Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Vrijwilligers gezocht

OPROEP:
Eind augustus moet in de Open Hof nog wat sauswerk gedaan worden. Het laten uitvoeren door een professioneel bedrijf kan, maar dat kost het nodige. Met een stel vrijwilligers kan het werk ook prima gedaan worden. Wie heeft zin en tijd om een middag en/of een avond te sauzen in de Open Hof?
Opgeven: oproep@openhofkampen.nl

Approbatie ds. Jager

Vanuit de kerkenraad:
Afgelopen week kregen we officieel bericht dat we als kerkenraad alle formaliteiten met betrekking tot het beroep van ds. Kasper Jager volgens de regels der kunst hebben volbracht. Daarmee is de zogenaamde approbatie, toestemming van de Classis voor een verbintenis tussen gemeente en predikant, verleend. Het was een hele bureaucratische klus, maar die is gelukkig achter de rug. Nu kan alle energie gestopt worden in de intrededienst en het introductieprogramma.
De dienst, waarin ds. Jager verbonden wordt aan onze wijkgemeente, staat gepland voor zondag 1 oktober. Dat kunt u vast in de agenda noteren. Het wordt een middagdienst, die om 14.30 uur begint. ’s Morgens is er geen dienst. We hopen dat de Burgwalkerk ’s middags dan stampvol zit met mensen, die ds. Jager op die manier een warm welkom bereiden.
Inmiddels hebben Kasper Jager en zijn vrouw Grietje ook al een woning gekocht in Kampen. Ze gaan eind september vanuit Borger verhuizen naar Siriusweg 7, 8262 BE Kampen.

Herinrichting Open Hof

In de afgelopen weken heeft u iedere zondag, voorafgaand aan de dienst, foto's kunnen zien van de verbouwingswerkzaamheden in de Open Hof. Er gebeurt veel en het gaat snel. Dat moet ook wel, want op 17 september moet alles klaar zijn.
Iedere keer, wanneer ik een kijkje neem in de Open Hof, is er weer het nodige gebeurd. De kerkzaal is grotendeels leeg. Het plafond is van een whitewash voorzien. De achterwand is geverfd. Het stenen afscheidingsmuurtje is "onthoofd" en wacht op een nieuwe afdekking. De meeste stoelen zijn al verdwenen. Wilt u er nog wat hebben, wees er dan gauw bij. De nieuwe stoelen zijn inmiddels besteld. U zag ze op één van de dia's voorbijkomen.
De Hofzaal is nu helemaal gelijkvloers en sluit perfect aan op de hal. De vloerverwarming is aangelegd en ook al helemaal weggewerkt. Het wachten is alleen nog op de afwerking.
De keuken is twee keer zo groot geworden. Er is al betegeld, nu de vloer afwerken, het plafond aanbrengen en de apparatuur plaatsen.
De gang langs de zijzalen is doorgetrokken en hoeft alleen nog maar van een nieuwe verf- en sauslaag te worden voorzien.
Op het gebied van techniek wordt ook het nodige gedaan. Straks zal in de kerkzaal de techniek op een andere plek zitten, zodat onze technische mensen het geluid zelf ook goed horen. In twee zijzalen wordt een groot tv-scherm aangebracht, speciaal bedoeld voor presentaties tijdens vergaderingen. Daarnaast zal het vanaf september mogelijk zijn om in de kerkzaal diensten ook met beeld op te nemen en uit te zenden. Voor de mensen, die thuis meeleven, een enorme vooruitgang. Maar ook in de kerkzaal is het dan voor iedereen mogelijk om bijvoorbeeld het dopen goed te zien.
De bouwcommissie overlegt zeer regelmatig en bewaakt de financiën goed. We weten wat ons budget is en we zorgen dat we daar binnen blijven. We hadden een behoorlijke post onvoorzien opgenomen op de begroting en dat is maar goed ook. Tijdens zo'n grote klus kom je altijd weer voor verrassingen te staan en dan is het fijn dat er nog wat geld in de pot zit. Volgende week is de eerste week van de bouwvak. Het werk zal dan grotendeels stil liggen en wordt halverwege augustus weer opgepakt.
Hartelijke groet, Pieter Treep

De foto's van Ab van Essen kunt u hier bekijken.

