Algemeen

Eén van de vijf wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Kampen is de wijkgemeente Open Hof, zo genoemd naar het kerkgebouw op Lelystraat 49. Het is een jonge en betrekkelijk grote gemeente (ca 2200 leden) met veel nieuwbouw. Sinds 1994 is d.s. B. Gijsbertsen hier predikant.

Geografisch behoren tot deze gemeente zij die wonen rondom het Open Hof, de nieuwe wijk 'de Maten', en de buitengebieden van Kampen: Buitendijksweg, de Zwartendijk, de gebieden tussen Kampen en Kamperveen, Oosterwolde en Noordeinde. Als 'modaliteitsgemeente' kent wijk l ook zeer veel pastoraal overgeschrevenen uit andere wijken. In de wijk zijn geen verzorgingshuizen e.d. Daarentegen wonen er wel veel  jonge gezinnen.

Met ingang van november 2008 is de wijkgemeente een samenwerkingsverband aangegaan met de eveneens in dit gebouw kerkende Gereformeerde wijkgemeente Open Hof en met de wijkgemeente Burgwalkerk, een gereformeerde kerk in de binnenstad. De kerkenraden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de erediensten en proberen waar mogelijk tot verdere samenwerking te komen. De kerkenraden OHH en OHG hebben voor de jaren 2014 t/m 2016 een stappenplan gemaakt om te komen tot een gefedereerde gemeente.

De gemeente is heel divers van samenstelling, ook qua geloofsbeleving. In de praktijk blijkt dat geen probleem zo lang we de verschillen als rijkdom beleven. We hopen nog lang met elkaar te genieten van de ruimte die er in Christus Jezus is.

Andere wijken

Hoewel onze wijkgemeente intensief samenwerkt met twee gereformeerde wijkgemeenten, is zij volledig verbonden met de andere hervormde wijkgemeenten. We participeren dus ook volop in de Algemene Kerkenraad en maken samen met de andere wijkgemeenten beleid voor heel Hervormd Kampen. Ook hier is alles in beweging. Er wordt gezocht naar een nieuwe structuur waarin de qua modaliteit zo verschillende wijkgemeenten beter kunnen gedijen.

(Huis)catechese

In onze gemeente is de vorming en toerusting van nieuwe generaties een taak voor alle gemeenteleden. In dat verband wordt ook de catechese niet per se door de predikant gegeven, maar hebben gemeenteleden daarin een aandeel. Catechisanten in de leeftijd van 12-15 jaar komen in kleine groepjes bijeen bij gemeenteleden thuis. Deze gemeenteleden vormen de groep van huiscatecheten. Zij ontvangen hun toerusting van de predikant en proberen op hun beurt het geleerde weer door te geven aan de catechisanten. Elk jaar in september hebt u gelegenheid u voor dit mooie werk op te geven. Doe ook eens mee, en ontdek hoe verrijkend zo'n seizoen ook voor jezelf is!

De catechisanten vanaf 16 jaar komen bijeen in het Open Hof, onder leiding van de predikant. De opzet van de catechese is echter dezelfde. Onderstaan treft u de richtlijnen aan die alle catecheten voor hun lessen meekrijgen.

RICHTLIJNEN VOOR (HUIS)CATECHESE

1. Catechese is, in onze optiek en opzet, géén onderwijssituatie.
In een onderwijssituatie gaat er kennis van A naar B. Op diezelfde manier heeft men ook wel geprobeerd "geloofsoverdracht" tot stand te brengen.
Maar dat werkt niet. Want geloven is méér dan alleen kennis.
Ieder mens is uniek en wordt geroepen op zijn/haar eigen wijze antwoord te geven op het Woord van God. Dat antwoord bestaat niet uit een uit het hoofd geleerde zin, maar uit een manier van leven. De Tora roept immers op tot een manier van handelen.
Wat we in de catechese zoeken is daarom: dat ieder kind op eigen wijze leert leven met het Woord van God in deze wereld.

2. Het gaat niet om wat de catecheet wéét.
Het gevolg van het onder 1. genoemde is dat het niet zo belangrijk is hoeveel de catecheet weet. Wel is het uitermate belangrijk dat hij zelf met het Woord van God onderweg is gegaan. De catecheet weet dat geloven vertrouwen betekent. En dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Hij/zij kent uit eigen leven genoeg situaties waarin talloze vragen klinken die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn.
In die zin weet de catecheet zichzelf ook leerling, en daarom zit hij/zij ook zelf steeds weer aan de voeten van de kansel om te luisteren naar het Woord en gevoed te worden in vertrouwen.

3. In de catechese zijn allen leerling.
Daarom is catechese een leer-huis. Ieder leert van ieder. Niemand kan de ander voorschrijven hoe te leven. Wel luister je samen naar het Woord, en verrast het je soms hoe iemand dat Woord in zijn leven invult.

