Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Foto's van de doop- en belijdenisdienst

Een feestelijke viering in de Burgwalkerk. De liturgische schikking: prachtig in het rood, de kleur van Pinksteren. Sven werd gedoopt, 3 jonge vrouwen deden belijdenis. Er werd volop muziek gemaakt en er werden prachtige liederen gezongen.

U kunt de foto's van deze dienst hier bekijken.

Kerkdienst terugluisteren van Protestantse Gemeente Borger


Bent u/je ook zo nieuwsgierig hoe de door de beroepingscommissie voorgestelde predikant 

Kasper Jager klinkt tijdens kerkdiensten?

Via de volgende link kunt u terugluisteren naar voorgaande dienst:

Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Borger


 

 

Gemeente-avond 23 mei 2017

Luister u/je ook mee met de gemeente-avond?

Op dit moment wordt uitgelegd hoe het beroepingstraject is verlopen. Ook zal de naam van de te beroepen predikant kenbaar gemaakt.

 

De link om mee (of terug) te kunnen luisteren.

Bericht voorzitters AK's

Centrale gemeenteavond van 4 april
Op de centrale gemeente-avond van 4 april jl, waar de intentieverklaring is getekend, werd de aanwezigen na de pauze gevraagd rond een aantal vragen en thema's hun mening te geven. Ieder kon op een 'geeltje' een reactie plakken op een van de grote vellen die in Open Hof waren opgehangen.

De vragen gingen over het perspectief van de Protestantse Gemeente Kampen: hoe kunnen we het licht van het Evangelie laten schijnen in onze stad; wat is nodig om kinderen een goede plek te geven; hoe kunnen we elkaar als verschillende wijken blijven vasthouden; wat wilt u de PGK aanreiken; hoe ziet je droom voor de PGK er uit; wat wilt u van vanavond meegeven?

De reacties zijn inmiddels allemaal genoteerd en waar mogelijk naar thema samengevat. Er is een grote unanimiteit: met elkaar verlangen we naar een gemeente die leeft uit de bron, waar eenheid is, die ook uitnodigend, gastvrij, zichtbaar, actief en betrokken is, die trouw is aan haar tradities en open staat naar de samenleving en hiervoor iets wil betekenen. We willen jongeren een belangrijke plek geven, aandacht hebben voor het praktisch voorleven van het geloof naar hen en geven hun ruimte om dat naar hun inzicht vorm te geven. De onderlinge ontmoeting is belangrijk, ook over de wijkgrenzen heen. Als wijken willen we elkaar de ruimte geven, maar van hieruit elkaar ook vast houden, in gesprek zijn met elkaar en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten organiseren. Het hart van de eredienst – gebed, prediking, zingen – blijven we koesteren.
Het is bemoedigend dit alles te lezen. Het biedt ons als Algemene Kerkenraden stof tot nadenken bij de stappen die we nu gaan zetten. De samenvatting komt op de websites te staan. We houden u op de hoogte van de verdere voortgang.
Heel veel dank aan u allen!

Identiteit en Gemeentestructuur
Tijdens de AK vergadering van april bespraken we het eerste beleidspunt in het kader van de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen 'Identiteit en Gemeentestructuur'. Dit gebeurde aan de hand van een discussiestuk dat was opgesteld door beide voorzitters. Bij de voorbereiding hiervan vond een waardevol gesprek plaats met het Ministerie van predikanten.
Om u een indruk te geven van de lijnen die we met elkaar bespraken, geven we hier een aantal kernpassages uit het discussiestuk weer. De notitie zelf zal later op de website worden geplaatst.

De Protestantse Gemeente Kampen vindt haar identiteit in de belijdenis dat zij gestalte is van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij erkennen hun verscheidenheid maar zijn één vanuit de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.

