Zoeken binnen het jeugdwerk:
Jeugdwerk nieuws

Veranderingen Kerkenraad

Binnen de kerkenraad zijn we druk met veel zaken. Er is veel werk te verzetten in de wijkgemeente en we vinden het fantastisch dat er ook buiten de kerkenraad zovelen zijn, die daar hun steentje aan bijdragen. Op allerlei terreinen hebben we vrijwilligers, die zich bezighouden met kerkelijk werk. Dat stemt ons dankbaar.
Nu heeft niet iedereen evenveel tijd om zich in te zetten voor de kerk. Sommige gemeenteleden zijn wekelijks druk voor de kerk, anderen organiseren af en toe iets. De één staat wat vaker in de schijnwerpers, de ander doet het werk op de achtergrond. En al die mensen hebben we nodig in de opbouw van en het werk in onze wijkgemeente.
In de eerste tijd na de federatievorming is er binnen de kerkenraad veel tijd gaan zitten in de gebouwenkeus, in het beroepingswerk, in de herinrichting. En ondertussen ging het gemeentewerk gewoon door. Dit vergaderjaar wil de kerkenraad tijd stoppen in de organisatie van onze wijkgemeente.

We werken met zes taakgroepen: Eredienst, Pastoraat, Diaconaat, Beheer en Financiën, Jeugd, Communicatie. Binnen die taakgroepen gebeurt ontzettend veel. “Loslaten in vertrouwen” is daarbij het motto van de kerkenraad. Wanneer binnen een taakgroep bepaalde zaken worden uitgewerkt, moet je daar als kerkenraad niet al te veel tijd meer aan besteden. Pas als het gaat om beleidswijzigingen, moet zo’n taakgroep met voorstellen komen, waar de kerkenraad zich dan over kan buigen.

Als kerkenraad hebben we bijvoorbeeld aan de Taakgroep Communicatie gevraagd om een nieuw logo en een nieuwe website te maken. Dan blijven we er als kerkenraad verder vanaf en doet de Taakgroep haar werk. Daar zit kennis op dat gebied en dan kunnen we in de kerkenraad onze tijd aan andere zaken besteden.
Zo wordt de belasting van de kerkenraad kleiner. Als het goed is, wordt er immers steeds meer werk in de taakgroepen gedaan. Daarom hebben we besloten om het aantal kerkenraadsvergaderingen terug te brengen naar zes vergaderingen per jaar. Op de vrijvallende vergaderdata gaan we proberen om de taakgroepen te laten samenkomen. Dan kan er ook makkelijk met twee taakgroepen tegelijk gesproken worden. Stel dat er in de Taakgroep Diaconaat iets aan de orde is, waar de Taakgroep Pastoraat ook mee te maken heeft. Dan kunnen beide taakgroepen de koppen even bij elkaar steken en samen over zo’n onderwerp praten.
Het Groot Moderamen blijft wel maandelijks vergaderen. In het GM kunnen praktische of organisatorische zaken gelijk worden afgehandeld. Beleidsmatige onderwerpen blijven altijd lopen via de kerkenraadsvergaderingen.

Ook heeft de kerkenraad besloten dat we het aantal ambtsdragers gaan terugbrengen. We gaan voortaan werken met één voorzitter (ondergetekende) en twee vervangers (Leon Eigenhuis en Kasper Jager). Ook hebben we voortaan één scriba (Yke Bakker), maar gaan we wel kijken welke taken bij de scriba weggehaald kunnen worden om zijn takenpakket kleiner te maken. Zo zal Hans Voerman fungeren als notulist en zoeken we ook nog naar mensen - buiten de kerkenraad - die andere taken van de scriba gaan overnemen. Ook het aantal ouderlingen en diakenen zullen we gaan terugbrengen.

Toch blijft het nodig om nieuwe ambtsdragers te zoeken en te vinden. De kerkenraad roept u daarom op om bij de kerkenraad namen in te dienen van mensen uit onze wijkgemeente, die u geschikt acht als ouderling of diaken. U hoeft die mensen niet zelf te benaderen, dat gebeurt vanuit de kerkenraad.
U kunt deze namen indienen via de mail: ambtsdrager@openhofkampen.nl. Als u zelf meer wilt weten over het werk als ambtsdrager, dan kunt u uw vragen ook kwijt op dit mailadres. Begin volgend jaar treden weer aardig wat ambtsdragers af. Zij hebben dan hun termijn erop zitten. We hopen dat alle openvallende plekken dan ook weer ingevuld kunnen worden.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Pieter Treep