4. Voor deze catechese is "veiligheid" nodig.
Het zal duidelijk zijn dat als we zo open willen spreken over hoe we het Woord van God beleven en kunnen invullen in ons leven, er vertrouwen nodig is. De catecheet zal in deze openheid voorop moeten gaan. Hoe kan hij van de catechi­santen immers verwachten dat zij zich openen als hijzelf zich afsluit?
Authenticiteit van de catecheet is hierbij belangrijk. Het blijkt in de praktijk dat niet de know-how of de methode etc. maar de "echtheid" van de catecheet de jongeren aanspreekt . De catecheet is dus in grote mate verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Hoe echt en open durf je zelf te zijn?

5. Catechese weerspiegelt de gemeente.
Op deze manier weerspiegelt een catechisatiegroep de gemeente in het klein. Dat heeft ook direkt tot gevolg dat niet meer afstandelijk gesproken kan worden over "de" kerk, of "de" wereld en "de" mens. Hier in de groep zijn wij de kerk, de mens, de wereld.

6. De oude "ingangen".
De vroegere catechese en geloofsopvoeding probeerde meestal op 2 manieren bij de kinderen binnen te komen:
a) via gedragscodes. Wat wel en niet mag. Christelijke gewoontes. De geloofs­opvoeding was aanpassingspedagogiek.
Dat lukte wellicht nog toen de kerk en het dorp geïntegreerd waren. In deze tijd van secularisatie blijkt dat echter een jasje dat men zo maar uit kan doen.
b) via het overdragen van normen en waarden. Een uitleg van hoe het allemaal zit tussen God-wereld-mens. Zin-verleningssysteem. Overredingspe­dagogiek.
Maar in de crisis werkt dit systeem niet; dan is alles chaos.
De kern ligt kennelijk elders: in het hart. En een hart laat zich niet socialiseren en niet overreden (gelukkig maar!). Een hart heeft zijn eigen wegen. Een hart "wordt gewaar": echtheid, bewogenheid, liefde, HIJ.

7. De "harte-pedagogiek". (W. ter Horst)
Hoe is het hart te bereiken?
a) via de zintuigen; gelukservaring
Het hart moet in contact gebracht worden met wat écht is. Schepping! Zonder maskers. Niet abstract maar concreet. Zodat het "op zich in kan laten werken", door het zien en de aanraking. "Niets komt in het hart of het moet eerst in de zinnen zijn geweest".
b) via het "ik"
Het "ik" moet worden gerespecteerd. Je kunt niets onbevangen op je in laten werken als er geen veiligheid, geborgenheid is gegarandeerd.
Echte liefde stelt geen voorwaarden en hoeft niet verdiend te worden. Er mag een basic-trust zijn op grond van aanvaarding. "Wie ik ook ben, wat ik ook zeg, ik mag er zijn; ik word opgevangen; ik word gehoord; nu durf ik misschien nog meer te zeggen".

8. Catechese is zo als het leven zelf: met hoogte- en dieptepunten.
En zo'n catechese wensen we alle catecheten toe!

Diakenen

De diakenen van de vijf hervormde wijkgemeenten werken intensief samen op vijf beleidsterreinen: ouderenzorg, kerktelefoon, maatschappelijke dienstverlening, PNI (diakonale aandacht plaatselijk, nationaal en internationaal), Jeugd. Daarnaast maken ze mee beleid in hun eigen wijkkerkenraad.
In elk van de 5 wijken van Hervormd Kampen hebben diakenen zitting in onderstaande commissies. We noemen de commissies inclusief de namen van degenen die daar voor wijk I zitting in hebben:

Maatschappelijke dienstverlening: vacature
PNI (Plaatselijke, nationale en internationale hulpverlening): mevr. M. Reuvekamp
Kerkradio: dhr. P. Tegelaar
Jeugddiakenen: mevr. M. Reuvekamp
Ouderenzorg: mevr. J. van Dorp

Voor overige vragen, ook de centrale diaconie betreffende, kunt u zich wenden tot onderstaande personen:
P.J. Barens, voorzitter
T. Heldoorn, secretaris

Doop

In het kerkblad staat meestal vermeld wanneer de eerstvolgende doopdienst gepland staat. Doopaangifte kan men doen op elke eerste donderdag van de maand tussen 19.15 en 19.45 uur in het Open Hof. Nadere afspraken worden dan gemaakt.
Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij de scriba.
Wie als volwassene wil worden gedoopt kan het best eerst een afspraak maken met de predikant.