De basis voor de eenheid van de PGK ligt in het als individuele wijkgemeenten samen één gemeente van Christus zijn. De wijken kennen allen hetzelfde Woord, dezelfde sacramenten en dezelfde geloofsbelijdenis. Tegelijkertijd is er veelkleurigheid waardoor ze samen de rijkdom van de werking van Gods Geest laten zien. Zij vullen elkaar aan waar het erom gaat uiting te geven aan de verschillende vormen van geloofsbeleving. Ook geven ze elk vanuit hun eigen kracht vorm aan het Evangelie in de samenleving van onze stad en wijd daarbuiten. Samen laten zij het licht van het Evangelie schijnen en geven zij er effectief handen en voeten aan. De veelkleurigheid van de gemeente waarderen wij daarom positief.
Steeds moeten we ervoor waken dat in de veelkleurigheid de herkenning van de eenheid aanwezig blijft en de verschillen die hieruit voortkomen niet leiden tot verwijdering.Het elkaar herkennen vraagt om een actieve houding om vanuit oprechte belangstelling met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te willen luisteren om zo elkaar te leren kennen, begrijpen en van elkaar te willen leren.
Op dit moment vindt er bínnen elk van de wijken een proces plaats om als wijkgemeente naar een eenheid te groeien na de herstructurering/federatievorming die er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarmee is er tijdelijk minder energie om tegelijkertijd te werken aan de eenheid tússen de wijken.
De PGK ziet het als een opdracht ervoor te zorgen dat dit laatste niet tot verwijdering leidt. Zij bouwt daarbij voort op traditie waarin de wijken elkaar vasthouden en mensen vanuit verschillende wijken elkaar kennen, met elkaar meeleven en het onderlinge contact zoeken. Er moet daarom zorgvuldig worden omgegaan met de bestaande structuren waarin samenwerking tot uiting komt zodat die over een aantal jaren mogelijk verder kunnen worden uitgebouwd wanneer hiervoor weer meer ruimte is.

In de wijkgemeenten krijgen activiteiten vorm, gericht op ontmoeting, geloofsoverdracht, vorming; er wordt pastorale en diaconale zorg verleend. Elke wijkgemeente geeft dit kleur en invulling vanuit haar eigen identiteit. Die identiteit legt zij vast in haar beleidsplan en hiervoor heeft zij alle ruimte op basis van de kerkorde, maar ook binnen de grenzen van de kerkorde. Die ruimte geven wij elkaar als wijken ook binnen de PGK.Het voeren van het gesprek over elkaars verschillen is een wezenlijk onderdeel van de eenheid in verscheidenheid. De onderlinge verschillen relativeren de eigen positie en maken je tegelijk bewust van je eigenheid en de waarde daarvan.
Van oudsher bestaan de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk uit wijkgemeenten met een palet aan identiteiten en culturen.De afgelopen jaren is dit kleurengamma 'ingedikt' tot de huidige drie wijken met elk hun eigen identiteit.
Uitgangspunt is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om de veelkleurigheid van onze gemeente en ook binnen de wijkgemeenten te bewaren.Hierbij vormt het huidige kleurenpalet geen strak stramien, maar kan de balans tussen de kleuren in de loop van de tijd veranderen en kunnen nieuwe schakeringen zich manifesteren. De waarde van het samen gemeente zijn is ook dat we elkaar kunnen dragen in de zin dat we financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen als dit nodig is.

