Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Henry Penninkhof's Articles

Als bomen konden (s)preken

Onze jongste spelers Evelin (6) en Sinja Lotta (3) maakten een eigen affiche om u te bewegen naar de uitvoering van de musical te komen.
Alleen daarom al kun je niet weg blijven!

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Intrededienst ds. Kasper Jager: De foto's

Onze fotograaf Ab van Essen heeft weer prachtige foto's gemaakt.
Klik hier om ze te bekijken.

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Beste Kasper, welkom

Beste Kasper, Grietje, Jacco en Betto, van harte welkom in Kampen. We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen in onze mooie stad. Ook welkom in onze veelkleurige gemeente.

Ds. Jager, beste Kasper. Toen we als gemeente begin juni ons beroep op je uitbrachten, hebben we je vanuit de kerkenraad een persoonlijke brief geschreven. Ik zal deels uit die brief citeren, waarin we aangeven wat we van je verwachten.

Vanaf november 2014 noemden wij ons na de federatie tussen Burgwalkerk en Open Hof een protestantse wijkgemeente in wording. Dat “in wording” hebben we in 2016 geschrapt uit onze naam, maar dat wil niet zeggen dat de opbouw van onze wijkgemeente daarmee is afgerond. Integendeel. Het gebouw is klaar, de gemeente nog lang niet. Het proces van naar elkaar toegroeien vraagt energie van alle betrokkenen, niet alleen van Leon en Berthina en van al onze vrijwilligers, maar ook van jou als onze nieuwe predikant. Het verdwijnen van de oude vertrouwde wijkgemeenten en het achterlaten van een vertrouwd kerkgebouw is niet voor iedereen makkelijk. We vragen jou om nadrukkelijk aandacht te hebben voor dat aspect van de éénwording.

In ons profiel hebben we beschreven wat we verwachten van onze nieuwe predikant, maar we hebben geen behoefte aan iemand, die alleen maar doet wat wij aan verwachtingen hebben geformuleerd. Dat zou geen recht doen aan jouw kwaliteiten. We vragen je om vooral jezelf te blijven, daar ligt immers je kracht.

We vragen je een bevlogen predikant te zijn, die zijn werk doet, gevoed door Gods Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest en in volle verbondenheid met de mensen om je heen. We hopen dat je er snel in slaagt om te weten wat er leeft in de wijkgemeente en in de kerkenraad en dat je daar rekening mee houdt. Het is voor ons logisch dat je de visie van onze wijkgemeente ondersteunt en uitdraagt. Maar we vragen ook van je om met ons nieuwe wegen te verkennen en hierin de kerkenraad en de wijkgemeente mee te nemen. We vragen je daarbij rekening te houden met het oude vertrouwde, maar het daarbij niet te laten. Ons visiedocument is immers een dynamisch document. We vragen je om richting te duiden, maar van ons hoef je niet altijd voorop te lopen. Loslaten in vertrouwen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We vragen je om leiding te nemen waar nodig is, om te delegeren waar het kan en om samen te werken met de mensen, die net als jij energie willen steken in de opbouw van onze gemeente van Christus.

We zien graag dat je in de erediensten weet te verbinden en te inspireren. Dat je niet vasthoudt aan dogma’s, maar dat je verfrissend bent, ons weet te verrassen en dat je ernst en humor daarbij als middelen gebruikt om ons te inspireren.

We vragen bezieling, enthousiasme en geestdrift van je. We willen graag dat je de rol speelt van verbinder, dat je contact weet te leggen met jong en oud. Wat dat betreft is het een voordeel dat je, voordat je predikant werd, beroepsmatig bezig bent geweest in de ouderenzorg en in de jongerenzorg.

We zien graag dat je, zonder de oude vertrouwde liturgie helemaal los te laten, ruimte weet in te bouwen tijdens de erediensten voor de jonge leden van onze wijkgemeente. Dat je de gemeente laat ervaren dat onze diensten echt ontmoetingsdiensten kunnen zijn, waarin jong en oud inspiratie kunnen opdoen en ze zo vol vreugde samen het huis van onze Heer mogen binnengaan.

Ons pastoraat was een jaar lang onderbezet. We zijn blij dat er met jou weer iemand bijkomt. We vragen je om die rol van pastor met verve te spelen, dat je zelf actief bent in het pastoraat, maar dat je ook anderen daarin ondersteunt en inspireert.

We weten dat je veel energie hebt, maar vragen je ook om jezelf te bewaken. Je bent zeven dagen in de week en vierentwintig uur per dag verbonden aan onze wijkgemeente, maar we hopen ook dat je tijd neemt voor de nodige rust en bezinning.