Huwelijk

Waar menig bruidspaar vaak niet aan denkt: in de Protestantse Kerk heb je in de eerste plaats een kerkenraad nodig die de trouwdienst organiseert en er verantwoordelijkheid voor draagt. Nog anders gezegd: je laat je huwelijk niet zozeer inzegenen in een bepaald kerkgebouw, maar in een bepaalde gemeente. Meestal zal dat de gemeente zijn waartoe één van beiden behoort; maar soms kiest men ook wel een gemeente waar men op een andere manier (over en weer) mee verbonden is.

Sommige bruidsparen kiezen ervoor om hun huwelijk 'gewoon' in een eredienst op zondag te laten inzegenen, met heel de gemeente om hen heen. Maar meestal vraagt men een extra kerkdienst aan op de trouwdag zelf; dan overtreft het aantal familieleden meestal het aantal gemeenteleden.

Wie een kerkelijke bevestiging en inzegening wil, moet zich dus eerst de vraag stellen: in welke gemeente, onder verantwoordelijkheid van welke kerkenraad? De kerkenraadsleden van wijkgemeente 1 stellen zich binnen Kampen flexibel op; dat wil zeggen dat ze dienst doen op de locatie die het bruidspaar heeft gekozen of gehuurd. Zij doen echter geen dienst buiten Kampen.

Als de keuze voor een bepaalde wijkgemeente is gemaakt, dan zal men meestal ook kiezen voor de predikant van die gemeente. Maar in principe mag men elke predikant vragen die men maar wil. Kiest het bruidspaar een predikant die van buiten de Hervormde Gemeente Kampen komt, dan gaan we er vanuit dat het bruidspaar voor deze gastpredikant zelf een vergoeding regelt.

In de praktijk is het handig altijd zeer op tijd (gelijk met het regelen van de trouwdag) ook contact met de gewenste predikant op te nemen. Hij weet dan wel te vertellen welke afspraken er verder gemaakt moeten worden, en op welke termijn. Wie in de Hervormde Gemeente Kampen trouwt moet zich ook altijd melden op het Kerkelijk Bureau; in principe worden van daaruit wijkkerkenraden en predikanten op de hoogte gesteld en eventuele organisten besproken. Uiteraard wordt het huwelijk daar ook geregistreerd; klik hier

Identiteit

Huis naast de synagoge

De identiteit van de hervormde wijkgemeente 1 Open Hof is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar zijn er wel evaluaties in de kerkenraad op het terrein van visie en beleid. In dat kader is de visie al jaren redelijk consistent, het beleid redelijk dynamisch. We geven een kort overzicht van de ontwikkeling:

In 1996 werden visie en beleid nauw verbonden met de naam ‘Open Hof’. De betekenis van het Open Hof zag de kerkenraad in ‘openheid’ en ‘beslotenheid’. [1]

Onder openheid verstond men:

 • Mensen worden geaccepteerd zoals ze zijn, zonder voorwaarden vooraf
 • In het apostolaat hoeden we ons voor een leerstellige toon
 • In de prediking van het Woord wordt in eigentijdse taal ge­zocht naar een vertaling van de Schrift die mensen helpt in deze ingewikkelde maatschappij een 'weg' te vinden om te gaan
 • De gemeente weet zich een klein deel van een groot geheel, de wereldwijde Kerk van Jezus Christus, en probeert daarin met haar eigen traditie haar plek in te nemen
 • Ook ten aanzien van anders-denkenden (al dan niet religieus) wordt de ontmoeting gezocht; dat wil zeggen niet met de intentie om ‘te bekeren’ maar om te spreken over elkaars ‘bronnen’, waarbij wij zelf in onze woorden maar ook door onze daden rekenschap willen geven van de hoop die in ons is.

 Onder beslotenheid verstond men:

 • De gemeente wil voor velen een 'thuis' zijn
 • In de erediensten is er naast vrijheid en blijheid ook plaats voor de 'stilte' en het moment van 'leren'. De Schrift wordt echt 'uitgediept'; op dit moment is dat een exegese waarin we de Schrift ook willen horen met een oor naar (de uitleg van) Israel. Er is geen wetticisme of sociale controle, maar ook geen onbegrensde vrijheid: omgang met de Heilige creëert ook eerbied en stijl, zowel in eredienst als manier van leven
 • We zoeken ook door de week naar onderlinge solidariteit, want gemeente-zijn kan niet beperkt zijn tot het één uur in de week een kerkdienst houden.

In 2004 werden – na tussentijdse evaluatie in 1998 – visie en beleid opnieuw en nu zeer uitgebreid verwoord. Dit gebeurde samen met de Gereforneerde wijkkerkenraad Open Hof.[2] Dit beleidsstuk is tot op dit moment (2009) het belangrijkste onderliggende visiedocument voor het beleid. Het begint met een uitgebreide omgevingsanalyse waarin het gaat over de verschillen tussen de moderne en de postmoderne mens. U vindt dit document separaat (Visiedocument).