Ds. Kasper Jager aanvaardt beroep Open Hof Kampen

Na een spannende maar vlot verlopen procedure heeft ds. Kasper Jager het beroep van onze Protestantse Wijkgemeente Open Hof op 7 juni aanvaard. ds. Kasper Jager blijft in verband met de zomervakantie tot eind september in Borger werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.

Op 23 mei heeft u als gemeente de kerkenraad gesteund in haar voornemen om ds. Kasper Jager te beroepen. Daarna heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Op 7 juni heeft een afvaardiging van de kerkenraad daarom een bezoek gebracht aan ds. Kasper Jager en zijn vrouw Grietje in Borger. Daar heeft ze in opdracht van de kerkenraad en van u de officiële beroepingsbrief overhandigd.
Ds. Jager had het recht om drie weken na te denken over de vraag of hij de stap naar Kampen wel wilde maken. Maar hij verraste ons met de mededeling dat hij geen gebruik wenste te maken van dat recht. Hij tekende de beroepingsbrief niet alleen direct voor ontvangst, hij tekende ook gelijk het officiële formulier, waarin hij meedeelt dat hij het beroep aanvaardt!
We zijn als kerkenraad dankbaar dat het proces zo goed is verlopen en dat we zo snel het gewenste antwoord hebben gekregen. We hebben ons het hele proces geleid gevoeld door Gods Geest en we danken Hem dat we een goede opvolger hebben kunnen vinden voor ds. Bart Gijsbertsen.
Ds. Kasper Jager heeft zijn huis in Borger te koop staan en is nu op huizenjacht in Kampen. Zijn vrouw en hij hebben er echt zin in om naar Kampen te komen. Om ze al een beetje voor te bereiden op Kampen, had Harmien Hooiveld een mooi welkomstcadeau samengesteld van Kamper producten, stadswandelingen, fietstochten door de IJsseldelta, een kalender van het Ikonenmuseum, het bidboek van de Buitenkerk, natuurlijk een boekje over de Kamper Uien, enzovoorts.
De PKN-gemeente van Borger moet nu een afscheid voorbereiden. Dat is zo kort voor de zomervakantie wat lastig en daarom hebben we afgesproken dat hij tot eind september in Borger blijft werken. De bevestigingsdienst in Kampen zal op 1 oktober 's middags plaatsvinden in de Burgwalkerk.
Binnen de kerkenraad is een commissie benoemd, die zich bezig zal houden met een introductieprogramma voor ds. Jager in onze wijk. Wanneer u daar suggesties voor heeft, kunt u dat bij ondergetekende melden.
De kerkenraad feliciteert u als gemeente met dit geweldige resultaat. In de volgende kerkbode zal Kasper Jager zich aan u voorstellen. In het stukje hieronder vindt u al vast een groet van hem.
Namens de kerkenraad, Pieter Treep

Groet uit Borger van ds. Kasper Jager
Borger woensdagavond 7 juni in huize Jager. Bij ons in de kamer zitten Harmien Hooiveld, Nanda Tegelaar, Hans van der Veen en Pieter Treep uit Kampen. Namens de Protestantse Wijkgemeente Open Hof hebben zij zojuist het beroep aan mij overhandigd. Zonder aarzeling zet ik mijn handtekening eronder. Ik heb er immers al vijf maanden over na kunnen denken. Het voelt warm en goed.
Het voelde al goed bij het lezen van de advertentie in januari 2017, waarin werd gezocht naar ‘een predikant, die je niet tegenkomt, maar ontmoet.’ Laat ik nouop zoek zijn naar een gemeente, waar je de mensen niet tegenkomt, maar ontmoet. En al bij mijn eerste kennismaking met de Open Hof heb ik ze ontmoet: de mensen uit de Beroepingscommissie, collega ds. Leon Eigenhuis en zijn vrouw Paulineke en ook de collega’s uit de andere wijkgemeenten. Het voelde warm en goed.
Op zondagmiddag 1 oktober mag ik in de Burgwalkerk intrede doen en zal ik als predikant worden verbonden aan de Wijkgemeente Open Hof. Ik zie er nu al naar uit om vanaf dan nog veel meer mensen in en om Kampen te mogen ontmoeten binnen en buiten de Open Hof. En ik hoop en bid dat we in de ontmoeting met elkaar God niet slechts tegenkomen, maar Hem in Jezus Christus ook echt mogen ontmoeten.
Een warme groet uit Borger, ds. Kasper Jager.