Een nieuwe wijkgemeente, opgebouwd uit drie eerdere wijkgemeentes. Een Algemene Kerkenraad, die apart vergadert, maar ook maandelijks met twee Algemene Kerkenraden tegelijk vergadert. Wisselende meningen en wisselende belangen. Mensen die het oude willen bewaren en mensen, voor wie de vernieuwing niet snel genoeg kan gaan. Daar mag je als voorganger tussendoor manoeuvreren. Het is niet verwonderlijk dat je je dan soms voelt, alsof je in een spagaat terecht gekomen bent. Gelukkig heb je de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding gehad. Daar zul je wel geleerd hebben, hoe je vanuit een spagaat zonder kleerscheuren weer opstaat en verder kunt gaan.

Beste Kasper, we vragen veel van je. Er gebeurt zoveel binnen onze wijkgemeente en veel mensen verwachten dat je overal mee bezig bent, al die activiteiten bezoekt en de mensen die ze organiseren ondersteunt en inspireert. Eigenlijk vragen we je om een duizendpoot te zijn, maar we weten ook dat er geen menselijke duizendpoten bestaan. We beseffen terdege dat ieder mens beschikt over talenten en tekortkomingen en we hopen dat jij zo ook waarlijk mens durft te zijn. Zoals al eerder gezegd: we vragen bovenal van je om jezelf te blijven.

Beste Kasper, je woont samen met Grietje, Jacco en Betto aan de Siriusweg. Sirius is volgens astronomen de meest heldere ster aan ons firmament. Wij weten dat er een ster is, die nog ontelbaar vele malen helderder is. We vragen van je of je geïnspireerd door Zijn licht ons als gemeente van Jezus Christus mee wilt nemen in Zijn verhaal.

We zagen uit naar je komst. We zijn blij dat je er bent. We wensen je Gods zegen toe, zowel privé als in je werk.

Kampen, 1 oktober 2017
Pieter Treep

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Musical in Open Hof

Na al het feestgedruis van de (her)opening van Open Hof en de begroeting van de nieuwe predikant staat het volgende evenement al weer voor de deur.
Op zondag 15 oktober wordt de tweede musical opgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Liederen worden geoefend door muzikanten en zangers. Spelers leren hun rol en zetten die met enthousiasme op de planken. Bedieners van beamer en geluid delen in de voorbereidingen. Kortom: het gonst van activiteiten.

De musical kreeg van Henk Keijzer de titel: "Als bomen (s)preken". In Bijbelverhalen spelen bomen soms een belangrijke rol. Zij komen in de musical aan de orde. Maar ook bomen uit ons dagelijkse leven hebben een verhaal. Het zijn niet alleen spelers, oud en jong, die actief zijn, ook op de aanwezige gemeenteleden wordt een beroep gedaan met zang van bekende en toepasselijke liederen. Interactie dus.

Bent u benieuwd geworden? Gewoon een beetje nieuwsgierig naar wat bomen ons te vertellen hebben?
Hartelijk welkom op 15 oktober in Open Hof om 9.30 uur.
We verwachten weer een volle zaal dus kom niet te laat!

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Koffie in de kerk

Drie nieuwe gastvrouwen hebben zich aangemeld na onze oproep in de vorige kerkbode.
Het zijn Geke de Jong, Janneke Kronemeijer en Gré Haasjes. Geweldig! Ook zagen we een aantal nieuwe gezichten onder onze gasten. Dat was ook fijn.

Op 3 oktober a.s. hopen we in de Hofzaal bijeen te komen en elkaar te ontmoeten bij een kopje thee/ koffie met iets lekkers erbij. We zetten de sjoelbak klaar en wat andere spelletjes en we maken er weer een gezellige middag van. Tussen 14.30 uur en 16.30 uur bent u van harte welkom. voor vervoer mag u Gerda bellen. (tel. 038-3334153)

Met groet van Gerda, Harm, Janneke, Geke, Gré en Nanda

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Bij de diensten

Op de zondag die viel tussen de startzondag en de zondag waarop ds. Kasper Jager aan onze gemeente zal worden verbonden, mochten we het Heilig Avondmaal vieren. Het was goed om met elkaar voor alles de Heer te zoeken en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Met dank aan de diakanen die alles zo goed hadden voorbereid. Aanstaande zondag is het Israëlzondag. In de middagdienst zal uw nieuwe voorganger en onze nieuwe collega intrede doen. Vandaar dat we minder dan zoals het bij ons gebruikelijk is, aandacht besteden aan het thema van de Israëlzondag. Dan doen we met een goed geweten, want elke maand is er in de leerdienst Tora en Evangelie extra aandacht voor de joodse wortels van ons geloof en voor de band tussen de kerk en het volk Israël. Wel ligt er aanstaande zondag bij de uitgang van de kerk, informatie over Israëlzondag.