In 2006 werd de identiteit van de gemeente in gesprekken tussen kerkenraad en Taakgroep Liturgie nog verder aangescherpt. Deze werd samengevat in de typering ‘Huis naast de synagoge’.[3] Dit naar de titel van een boek van Maarten den Dulk waarin hij wijst op de bijzondere setting van de kerk ten overstaan van Israël en de heidenvolkeren. Hij beschrijft de kerk in zijn boek onder drie invalshoeken: ze heeft (1) een Joodse aanleg, (2) een heidense aandrift, en - in de interactie van deze beide zoiets als – (3) een christelijke overlevering.[4]

Als symbool van deze identiteit vindt u in het liturgisch centrum een klok waarop zowel het kerkelijk als het synagogale jaar wordt aangegeven.

Vanuit deze typering bleek in het vervolg van het gesprek dat de kerkenraad zich niet wilde vastleggen op één speciaal kerkmodel. Vanuit de genoemde visie (die door haar bijbels-theologische fundering nogal dynamisch is) komen diverse kerkmodellen in aanmerking, zij het altijd met bovenstaande inkleuring. En dat wil de kerkenraad voor de toekomst ook graag zo open houden.

Uitgaande van de visie lijken oecumenisch-apostolair of diaconaal kerkmodel (de kerk is er voor anderen; openheid, vrijheid, dienstbaarheid en solidariteit) , conciliair kerkmodel (zoekgemeenschap; verschillende geloofsuitingen) of ook  ‘ontmoetingsmodel’ de meest toepasselijke typeringen.

[1] Visie en Beleid Open Hof, 1996
[2] Visie en beleid in het Open Hof, februari 2004
[3] Zie notulen kerkenraad 19 maart 2006 en het document ‘Eredienst en kerkmuziek’ van 2006
[4] Maarten den Dulk, Een huis naast de synagoge, Zoetermeer 2000

Kerk en theologie

Op de vierde donderdag van de maand komt al jaren een kring onder leiding van ds. Gijsbertsen bij elkaar voor ‘volwassen-catechese’. Iedereen is welkom, jong en oud, degenen die de afgelopen jaren belijdeniscatechese volgden, degenen die al een aantal jaar de voortgezette catechese bijwoonden…. kortom: allen die samen met ds.Gijsbertsen willen stoeien over Kerk en Theologie worden van harte uitgenodigd.
Het is een avond waarin u kunt luisteren, maar ook uw eigen vragen en opmerkingen kwijt kunt.
De thema’s kunnen verschillen en worden vaak in onderling overleg vastgesteld. Er kan een jaarthema zijn, maar ook een thema dat in één avond behandeld wordt. In het seizoen 2009/2010 zijn we bezig met de theologie van dr. O. Noordmans (Scheppen betekent scheiden). Elke avond staat op zich, dus je mag altijd aanschuiven.
In de kerkbode vindt u meestal een herinnering voor de volgende datum en daarbij het thema dat aan de orde zal komen.

Kerkblad

Het hervormde kerkblad bevat nieuws uit alle hervormde wijken van Kampen. De kopij wordt uiterlijk maandag ingediend waarna het kerkblad wekelijks verschijnt.

Kerkelijk bureau

Botermarkt 6
8261 GR  Kampen
Tel       : 038 331 3608
Fax      : 038 332 3844

Op het kerkelijk bureau wordt o.a. de ledenadministratie en de financiële administratie bijgehouden. U kunt er tevens terecht voor allerlei informatie, het kopen van collectebonnen, het bespreken van een kerkgebouw in verband met huwelijkssluiting, het vastleggen van zaalruimte voor een vergadering, het huren van de kerken voor concerten en het doorgeven van wijzigingen inzake de ledenregistratie.

Een belangrijke taak op het kerkelijk bureau is het bijhouden van de gegevens van de leden van de Hervormde Gemeente. Omdat niet alle benodigde gegevens via de burgerlijke overheid worden verkregen, is het van belang dat u zelf in alle voorkomende gevallen van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden etc. contact opneemt met het kerkelijk bureau. Met elkaar houden we de administratie dan op het juiste peil.

Kerkenraad

Een kerkenraad heeft bestuurlijke, pastorale en diaconale taken. Vanuit de visie die in 2000 is vastgesteld, is het de kerkenraad die:

 • zorgt voor de erediensten (prediking, gebeden, doop en avondmaal);
 • zorgdraagt voor de leden van de wijkgemeente (pastoraat);
 • leiding geeft aan de opbouw en geestelijke vorming van de wijkgemeente;
 • verantwoordelijk is voor de rol van de kerk in de directe omgeving (diaconaat);
 • regelingen vaststelt ten behoeve van het leven en werken in de wijkgemeente;
 • het beleidsplan van de wijkgemeente vaststelt;
 • een afvaardiging heeft naar de Classicale Vergadering;
 • meedenkt over inhoudelijke onderwerpen die het wezen van de kerk betreffen en daar ook de gemeenteleden bij betrekt.