Cantatedienst in de Burgwalkerk

Op zondag 11 juni, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 24, Ein ungefärbt Gemüte, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De Nederlandse betekenis hiervan is zoiets als een rechtschapen gemoed, een schoon geweten.
Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doe dat hun. Deze tekst uit Mattheus 7 die ook wel de gulden regel genoemd wordt, staat centraal in deze cantate. Het is gemakkelijk hierop een ethiek te baseren en handboeken te schrijven waarin staat hoe we moeten handelen en een schoon geweten te behouden.

Maar het is niet gemakkelijk te begrijpen waarom wij mensen hier heel vaak niet van uit gaan. Haatteksten op internet, zelfmoordterroristen, opblazen van jonge concertgangers, doodsteken van mensen die hijab dragende-meisjes verdedigen: het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die ingaan tegen de gulden regel. Liever de wereld verbranden dan de wereld nog langer verdragen, zo lijken deze voorbeelden te suggereren. De moed zinkt je soms in de schoenen en ik ontwikkel de laatste tijd een weerzin tegen de ochtendkrant.

Misschien is het niet onverstandig ons aan de hand van Bach's schoonheid te gaan bezighouden met het zoeken naar een rechtschapen gemoed, niet als een vlucht maar als een weg uit deze gekte. En Bach's weg is er niet alleen een van de buitenkant: hij eindigt zijn cantate met een oproep aan God de externe woorden en daden te laten samenvallen met ons interne hart. Moge ons ons dat gelijkmaken aan God en engelen!

Aan deze cantate werken mee:
Dineke Havinga voorganger
Joalien van den Houten sopraan
Hilka IJzerman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
Bob Vaalburg dirigent
Het Bachkoor & -orkest Kampen

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld."

Foto's van de doop- en belijdenisdienst

Een feestelijke viering in de Burgwalkerk. De liturgische schikking: prachtig in het rood, de kleur van Pinksteren. Sven werd gedoopt, 3 jonge vrouwen deden belijdenis. Er werd volop muziek gemaakt en er werden prachtige liederen gezongen.

U kunt de foto's van deze dienst hier bekijken.

Kerkdienst terugluisteren van Protestantse Gemeente Borger


Bent u/je ook zo nieuwsgierig hoe de door de beroepingscommissie voorgestelde predikant 

Kasper Jager klinkt tijdens kerkdiensten?

Via de volgende link kunt u terugluisteren naar voorgaande dienst:

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Borger


 

 

Gemeente-avond 23 mei 2017

Luister u/je ook mee met de gemeente-avond?

Op dit moment wordt uitgelegd hoe het beroepingstraject is verlopen. Ook zal de naam van de te beroepen predikant kenbaar gemaakt.

 

De link om mee (of terug) te kunnen luisteren.

Bericht voorzitters AK's

Centrale gemeenteavond van 4 april
Op de centrale gemeente-avond van 4 april jl, waar de intentieverklaring is getekend, werd de aanwezigen na de pauze gevraagd rond een aantal vragen en thema's hun mening te geven. Ieder kon op een 'geeltje' een reactie plakken op een van de grote vellen die in Open Hof waren opgehangen.

De vragen gingen over het perspectief van de Protestantse Gemeente Kampen: hoe kunnen we het licht van het Evangelie laten schijnen in onze stad; wat is nodig om kinderen een goede plek te geven; hoe kunnen we elkaar als verschillende wijken blijven vasthouden; wat wilt u de PGK aanreiken; hoe ziet je droom voor de PGK er uit; wat wilt u van vanavond meegeven?