Vernieuwing eredienst

Wat hebben we afgelopen zondag genoten van de musical “Als bomen spreken”. Bijzonder om zo samen een eredienst vorm te geven. En u was erbij! We hadden een volle kerk en we hebben samen genoten van de kinderen, die ons als gemeente bij de hand namen. Dank aan alle mensen op de achtergrond, die druk geweest zijn in de voorbereiding en dank aan alle spelers!
Wat opviel was het groot aantal jeugdigen en jonge gezinnen in de kerk. Dat is niet iedere week zo. Dat heeft deels te maken met onze liturgie. Veel gemeenteleden vinden onze huidige liturgie fijn. Ze genieten van de morgendienst: de gebeden, de liederen, de overdenking, de hele opbouw. Maar terecht vragen ouders van jonge kinderen en/of jongeren zich wel eens af: “En wat had mijn kind nu aan deze dienst? Zat er voor hem/haar ook iets herkenbaars in?”

We merken dat er de laatste jaren steeds meer jonge gezinnen en jongeren afhaken, als het gaat om het bezoeken van de kerk. Dat is jammer, want samen geven we kleur aan onze veelkleurige wijkgemeente. Als een deel van de kleuren wegvalt, is het palet niet meer zo mooi.
Die zorg over het wegblijven van een deel van onze wijkgemeente hebben we gedeeld in de kerkenraad. Op 11 december zullen we in de kerkenraad een vergadering wijden aan dit thema. We hebben de Taakgroep Eredienst en de Taakgroep Jeugd uitgenodigd om deze avond met ons mee te praten en te denken.

Hoe kunnen we het oude vertrouwde behouden en tegelijk ook ruimte geven aan nieuwe wegen? Hoe kunnen we als oudere gemeenteleden aan onze jongeren laten merken dat we het fijn vinden dat ze ook in de morgendienst aanwezig zijn? Welke plek geven we onze jonge kinderen? En hoe kunnen we de dienst voor jonge mensen aantrekkelijker maken, zonder dat onze oudere gemeenteleden wegblijven?

U begrijpt dat dit bijzonder lastige vragen zijn. Een kant-en-klaar antwoord is niet makkelijk te geven. Maar we gaan als kerkenraad die uitdaging niet uit de weg, omdat we over tien-twintig-dertig jaar ook nog een bloeiende veelkleurige wijkgemeente willen zijn.
Wilt u meedenken? Verwoord dan uw gedachten in een mail en stuur die naar scriba@openhofkampen.nl. U mag uw ideeën natuurlijk ook op papier zetten en aan één van de kerkenraadsleden geven.
Pieter Treep

Als bomen (s)preken: de musical

Onze fotograaf Ab van Essen heeft prachtige foto's gemaakt tijdens de repetities, de generale repetitie en natuurlijk de uitvoering afgelopen zondag in de Open Hof.
U kunt de foto's hier bekijken.

Musical: Als bomen spreken

Het is weer zover. Een nieuwe musical is geschreven voor de wijkgemeente Open Hof. De musical kreeg de titel “Als bomen (s)preken” We gaan er weer een feest van maken en roepen alle jonge gemeenteleden op om zich op te geven als speler en de oudere gemeenteleden om te helpen bij de voorbereidingen van repeteren, aankleding spelers en opbouw toneel. Op zondag 25 juni hebben we de musical geïntroduceerd en iedere belangstellende bij de uitgangen een flyer meegegeven om zich als deelnemer aan te melden. Dat kan via één van onderstaande mailadressen of één van de bussen die de zondagen erna in de hal en bij de uitgang van de Burgwalkerk klaar staan om het aanmeldingsformulier in te stoppen. Elke speler krijgt voor de vakantie een tekstboekje met vermelding welke rol hij/zij krijgt toebedeeld.
Over de inhoud: in de Bijbel is vaak sprake van een boom. Deze boomgedeelten worden als onderdeel uitgebeeld met spel en verklankt door zang en muziek. De liederen voor de spelers zijn apart geschreven. Zij worden afgewisseld met gemeentezang van bekende toepasselijke liederen.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door orgel, trompetten en een combo. De vorige musical ‘Wie doet open’ was een succes. Velen woonden de uitvoering bij. Ook deze keer rekenen wij weer op een vol huis.
Meteen na de zomervakantie beginnen we met de repetities en hopen op 15 oktober de musical uit te voeren in de vernieuwde kerkzaal van Open Hof.
Een leuke bijzonderheid: toen de ‘nieuwe’ predikant Kasper Jager van de musicalplannen hoorde reserveerde hij meteen die dienst als voorganger. En hij moet nog komen. Dat belooft wat!