De kerkenraad van de hervormde wijkgemeente Open Hof bestaat uit acht sectie-ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester, vijf diakenen, twee jeugdouderlingen, een ouderling liturgie, een ouderling-voorzitter, een ouderling-scriba en een predikant.
De ouderlingen-kerkrentmeesters worden ondersteund door een extra kerkrentmeester die geen ambtsdrager is.

Vergaderingen vinden in de regel plaats op de 2e maandag van de maand, van 20.00-22.30 uur. Vrijwel elke vergadering wordt er wel uitvoerig een inhoudelijk onderwerp aan de orde gesteld.

Kerkrentmeesters

Doelstelling van het College van Kerkrentmeesters
Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de activiteiten van de gemeente mogelijk te maken en ook in de toekomst mogelijk te houden!

Samenstelling en werkwijze van het college
Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester uit elke wijk. Het college werkt in commissies die op deelgebieden verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden hebben. Elke commissie heeft een afvaardiging in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur (DB) controleert voorstellen / agendapunten op consistentie met het totaal beleid, eventuele commissie overschrijdende consequenties en consistentie. Bij acceptatie advies van het DB, volgt positief advies aan algemeen bestuur (volledige college van kerkrentmeesters; AB). Bij “negatief advies" door het DB, volgt overleg met de betreffende commissie. Het DB houdt zich dus niet bezig met specifiek inhoudelijke zaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de desbetreffende commissie. Het AB (volledige college) beslist, streeft naar consensus en heeft eindverantwoordelijkheid.

Op deze wijze probeert het College van Kerkrentmeesters kwalitatief goede beslissingen te realiseren op een efficiënte wijze. Wij onderscheiden de volgende commissies:

 • Communicatie & Geldwerving
 • Financieel Beheer
 • Roerende & Onroerende Zaken
 • Personeel

Deze commissies hebben een structureel karakter en blijven verantwoordelijk voor uitvoering, adviezen en voorstellen

Koffiedenkgroep

Eén keer per maand, meestal de eerste zondag van de maand, is er een “koffiedenkavond”. Tijdens de avonden staan gezelligheid en bezinning centraal. We beginnen de avond met een bakje koffie/thee en wisselen onze belevenissen van de afgelopen maand uit. Na circa een half uur kletsen gaan we voor het serieuze werk. Meestal gebruiken we een bijbelstudieboekje als ondersteuning. De studies/avonden vormen voor ons een wezenlijke aanvulling op de zondagse diensten.

Contactpersoon: Rens Huisman

Leerdienst Thora en Evangelie

In deze diensten vollgen we het leesrooster van de synagoge en verdiepen we ons in de Joodse uitleg van de teksten. Dat levert vaak verrassende gezichtspunten op die in de christelijke traditie zijn ondergesneeuwd. Het zet ook aan het denken over de verhouding tussen God en Israel, tussen God en de volkeren, en tussen Israel en de volkeren. En niet de minste vraag: hoe verhoudt Jezus Christus zich tot God en Israel en de volkeren; Hij die de Torah vervulde?
Er is een speciale groep in onze gemeente die deze diensten voorbereidt en u voorziet van een liturgie en uitleg. Voorafgaand aan de dienst klinkt van een cantate. In de dienst zelf is er ook een muzikaal moment.

Moderamen

Het moderamen van onze wijkgemeente komt aan het begin van iedere maand bijeen. Al uw opmerkingen, ideeën en vragen zijn welkom bij de moderamenleden. Het moderamen bestaat op dit moment uit:

Voorzitter
vacature
Scriba Dhr. A. (Ad) de Hoop
Assessor Ds. B. (Bart) Gijsbertsen
Ouderling-kerkrentmeester Dhr. C. (Cor) van Laar
Ouderling
Mw. M. Beute-Aardoom
Dhr. J.L. (Jaap) Janse

Het moderamen komt eens per maand bijeen met het moderamen van Open Hof Gereformeerd om praktische zaken binnen het Open Hof af te stemmen. Daarnaast is er af en toe overleg tussen de moderamina van de beide Open-Hof-wijkgemeenten en de Burgwalkerk voor overleg over de voortgang van de samenwerking.

Naastenhulp

Binnen onze gemeente Open Hof bestaat er de mogelijkheid uw hulp, uw diensten, aan te bieden aan de ander. En natuurlijk kan er ook om een dienst worden gevraagd; schroom niet!
Hebt u hulp nodig bij hand- en spandiensten? Bel 3324074.
Hebt u financiële hulp nodig of hulp bij aanvraagformulieren? Bel 3313274.
Wilt u speciale voorbede vragen voor iets of iemand? Meld het in het voorbedenboek.