De reacties zijn inmiddels allemaal genoteerd en waar mogelijk naar thema samengevat. Er is een grote unanimiteit: met elkaar verlangen we naar een gemeente die leeft uit de bron, waar eenheid is, die ook uitnodigend, gastvrij, zichtbaar, actief en betrokken is, die trouw is aan haar tradities en open staat naar de samenleving en hiervoor iets wil betekenen. We willen jongeren een belangrijke plek geven, aandacht hebben voor het praktisch voorleven van het geloof naar hen en geven hun ruimte om dat naar hun inzicht vorm te geven. De onderlinge ontmoeting is belangrijk, ook over de wijkgrenzen heen. Als wijken willen we elkaar de ruimte geven, maar van hieruit elkaar ook vast houden, in gesprek zijn met elkaar en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten organiseren. Het hart van de eredienst – gebed, prediking, zingen – blijven we koesteren.
Het is bemoedigend dit alles te lezen. Het biedt ons als Algemene Kerkenraden stof tot nadenken bij de stappen die we nu gaan zetten. De samenvatting komt op de websites te staan. We houden u op de hoogte van de verdere voortgang.
Heel veel dank aan u allen!

Identiteit en Gemeentestructuur
Tijdens de AK vergadering van april bespraken we het eerste beleidspunt in het kader van de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen 'Identiteit en Gemeentestructuur'. Dit gebeurde aan de hand van een discussiestuk dat was opgesteld door beide voorzitters. Bij de voorbereiding hiervan vond een waardevol gesprek plaats met het Ministerie van predikanten.
Om u een indruk te geven van de lijnen die we met elkaar bespraken, geven we hier een aantal kernpassages uit het discussiestuk weer. De notitie zelf zal later op de website worden geplaatst.

De Protestantse Gemeente Kampen vindt haar identiteit in de belijdenis dat zij gestalte is van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij erkennen hun verscheidenheid maar zijn één vanuit de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.

De basis voor de eenheid van de PGK ligt in het als individuele wijkgemeenten samen één gemeente van Christus zijn. De wijken kennen allen hetzelfde Woord, dezelfde sacramenten en dezelfde geloofsbelijdenis. Tegelijkertijd is er veelkleurigheid waardoor ze samen de rijkdom van de werking van Gods Geest laten zien. Zij vullen elkaar aan waar het erom gaat uiting te geven aan de verschillende vormen van geloofsbeleving. Ook geven ze elk vanuit hun eigen kracht vorm aan het Evangelie in de samenleving van onze stad en wijd daarbuiten. Samen laten zij het licht van het Evangelie schijnen en geven zij er effectief handen en voeten aan. De veelkleurigheid van de gemeente waarderen wij daarom positief.
Steeds moeten we ervoor waken dat in de veelkleurigheid de herkenning van de eenheid aanwezig blijft en de verschillen die hieruit voortkomen niet leiden tot verwijdering.Het elkaar herkennen vraagt om een actieve houding om vanuit oprechte belangstelling met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te willen luisteren om zo elkaar te leren kennen, begrijpen en van elkaar te willen leren.
Op dit moment vindt er bínnen elk van de wijken een proces plaats om als wijkgemeente naar een eenheid te groeien na de herstructurering/federatievorming die er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarmee is er tijdelijk minder energie om tegelijkertijd te werken aan de eenheid tússen de wijken.
De PGK ziet het als een opdracht ervoor te zorgen dat dit laatste niet tot verwijdering leidt. Zij bouwt daarbij voort op traditie waarin de wijken elkaar vasthouden en mensen vanuit verschillende wijken elkaar kennen, met elkaar meeleven en het onderlinge contact zoeken. Er moet daarom zorgvuldig worden omgegaan met de bestaande structuren waarin samenwerking tot uiting komt zodat die over een aantal jaren mogelijk verder kunnen worden uitgebouwd wanneer hiervoor weer meer ruimte is.

In de wijkgemeenten krijgen activiteiten vorm, gericht op ontmoeting, geloofsoverdracht, vorming; er wordt pastorale en diaconale zorg verleend. Elke wijkgemeente geeft dit kleur en invulling vanuit haar eigen identiteit. Die identiteit legt zij vast in haar beleidsplan en hiervoor heeft zij alle ruimte op basis van de kerkorde, maar ook binnen de grenzen van de kerkorde. Die ruimte geven wij elkaar als wijken ook binnen de PGK.Het voeren van het gesprek over elkaars verschillen is een wezenlijk onderdeel van de eenheid in verscheidenheid. De onderlinge verschillen relativeren de eigen positie en maken je tegelijk bewust van je eigenheid en de waarde daarvan.
Van oudsher bestaan de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk uit wijkgemeenten met een palet aan identiteiten en culturen.De afgelopen jaren is dit kleurengamma 'ingedikt' tot de huidige drie wijken met elk hun eigen identiteit.
Uitgangspunt is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om de veelkleurigheid van onze gemeente en ook binnen de wijkgemeenten te bewaren.Hierbij vormt het huidige kleurenpalet geen strak stramien, maar kan de balans tussen de kleuren in de loop van de tijd veranderen en kunnen nieuwe schakeringen zich manifesteren. De waarde van het samen gemeente zijn is ook dat we elkaar kunnen dragen in de zin dat we financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen als dit nodig is.