Alle aandacht gaat in de dienst aanstaande zondagmiddag uit naar de komst van onze nieuwe predikant. Wat fijn dat we na een vacante periode van meer dan een jaar hem in ons midden mogen begroeten. Berthina van der Kamp die voor 0,5 fte in onze gemeente werkzaam is en ik hebben ons van vorig jaar september tot nu ons ingezet voor een gemeente van 3334 leden (volgende de laatste telling). De vacatures die na het vertrek van ds. Gijsbertsen en Van Noord ontstonden, kwamen in een onrustige tijd, in de tijd net na het gebouwenbesluit en de samenvoeging van wijkgemeenten. Berthina en ik zijn vanuit het overzicht te werk gegaan. We hebben keuzes moeten maken. Er is dus ook werk blijven liggen. Maar we zijn met elkaar al met al het seizoen 2016/2017 goed doorgekomen. En daarvoor mogen we dankbaar zijn. Dank ook aan alle gemeenteleden die op een positieve manier hebben meegeleefd en voorbede hebben gedaan voor de gemeente. Wat zijn er toch veel stille goede krachten in onze gemeente werkzaam. En dominee Kasper Jager wordt aan een boeiende gemeente verbonden!
Laten we ons verheugen in de nieuwe fase die we met hem tegemoet gaan en ons daarvoor inzetten.
Leon Eigenhuis

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

V&T4: Geïnspireerd door Maarten Luther

Op 3 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon door toedoen van Maarten Luther. Maar wat bezielde Luther en wie was de mens Luther. Wat is de blijvende betekenis van zijn gedachtengoed. Ds. Wilbert Dekker praat u aan de hand van een powerpoint bij over de belangrijkste plaatsen waar Luther gewoond en gewerkt heeft.
Wij attenderen u op de andere ruimte voor deze avond!

Plaats: Broederkerk ,Lemkerzaal (!)
Datum: Donderdag 5 oktober
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Bijdrage: € 5,00

Van harte welkom,
namens Vorming en Toerusting,
Nettie Deen, tel. 3326682

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

V&T2: Muzikale wereldreis

In deze wereldreis staat de muziek binnen grote en kleine wereldreligies centraal. Hoe verder je afreist van Nederland, des te sterker merk je dat religieuze muziek cultuurgebonden is. Op deze avond zwerven we in één avond over de aardbol. Laat u verrassen door wat pastor Josephine van Pampus en dr. Rudolph van Calcar u hierover allemaal kunnen vertellen en laten genieten. Wij attenderen u erop dat door omstandigheden de datum is veranderd.

Plaats: Burgwalkerk
Datum: Woensdag 4 oktober (!)
Tijd: 20.00 uur
Bijdrage: € 5,00

Van harte welkom,
namens Vorming en Toerusting,
Nettie Deen, tel. 3326682

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Open Hof opent deuren

KAMPEN – Vorige week zondag werd Kerkelijk Centrum Open Hof feestelijk heropend. In vier maanden tijd werd het gebouw verbouwd en werd de kerkzaal opnieuw ingericht. Maar niet alleen de kerkzaal werd gerenoveerd, het hele gebouw werd onder handen genomen. 7 oktober is er daarom tussen 14.00 en 17.00 uur een Open Huis voor de wijkbewoners en andere belangstellenden. Het was vorige week feest aan de Lelystraat. De Open Hof was gevuld met honderden bezoekers. En het eerste wat hen opviel was de enorme ruimte, die is ontstaan na de verbouwing. De Open Hof is een typisch jaren zeventig gebouw, gekenmerkt door twee grote kuilen. Om die kuilen zijn galerijen en wandelpaden gemaakt. Mooi om te zien, maar niet altijd even praktisch in gebruik. Daarom is de kuil in de Hofzaal, naast de kerkzaal de grootste zaal van het gebouw, helemaal weggewerkt en nu verbonden met de grote entree, waardoor er een hele grote praktische ruimte is ontstaan, die gelijk bij binnenkomst al opvalt. Er is nu plaats voor grote groepen, die de Hofzaal kunnen gebruiken voor een vergadering, een lezing of een feestje.

De keuken
De keuken is twee keer zo groot geworden en moet een belangrijkere rol gaan spelen in het gebruik van het gebouw. Steeds vaker zullen hier maaltijden bereid worden voor groepen mensen. Dat kan zijn als lunch bij een vergadering of een warme maaltijd, wanneer er ’s avonds activiteiten plaatsvinden.

De kerkzaal
De kerkzaal heeft een complete metamorfose ondergaan. Werd de kerkzaal voorheen gedomineerd door de kleuren bruin en groen, nu is het vooral gebroken wit en antraciet wat de sfeer bepaalt. De bruine en groene stoelen zijn vervangen door witte en lichtgrijze. Het bruine plafond kreeg een whitewash-behandeling en ook de plafonds van de galerijen gingen van bruin naar wit. De vloerbedekking van het liturgisch centrum werd voorzien van antraciet vloerbedekking. Ook het meubilair op het liturgisch centrum werd vervangen. Het bruine meubilair, wat veertig jaar dienst heeft gedaan, is nu vervangen door meubilair, gemaakt van blank essenhout en metaal.