Wilt u zelf helpen? Schrijf u in op één van de formulieren in de informatiemap in de hal van de kerk. Wanneer iemand op uw aangeboden dienst ingaat, wordt er contact met u opgenomen en bent u nog vrij om 'nee' of 'ja' te zeggen. Om welke diensten kan het bijvoorbeeld gaan?

 • samen met een ander boodschappen doen
 • een wandeling met iemand maken
 • iemand even met de auto ergens brengen of halen
 • iemand begeleiden bij doktersbezoek
 • een krant of tijdschrift naar iemand brengen; etc

Beoordeling en coördinatie van vraag en aanbod ligt bij de diaconie.

Ouderlingen

In onze wijkgemeente werken sinds 2002 alle ouderlingen structureel samen met pastoraal werkers. De ouderlingen richten zich op beleid en coaching, de pastoraal werkers richten zich op de reguliere huisbezoeken. Elke ouderling heeft een eigen sectieteam met drie pastoraal werkers. Het hele pastoraal team bestaat uit ongeveer dertig personen. De predikant is eindverantwoordelijke. Eens per kwartaal komen allen bijeen voor theoretisch en praktische toerusting. Onder leiding van de predikant wordt ook regelmatig dialoogtraining gedaan. Uiteraard is de inhoud van de dialoog altijd gerelateerd aan 'leven met het Woord'.

De voornaamste taak van de ouderlingen is in onze gemeente dus beleidsmatig. Zij bepalen in de kerkenraad mee de ontwikkeling van onze wijkgemeente. Naast de sectie-ouderlingen zijn er ook ouderlingen met een speciale opdracht: voor liturgie, voor jeugd, als kerkrentmeester, scriba of assessor.

Sectieouderlingen:
Mw M. Beute-Aardoom
Mw. L. Haring-Vischer
Dhr. J.L. Janse
Dhr. J. Posthouwer
Dhr. J. Ringenier
3 vacatures

Jeugdouderlingen:
Mw. A.P. Moolenaar-Hengeveld
vacature

Ouderling liturgie:
dhr. H.J. Keijzer

Ouderlingen-kerkrentmeester:
Dhr. R. Kamphuis
Dhr. C.G. van Laar

Pastoraal team

In onze wijkgemeente werken sinds 2002 alle ouderlingen structureel samen met pastoraal werkers. De ouderlingen richten zich op beleid en coaching, de pastoraal werkers richten zich op de reguliere huisbezoeken. Elke ouderling heeft een eigen sectieteam met drie pastoraal werkers. Het hele pastoraal team, consistorie genoemd, bestaat uit ongeveer veertig personen. De predikant is eindverantwoordelijke. Eens per kwartaal komen allen bijeen voor theoretisch en praktische toerusting. Onder leiding van de predikant wordt ook regelmatig dialoogtraining gedaan. Uiteraard is de inhoud van de dialoog altijd gerelateerd aan 'leven met het Woord'.

Pastoraat

Het pastoraat in onze gemeente is iets anders georganiseerd dan in vele gemeenten gebruikelijk. Vanwege het vele werk en om de beschikbare menskracht zo goed mogelijk te gebruiken zijn de ouderlingen vooral bezig met beleid in de kerkenraad. Elke ouderling is daarnaast verantwoordelijk voor één van de (acht) pastorale secties, maar beschikt voor het pastorale werk over drie pastoraal werkers. Alle pastoraal werkers vormen samen met de ouderlingen het consistorie van ongeveer 32 personen dat onder leiding van de predikant staat. Zo worden beleidsmatige en pastorale taken verdeeld, en zo hoeft ook niemand eenzaam zijn of haar werk te doen.

We stellen met nadruk dat u de predikant altijd rechtstreeks mag benaderen voor een gesprek; hij zal graag een afspraak met u maken.

Pastoraat - Bezoekerskring

Deze groep is bekender onder de naam Zusterkring Wijkgemeente 1.

De dames en heren van deze kring bezoeken regelmatig zieken en ouderen. Ook brengen zij een bezoek aan hen die voor het eerst tot onze wijk gaan behoren, die jubileren of trouwen of een baby gekregen hebben. Verder organiseren zij middagen voor ouderen. Hun werk is vaak een flinke ondersteuning van de pastorale teams; het is weliswaar geen officieel huisbezoek, maar velen zijn maar wat blij met deze extra aandacht. Het werk gebeurt dan ook zo veel mogelijk in overleg met de pastoraal teams.