Als gemeente staan we niet stil en allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente en maatschappij gaan door. Denk aan nieuwe vormen van gemeente zijn, groei door een opwekking of verschuiving bij andere kerken, verschuivingen van leden tussen wijken, of krimp door voortgaande vergrijzing en kerkverlating. Maar denk ook aan toenadering naar andere kerkgenootschappen of aan Kampen grenzende kerken die zich graag bij de Protestantse Gemeente Kampen zouden willen aansluiten en/of met wie wij binnen de PGK graag willen samenwerken.
Wanneer wij belijden dat wij de opdracht hebben samen één te zijn, betekent dit dat we, op basis van onze eigen identiteit en geschiedenis, open staan voor andere geloofsgemeenschappen. We willen de structuur van de gemeente hiervoor niet dichttimmeren (een bastion vormen), noch willen we een moloch zijn die iedereen opslokt. We willen onze verantwoordelijkheid nemen als naburige kerken kleiner worden en bij ons aankloppen. Tegelijk willen we ook geen onnodige onrust in de gemeente veroorzaken. Het is belangrijk dat dergelijke ontwikkelingen aansluiting vinden bij het grondvlak van de gemeente en niet van bovenaf over de gemeente heenkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat als zo'n vraag om samenwerking voor medio 2019 op onze weg komt, het antwoord dan duidelijk is: eerst het huidige proces afronden.

De Protestantse Gemeente Kampen is een combinatie van een geografische en naar identiteit georganiseerde kerk. Het geografische uit zich in het feit dat elke straat in Kampen bij een bepaalde wijk hoort en de wijken verantwoordelijkheid nemen om inhoud te geven aan de boodschap van het Evangelie binnen hun geografische deel van Kampen. Vanuit de identiteit geven we vorm aan het gemeentezijn op wijkniveau, waarbij we ons bewust zijn van de betrekkelijkheid van de eigen identiteit. Mensen zijn vrij om zich bij een wijkgemeente naar keuze aan te sluiten. Kiezen ze niet dan vallen ze in het vangnet van de geografische wijk waar ze wonen.

Met hartelijke groeten, Mark van Persie en Bert Endedijk

14 mei Cantatedienst in de Burgwalkerk

Op zondag 14 mei, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 29, Wir danken dir, Gott, wir danken dir, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd.
Cantate 29 is een schitterend loflied op goed bestuur, op vrede en gerechtigheid. Zo'n loflied is niet een kritiekloze bevestiging van de status quo, maar een oproep tot kritische betrokkenheid, een oproep om het democratische proces serieus te nemen. Het is een cantate die voor Leipzig in 1731 is geschreven, maar die net zo goed voor de goede stad Kampen uitgevoerd kan worden. De onderwerpen zijn: loyaliteit van de bevolking aan het bestuur, versus rechtvaardigheid van het bestuur over de oude Hanzestad. De cantate begint met een symfonia in stralende grandeur, en vervolgt met een plechtig en gedragen openingskoor, dat psalm 75:2 citeert: "Wij loven u, God!"

God is onze bescherming, zijn troost en licht beschermt de stad, "De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen", zo citeert deze cantate psalm 85:11.

"En het hele volk zegt 'Amen'."

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

Aan deze cantate werken mee:
Berthina van der Kamp voorganger
Merel van Geest sopraan
Charlotte Stoppelenburg alt
Dolf Drabbels tenor
Arie Drost bas rec.
Sander van den Houten organist
Ab Weegenaar dirigent van het Kamper Bachkoor en -orkest

Foto impressie Oecumenische viering Buitenkerk

Een overvolle Buitenkerk afgelopen zondag. Een mooie traditie inmiddels: twee keer per jaar een Oecumenische dienst. Een op de eerste zondag in mei in de Buitenkerk (of Onze Lieve Vrouwe kerk) en een op de eerste zondag in november in de Burgwalkerk.

De foto's kunt u hier bekijken.

Ouderenmiddag

Op donderdag 11 mei wordt een middag gehouden, bedoeld voor ouderen in onze wijkgemeente die niet in de gelegenheid waren om één van de sectieavonden te bezoeken. Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Andere ouderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom!
We ontmoeten elkaar rondom het jaarthema van de PKN: DEEL JE LEVEN…………
We maken kennis met elkaar en gaan in gesprek waarbij er ruimteis voor uitwisseling over geloofsbeleving en kerk-zijn in deze veranderende tijd en wat u belangrijk vindt.
Op deze middag zullen onze predikant Leon Eigenhuis en kerkelijk werker Berthina van der Kamp aanwezig zijn.
U bent welkom vanaf 14.45 uur als de koffie en thee klaar staat.
De middag begint om 15.00uur en wordt gehouden in Kerkelijk Centrum Open Hof. We streven ernaar om rond16.30 uur de middag te besluiten.