Gerjanneke Vreugdenhil
Hilka IJzerman
Henk Keijzer
Opgeven: musical@openhofkampen.nl

Familiedag FamilyPoint

Jaarlijkse familiedag Familypoint

 Afgelopen zondag 2 juli was het zover. Na de dienst en de koffie en thee zijn we vertrokken. Met zo’n 14 gezinnen hebben we een fietstocht gemaakt naar Kamperveen. Tijdens de fietstocht waren met opdrachten punten te verzamelen. Bij de vele kolken die we onderweg tegenkwamen zijn selfies gemaakt en iedereen weet nu welk huisnummer een paard boven de deur heeft hangen. 

In Kamperveen aangekomen konden we gebruik van de basisschool de Zaaier. De kinderen hebben lekker gespeeld op het schoolplein. Er werd ook nog fanatiek gevoetbald door jong en oud. Iedereen had wat meegenomen om te eten en de lunch was hierdoor weer zeer geslaagd. Tijdens het eten werd er volop gepraat en gelachen.

We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag.

Team Familypoint

15 jongeren maakten de overstap

In een fijne en mooie overstapdienst maakten 15 jongeren de overstap van kindernevendienst naar jeugdkerk en catechisatie. Dat is een belangrijk moment voor hen. Ze gaan ook van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. Een nieuw begin.

De foto's van de dienst kunt u hier bekijken.

Overstapdienst 25 juni

'Bagage, tijd voor een nieuw begin' is het thema van de dienst op zondag 25 juni. De kinderen van groep 8 maken in de dienst de overstap naar de jeugdkerk en huiscatechese. Dat is een belangrijk moment voor hen. Ze gaan ook van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. Een nieuw begin. De dienst is samen met de overstappers en de leiding van de kindernevendienst voorbereid.

Rozen voor eindexamenkandidaten

Afgelopen zondag stond er een heel grote bos rozen in de kerk. Er was een roos voor wie examen heeft gedaan. De roos als teken van meeleven vanuit de kerk in deze spannende dagen van wachten op de uitslag. We hopen met jullie op een goede uitslag deze week. Mocht de uitslag niet zoals gehoopt uitvallen, dan wensen we jullie heel veel sterkte toe! Voor degene die we niet hebben kunnen bereiken is deze ‘digitale roos’...

@nline jongerendienst: 11 juni om half tien in de Burgwalkerk

Zondag ben je weer van harte welkom bij de jongerendienst @nline. De dienst begint deze keer om 09:30 in de Burgwalkerk (Burgwal 60).

Het jaarthema dit jaar is Gelijkenissen. Leon Eigenhuis verzorgt de verdenking en Kefas komt voor ons spelen en met ons zingen.

Na de dienst kun je nog even blijven om na te praten. Wij zullen zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.

Omdat het een ochtenddienst betreft zal de opzet van deze viering iets anders zijn dan jullie zijn gewend. Zo is er bijvoorbeeld een kindermoment voordat de jongste kinderen naar de kindernevendienst gaan. Verder zingen we bekende liederen en is er een inspirerende overdenking, net als anders.

Dit is de laatste @nline voor de zomervakantie. In juli, augustus en september zal er geen @nline zijn in verband met de zomervakantie, de verbouwing van het Open Hof en het kampeerweekend (opgeven kan via kampeerweekend@openhofkampen.nl). Zoals altijd houden we jullie op de hoogte via mail, website en kerkbode.

Kom naar @nline voor eigentijdse muziek en een inspirerende overdenking.

Wij hopen dat jij komt, want we organiseren deze dienst voor jou en tot eer van God.

Met vriendelijke groet en tot zondag,
@nline

Van groep 8 naar brugklas, jeugdkerk en catechese

Dit jaar gaat er veel veranderen voor kinderen die nu in groep 8 zitten van de basisschool. Ze gaan na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Ook in de kerk maken de kinderen die nu in groep 8 zitten een overgang, van de kindernevendienst naar de jeugdkerk en (huis)catechese.
In de ochtenddienst op zondag 25 junibesteden we aandacht aan deze overgang in de overstapdienst, waarin Berthina van der Kamp voor zal gaan.

Op maandagavond 12 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur willen we in de Burgwalkerk, samen met alle kinderen die de overstap maken, de overstapdienst voorbereiden. Veel kinderen die nu in groep 8 zitten hebben al een brief thuis gekregen met informatie over deze overstap. Als je nog geen brief hebt gehad en je wel in groep 8 zit en je wilt graag mee doen met de overstapdienst neem dan contact op met Ingeborg van Laarhoven. (ingeborg-pieter@hetnet.nl, 038-3317999)

We zien de “overstappers” allemaal graag op de voorbereidingsavond op maandag 12 juni van 18.30 tot 19.30 uur in de Burgwalkerk.

Namens de voorbereidingscommissie van de kindernevendienst en Berthina van der Kamp.

Pagina's: Vorige123456VolgendeReturn Top
Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step