Contactadres: mw. G.N. van Vreeswijk-Hogeveen, mail hvanvreeswijk[at]gmail.com

Pastoraat - Sectie indeling

Voor het pastoraat is de wijkgemeente ingedeeld in acht secties. Hieronder een overzicht van de bezetting per 1 maart 2013:

Sectie 1 – Flevowijk I
Amersfoortstraat, Beyerinckstraat, Cruquiusstraat, Floris V-straat, Leemansstraat, de Leeuwstraat, van Ossstraat, Telderstraat, Vermuydenstraat, Vierlinghstraat.
Pastoraal team
Ouderling: Dhr J. (Jan) Ringenier, ringenierjan[at]home.nl
Pastoraal werkers:
Mw J. (Jannet) Oosterink, e-mail famoost[at]home.nl
Dhr J. (Jan) Hoogland, hooglandvanderwal[at]home.nl
Mw G. (Gerda) Koster, e-mail gerdakoster[at]home.nl

Sectie 2 – Flevowijk II
T. van Berkhoutstraat, Van Brederodestraat, De Bruynstraat, Bumastraat, Lam.van Egmondstraat, G.v.Endegeeststraat, Leeghwaterstraat,Th.Seerattstraat, Stevinstraat, Lorentzstraat, Lovinkstraat, Loriéstraat.
Pastoraal team:
Ouderling:  vacature
Pastoraal werkers:
Mw A.W.(Annemieke) van Dijk-Kolhoff, e-mail dijk544[at]zonnet.nl
vacature
vacature

Sectie 3 – Flevowijk III
Beekmanstraat, Lelystraat, Visseringstraat, Wortmanstraat
Pastoraal team
Ouderling: Dhr J.L. (Jaap) Janse, e-mail janse_kortlever[at]hotmail.com
Pastoraal werkers:
Dhr A. (Arri) de Vries, e-mail arrisuzan[at]home.nl
Mw D. (Dinie) Kuipers-Arendshorst, e-mail liekele[at]home.nl
vacature

Sectie 4 – De Maten I
Celesta, Citer, Concertlaan, Luit, Orkestlaan, Jacob Catsstraat 38/133 en hoger.
Pastoraal team
Ouderling: Mw M (Ria) Beute-Aardoom, e-mail riabeute[at]gmail.com
Pastoraal werkers:
Dhr F.(Frans) auf der Haar, e-mail f.adhaar[at]home.nl
Mw G. (Gera) Schraa-Palland, e-mail eschraa[at]ncrvnet.nl
Mw F. (Fennie) van Putten-Kragt, e-mail jjhvanputten[at]hetnet.nl)
Mw J.(Jennie) Drost, e-mail henkenjennie[at]home.nl

Sectie 5 – De Maten II
Aria, Ballade, Cantate, Hymne, Koorlaan, Koraal, Madrigaal, Marimba, Motet, Oratoriumplein, Triangel, Jacob Catsstraat 36/131 en lager (de flats).
Pastoraal team
Ouderling: vacature
Pastoraal werkers:
Mw. M.C. (Marietje) Meijerink, e-mail janenmarietje[at]kpnmail.nl
Dhr. H.G. (Gerrit) de Jong, e-mail party-service[at]home.nl

Sectie 6 – De Maten III
Aïda, Carmen, Cello, Fidelio, Kwart, Kwint, De Maat, De Opera, Otello, De Parelvissers, Rigoletto, Symfonielaan, Terts, Tosca.
Pastoraal team
Ouderling:  Mw L (Lianne) Haring-Visscher, e-mail lianne.haring[at]live.com
Pastoraal werkers:
Dhr J. (Jan) van Zuthem, e-mail janenellisvanzuthem[at]planet.nl
Dhr C.(Ron) van Leeuwen, e-mail van-leeuwen2[at]wanadoo.nl
vacature

Sectie 7 – Randwegen + aantal buitenwijkse leden
Buitendijksweg, Cellesbroeksweg, De Chalmotweg, Nieuwedijk, Slaper, Venedijk, Zwartendijk  +  aantal adressen buitenwijkse leden.
Pastoraal team
Ouderling:  vacature
Pastoraal werkers:
Dhr. J. (Jaco) Faasse, e-mail j.faasse[at]home.nl
vacature
vacature

Sectie 8 – Overige buitenwijkse leden
Pastoraal team
Ouderling:  J. (Jan) Posthouwer, janposthouwer[at]solcon.nl
Pastoraal werkers:
Dhr A. (Albert) Kragt, e-mail a.kragt[at]hetnet.nl
Dhr J. (Jan) Kuipers, e-mail jm.kuipers[at]tiscali.nl
Dhr. I.E. (Edwin) Sama, e-mail iziahs[at]gmail.com

Predikant

Predikant in wijkgemeente 1 (Open Hof) van de Hervormde Gemeente Kampen is sinds 10 juli 1994 ds. Bart Gijsbertsen (geb. 1951). Hij was eerder predikant in Herwijnen (1977-1981), 's-Gravendeel (1981-1989) en Zoetermeer (1989-1994). In de Protestantse Kerk is hij vooral actief op het terrein van de vernieuwing van de christelijke theologie vanuit de Hebreeuwse wortels. Hij zat eerder in de landelijke Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, en was tot 2013 actief in het Platform Appèl Kerk en Israël.