Als gemeente staan we niet stil en allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente en maatschappij gaan door. Denk aan nieuwe vormen van gemeente zijn, groei door een opwekking of verschuiving bij andere kerken, verschuivingen van leden tussen wijken, of krimp door voortgaande vergrijzing en kerkverlating. Maar denk ook aan toenadering naar andere kerkgenootschappen of aan Kampen grenzende kerken die zich graag bij de Protestantse Gemeente Kampen zouden willen aansluiten en/of met wie wij binnen de PGK graag willen samenwerken.
Wanneer wij belijden dat wij de opdracht hebben samen één te zijn, betekent dit dat we, op basis van onze eigen identiteit en geschiedenis, open staan voor andere geloofsgemeenschappen. We willen de structuur van de gemeente hiervoor niet dichttimmeren (een bastion vormen), noch willen we een moloch zijn die iedereen opslokt. We willen onze verantwoordelijkheid nemen als naburige kerken kleiner worden en bij ons aankloppen. Tegelijk willen we ook geen onnodige onrust in de gemeente veroorzaken. Het is belangrijk dat dergelijke ontwikkelingen aansluiting vinden bij het grondvlak van de gemeente en niet van bovenaf over de gemeente heenkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat als zo'n vraag om samenwerking voor medio 2019 op onze weg komt, het antwoord dan duidelijk is: eerst het huidige proces afronden.

De Protestantse Gemeente Kampen is een combinatie van een geografische en naar identiteit georganiseerde kerk. Het geografische uit zich in het feit dat elke straat in Kampen bij een bepaalde wijk hoort en de wijken verantwoordelijkheid nemen om inhoud te geven aan de boodschap van het Evangelie binnen hun geografische deel van Kampen. Vanuit de identiteit geven we vorm aan het gemeentezijn op wijkniveau, waarbij we ons bewust zijn van de betrekkelijkheid van de eigen identiteit. Mensen zijn vrij om zich bij een wijkgemeente naar keuze aan te sluiten. Kiezen ze niet dan vallen ze in het vangnet van de geografische wijk waar ze wonen.

Met hartelijke groeten, Mark van Persie en Bert Endedijk

14 mei Cantatedienst in de Burgwalkerk

Op zondag 14 mei, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 29, Wir danken dir, Gott, wir danken dir, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd.
Cantate 29 is een schitterend loflied op goed bestuur, op vrede en gerechtigheid. Zo'n loflied is niet een kritiekloze bevestiging van de status quo, maar een oproep tot kritische betrokkenheid, een oproep om het democratische proces serieus te nemen. Het is een cantate die voor Leipzig in 1731 is geschreven, maar die net zo goed voor de goede stad Kampen uitgevoerd kan worden. De onderwerpen zijn: loyaliteit van de bevolking aan het bestuur, versus rechtvaardigheid van het bestuur over de oude Hanzestad. De cantate begint met een symfonia in stralende grandeur, en vervolgt met een plechtig en gedragen openingskoor, dat psalm 75:2 citeert: "Wij loven u, God!"

God is onze bescherming, zijn troost en licht beschermt de stad, "De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen", zo citeert deze cantate psalm 85:11.

"En het hele volk zegt 'Amen'."

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

Aan deze cantate werken mee:
Berthina van der Kamp voorganger
Merel van Geest sopraan
Charlotte Stoppelenburg alt
Dolf Drabbels tenor
Arie Drost bas rec.
Sander van den Houten organist
Ab Weegenaar dirigent van het Kamper Bachkoor en -orkest

Pagina's: Vorige1234567...12VolgendeReturn Top
Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step