoe groter de groep koffieschenkers, hoe minder vaak ieder hoeft te worden ingeroosterd.

Vragen? Meehelpen?
Neem contact op met: Jannie Ruigendijk,

Links

Wilt u ook een vermelding in dit overzicht? Stuur dan een mail naar beheer[at]pknkampen.nl met de te vermelden URL.

Interne links
Kerkblad Open Hof Hervormd http://www.pknkampen.nl/OpenHofHervormd/Communicatie/Kerkblad/tabid/184/language/nl-NL/Default.aspx

Links naar andere PKN gemeenten
Gereformeerde kerk Kampen http://www.pknkampen.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.gereformeerdekerkkampen.nl%2f&tabid=64&mid=449&language=nl-NL
Hervormde gemeente Kampen http://www.pknkampen.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.hervormdkampen.nl&tabid=64&mid=449&language=nl-NL

Overige links
Jeugdcafe De Mix http://www.jcdemix.nl/
Jeugdsoos Kampen http://www.jeugdsooskampen.nl/
Kerstmarkt Open Hof http://www.kerstmarktopenhof.tk/
Re@ction http://www.reaction.nu/
Kerkplein Kampen http://www.kerkpleinkampen.nl/

Organisten

De beide wijkgemeenten in het Open Hof beschikken over vier organisten die bij toerbeurt de eredienst begeleiden.

Ad de Hoop
Marijn de Jong
Henk Keijzer
Dick Muller
Contactpersoon is Marijn de Jong, e-mail mdejong[at]gebruiktebladmuziek.nl

Orgel Open Hof

Het orgel in het Open Hof is in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw geplaatst door de firma van Vulpen, orgelmakers te Utrecht. Vanwege de bescheiden omvang, 10 registers verdeeld over twee klavieren, is het in hoofdzaak een begeleidingsinstrument.

De dispositie van het orgel luidt als volgt:

Hoofdwerk                     Borstwerk                       Pedaal                             Koppels
Prestant  8’                    Holpijp 8’                        Bourdon 16’        Pedaal – Hoofdwerk
Bourdon 16’                  Fluit 4’                                                         Pedaal – Borstwerk
Octaaf 4’                        Octaaf 2’                                                       Hoofdwerk – Borstwerk
Mixtuur 1 1/3 IV            Sexquialter II
Kromhoorn 8’

Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst en Liturgie (TEL) bestaat uit leden van de twee samenwerkende wijkgemeenten van het Open Hof (hervormd en gereformeerd). De groep houdt zich bezig met liturgie in de breedste zin van het woord.
De TEL heeft verschillende zowel praktische als beleidsmatige taken:

 • Het doen van voorstellen voor veranderingen in of toevoegingen aan de eredienst. Deze voorstellen kunnen een antwoord zijn op vragen vanuit de kerkenraden of het duomoderamen of op signalen uit de gemeente of voortkomen uit eigen ideeën.
 • Het uitleg geven en bewust maken van wat er in en om de eredienst gebeurt. Alles wat binnen de eredienst vertrouwd is, kan zo gewoon worden dat we ons van het waarom nauwelijks meer bewust zijn. We moeten soms eerst weer leren zien en horen wat er in de eredienst omgaat, om dan de betekenis ervan weer te kunnen ervaren. Uitleg kan ook zinvol zijn ten aanzien van de verschillen in gebruiken tussen de beide wijken en wanneer er nieuwe elementen rondom de erediensten een plek krijgen.
 • Het voorbereiden van de vespers op de Adventszondagen en in de Stille Week en de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake.Veertig dagen kalender 2012
 • Het jaarlijks samenstellen en uitgeven van de veertigdagenkalender. Liturgie beperkt zich niet tot de zondagse eredienst, maar speelt ook thuis.
 • Het verzorgen van de paaskaars en huispaaskaarsen. Ieder gemeentelid wordt in de gelegenheid gesteld een huispaaskaars te bestellen.
 • Het verzorgen van de gedenkplek voor overleden gemeenteleden uit de Open Hof gemeente. Over deze gedenkplek is een toelichting beschikbaar, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
 • Het verzorgen van de liturgische / symbolische bloemschikkingen op Eeuwigheidszondag, tijdens Advent en Kerst, de 40-dagentijd, Pasen en Pinksteren.

Iedereen die interesse heeft voor (één van) de taken van de TEL, is van harte welkom. Wilt u meedenken over het beleid rondom de erediensten of lijkt het u leuk een vesper mee voor te bereiden of een bijdrage te leveren aan de veertigdagenkalender, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Contactpersoon: Henk Keijzer, keijs@ziggo.nl

Taizediensten

Stilte, meditatief zingen, aanbidding, bijbellezingen, gebeden, muziek, rust. Zo kun je de vieringen beschrijven die gehouden wor­den in Taizé, een oecumenische communiteit in Frankrijk.
Diezelfde rust, ruimte en sfeer zoeken we ook in de Taizé-vieringen die we in het Open Hof houden. De vieringen zijn (in principe) op de derde zondag van de oneven maan­den: januari, maart, mei, september, november. De vieringen beginnen om 19.00 uur. Voor aanvang van de viering worden enkele liederen doorgenomen.
De voorbereidingsgroep voor de Taizé-vieringen stelt de vieringen samen, maakt de liturgieën, verzorgt de publiciteit en regelt de muzikale ondersteuning. We komen voor elke viering één keer bij elkaar.

Meer informatie:Jolanda Roersma, jolandaroersma[at]telfort.nl

Vespers

Adventsvespers

De eerste vier weken van het kerkelijk jaar worden gebruikt voor de voorbereiding op het Kerstfeest. De kleur die bij deze tijd, de Adventstijd, hoort is paars: de kleur van inkeer en van voorbereiding. Deze kleur is terug te vinden in het kleed op de avondmaalstafel en de bloemen voor in de kerk.

In de adventsperiode is er iedere zondagavond een vesper. De vespers zijn korte avonddiensten. De voorganger of liturg is over het algemeen een gemeentelid. De dienst bestaat uit lezingen, gebed, samenzang en een korte meditatie. Vaak zijn de diensten verbonden door een thema. Ook een muzikaal moment kan een belangrijke plaats innemen in de vesper.

De vespers, die zijn voorbereid door de Taakgroep Eredienst en Liturgie, worden gehouden in het Open Hof en beginnen om 19.00 uur.

Voor de vespers in de weken voor Pasen, zie bij 'Stille Week'.

Vorming en toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting verzorgt een aanbod van leer- en gespreksgroepen. Ieder jaar in september, rond de startweek, worden de activiteiten van het nieuwe seizoen gepresenteerd.
Een aantal exemplaren van het boekje (download: http://www.gkkampen.org/documenten/V&T.pdf)  ligt op de informatietafel in de hal van het Open Hof en is tevens verkrijgbaar op het kerkelijk bureau van de gereformeerde kerk, Burgwal 59. Download aanmeldingsformulier (http://www.gkkampen.org/documenten/Aanmeldingsformulier%20V&T.pdf)

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u terecht bij:
 Nettie Deen, 3326682 of n.deen@home.nl

Websiteonderhoud

De website pknkampen.nl wordt beheerd door de ICT commissie.
Redactie Open Hof Hervormd:
Redactie Open Hof gereformeerd: 
Webmaster Open Hof gereformeerd: 
Webmaster Burgwalkerk:
Technische vragen, ICT commissie:


Logo's zijn gemaakt door Web by Step