Naast zijn kerkelijke activiteiten was onze predikant tot voor kort ook betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven, met name op het gebied van de dialoog. In dat verband is hij mede-oprichter van de Encounter of Worldviews Foundation (towards a global ethos) en de World Dialogue Foundation.

Ds. Gijsbertsen heeft een eigen website:www.bartgijsbertsen.nl. Op de kerkpagina daarvan vindt u diverse publicaties, meditaties en theologische beschouwingen van zijn hand. Ook kunt u daar meestal diensten terugvinden en beluisteren waarin hij is voorgegaan. Contact: b.gijsbertsen[at]planet.nl

Aan onze wijkgemeente is ook een kerkelijk werker verbonden die zich in haar werk vooral richt op de jonge generaties: Janneke Oosterwijk-den Admirant, van Limburg Stirumstraat 16, Wezep. Contact: jmoosterwijk[at]upcmail.nl 

VakantieBijbelWeek

De laatste week van de zomervakantie vindt in Kampen de VakantieBijbelWeek plaats in het Open Hof aan de Lelystraat en in De Riette aan de Noordweg. Al ruim dertig jaar bezoeken grote aantallen kinderen deze week en hebben ze veel plezier in het luisteren naar de verhalen, kijken naar de leuke en spannende sketchjes, het samen zingen, knutselen en spel.

Voor inlichtingen kun je bellen of mailen naar:
Berna Zwart, berna[at]jqz.nl
Henry Kroon, henrykroon[at]hotmail.com

Vrouwencontactgroep

Van half september tot en met april komen we eenmaal per twee weken bijeen: woensdagavond van 20.00-22.00 uur. Welkom!
Samen rond de tafel; met hulp van artikelen uit het bondsblad 'In Gesprek' luisteren en praten met elkaar over bijbelse en actuele onderwerpen.
Soms een presentatie door een deskundige-uit-de-buurt over bijv.:
joodse vrouwen in Kampen
wat beweegt u? (over fysiotherapie)
een fotowandeling door de Bovenkerk
leven in het donker (over blindheid)
artsen zonder grenzen,
een filmavond
een excursie in de lente
een huiskameravond in november en maart.
Meeleven met elkaar!

Info: Marry Goedhart, j.p.goedhart[at]planet.nl

Vrouwengroep West

De Hervormde Vrouwengroep West is een begrip in het Open Hof. Deze groep heeft zijn oorsprong in de actievelingen van het eerste uur, die zich sterk hebben gemaakt voor de bouw van het Open Hof in de tijd dat de gemeente nog in een school samenkwam. De groep komt nog steeds bijeen, maar heeft natuurlijk ook mutaties ondergaan.
Het doel van de avonden is het bevorderen van de geestelijke en maatschappelijke vorming van de vrouw en de omgang met elkaar. De bijeenkomsten vinden eenmaal in de 14 dagen plaats in het Open Hof. (Elke eerste en derde donderdag van de maand). Aanvang 20.00 uur.

Voorzitster: mw S. van Regteren-van de Velde.
Secretaresse: mw A. Schreurs-Hein.

7+1

Dat is de titel van de 7+1 basiscursus geloven van de Protestantse Kerk die al een aantal keer werd gegeven in het Open Hof. De ontmoeting en het gesprek met God en met elkaar staan centraal in deze cursus.
We hebben mogen ervaren dat levens veranderen! Ontmoetingen met God: wie verlangt er niet naar? Wie kan er al over vertellen? Wie wil weten wie God eigenlijk is? Wat is Gods bedoeling met ons en hoe ziet zijn reddingsplan voor deze wereld er uit?
De avonden starten om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een inleiding op het onderwerp van de avond en vervolgens wordt dit onderwerp door de deelnemers zelf besproken in groepen. Er is ook veel ruimte voor gebed en lofprijzing (zang). De avonden eindigen rond 21.30 uur.
Wanneer een volgende cursus start, wordt dit bekend gemaakt in de hervormde en gereformeerde kerkbodes. Ook worden vóór iedere nieuwe cursus op zondagmorgen flyers uitgedeeld en vind je deze op de informatietafel.
Meer informatie kun je ook vinden op www.7plus1.nl.

Voor vragen en/of inlichtingen kun je terecht bij:
Janneke Oosterwijk


Logo's zijn gemaakt door Web by Step