Techniek
De techniek in de kerkzaal is uitgebreid met videoapparatuur. Huwelijksdiensten en uitvaarten kunnen nu ook worden opgenomen en bijvoorbeeld via internet worden uitgezonden naar familie en vrienden die fysiek de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen.

Vergaderzalen
De kleinere vergaderzalen, die ruimte bieden aan zo’n tien tot dertig personen, zijn na de renovatie veel beter bereikbaar geworden. Moest de bezoeker voorheen door de kerkzaal naar de zalen toe, dat is nu verleden tijd. Er is een nieuwe gang gemaakt langs de vergaderzalen. Ook hebben de vergaderzalen grote schermen gekregen, om vergaderingen ook digitaal te kunnen ondersteunen.
Op zaterdag 7 oktober is het hele gebouw aan de Lelystraat te bekijken. De koffie staat tussen 14.00 uur en 17.00 klaar. Dan kunt u ook een kijkje nemen bij de nieuwe uitvaartonderneming De Eenvoud, die het uitvaartcentrum achter de Open Hof in gebruik heeft genomen.

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie over het huren van één of meerdere zalen in de Open Hof dan kunt u contact opnemen met de beheerder, Frank Groen, via beheer@openhofkampen.nl

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Afscheidsdienst ds. Kasper Jager in Borger

Afgelopen zondag mochten Janna Bakering, Ans Tuitel en ik namens de kerkenraad en de beroepingscommissie de afscheidsdienst van ds. Kasper Jager in Borger bijwonen. Ds. Jager nam op zijn verzoek afscheid met een dienst, waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd. Het was een mooie, soms ontroerende dienst, waarin Kasper Jager zelf aan alle gemeenteleden het brood, als symbool van het lichaam van Christus, overhandigde.

Na afloop waren er een paar korte toespraken. Op de terugreis concludeerden we dat in die toespraken precies terugkwam, waarom we voor ds. Jager hebben gekozen als onze nieuwe voorganger. Zijn optreden als verbinder, zijn rol in het pastoraat, zijn inspirerende preken, zijn aandacht voor de jeugd en jongeren, ze kwamen allemaal voorbij. Op de vrijdagavond daarvoor was er al een informeel afscheid geweest van de kerkelijke gemeente in Borger.

Aan het eind van de dienst werd ds. Jager officieel losgemaakt van de gemeente, waarna hij nog voor een laatste keer de zegen mocht uitspreken in de Goede Herderkerk. A.s. zondag zal hij dat voor het eerst doen in onze wijkgemeente. Het wordt een druk weekje voor hem en zijn vrouw Grietje. Op dinsdag de verhuizing naar Kampen en dan a.s. zondag de intrededienst. Zoals u weet is er geen morgendienst. De intrededienst begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Brugwalkerk. Ook ds. Leon Eigenhuis en drs. Berthina van der Kamp zullen daarin voorgaan. Wat een feest voor ons als gemeente!

Na afloop is er fysiek geen ruimte om allemaal kennis te maken met Kasper Jager en zijn vrouw Grietje. Er zijn ruim honderd gasten aangemeld en daarmee is de grote zaal wel gevuld. Dat niet direct kennis kunnen maken wordt een week later goed gemaakt. Op 8 oktober gaat ds. Jager voor in de morgendienst. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie of thee alle tijd om Kasper en Grietje de hand te schudden.

Op 1 oktober zal ook de beroepingscommissie officieel worden ontbonden. Hun werk is dan echt gedaan. Een boeiend proces komt ten einde. Alle leden van de beroepingscommissie zullen dan de beroepingsmap in hun mailbox opschonen, zo schrijft het protocol voor. Wat gearchiveerd moet worden, is gearchiveerd. Alsof iemand over twintig jaar daar nog een keer naar wil kijken.

Behalve een boeiend proces, was het af en toe ook wel heel erg bureaucratisch. Ik dacht dat ik in mijn politieke leven wel wat gewend was. Maar je kunt in Nederland makkelijke een burgemeester benoemen dan een predikant beroepen en een intrededienst organiseren. Daar komt heel wat voor kijken. Ter illustratie: in het beroepings- en intredemapje in mijn mailbox zitten nu 713 mailtjes, waarvan ruim vijfhonderd ook beantwoord moesten worden.

Die procedure is nu afgerond. Dank aan allen die zich in die procedure hebben ingespannen om alles netjes te laten verlopen: de beroepingscommissie en de intredecommissie. Dank!!

Namens de kerkenraad,
Pieter Treep

Veelgebruikte trefwoorden: {0}

Pagina's: Vorige123VolgendeReturn Top
Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step