Om enigszins een idee te krijgen op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen, zou het fijn zijn als u laat weten of u komt en kunt u één van onderstaande contactpersoon bellen of mailen. Maar ook zonder deze vooraanmelding bent u van harte welkom!

Ook als u vervoer nodig hebt, kunt u bellen of mailen.

Tot ziens op donderdag 11 mei, met vriendelijke groet,

Ds. Leon Eigenhuis, 038 – 3325927, mleigenhuis@gmail.com
Berthina van der Kamp, 06 – 42662860, bvanderkamp@outlook.com
Hans Voerman, 038 – 3323136, havo53@home.nl

Kamperen in het weekend van 9 september 2017

Met de nieuwe wijkgemeente een gezellig weekeinde kamperen.
Vorig jaar september heeft een groep van 18 gezinnen (50 personen) uit onze wijkgemeente gezellig met elkaar een weekeinde gekampeerd. Het was een gemengd gezelschap. Van vrijgezellen tot koppels die al 50 jaar getrouwd waren. Complete gezinnen, stellen waarvan de kinders al zijn uitgevlogen, jong en oud, etc. Met als kampeermiddel een tent, vouwwagen, caravan of camper. Een mooie brede afspiegeling van onze wijkgemeente en kamperen.

Dit is zo goed bevallen, dat we zo'n weekeinde dit jaar opnieuw gaan organiseren. Een mooi begin van een goede traditie. De meeste kampeerders van vorig jaar hebben het weekeinde voor dit jaar al weer in de agenda staan. Want wat goed is, doet smaken naar meer. Op dit moment lijkt de traditie te worden, dat we standaard kamperen het eerste weekeinde nadat de scholen in onze regio weer zijn begonnen.

Voor dit jaar betekend dit, dat het kampeerweekeind georganiseerd wordt van vrijdagmiddag 8 september tot en met zondagavond 10 september. Eerder komen of gaan is mogelijk. Later komen of gaan is ook mogelijk. Geen probleem. Vorig jaar waren het vooral de wat oudere kampeerders die een dag eerder kwamen of een dag later weg gingen. Ieder rekent zelf af met de camping voor de nachten die men is geweest. Verder geen opslagen, o.i.d.

Vorig jaar stonden we op camping De Wildhoeve in Emst. Ook dit jaar gaan we weer naar deze camping. We staan dan met z'n allen op een apart en rustig gelegen veld, genaamd Vlinderhoek. Deze ligt helemaal achteraan op de camping, maar wel dicht bij een sanitair gebouw. Het is een bosrijke camping en niet ver weg van Kampen. Geen last van files op weg er naar toe en een korte rijtijd. Uitermate geschikt bij mooi weer, vanwege de mooie omgeving. Maar ook geschikt voor minder goed weer door het binnenzwembad, goede sanitaire voorzieningen, etc. Voor informatie en tarieven zie www.wildhoeve.nl.

De camping heeft ook verhuurmogelijkheden. Wellicht een optie voor hen die niet zelf een kampeermiddel hebben. Zie hiervoor ook de informatie op de site van de camping. Op de site is te zien op de plattegrond waar deze verhuurmiddelen zich bevinden in relatie tot het veld Vlinderhoek. Ervaring van vorig jaar leert, dat deze al vroeg in het lopende jaar worden geboekt.

Net als vorig jaar, zal er door de organisatie vooraf niet een programma worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat iedereen wordt vermaakt door een vooraf door de organisatie opgesteld programma. Ontspannen en ongedwongenheid is het uitgangspunt. Ontmoeting, bij elkaar op de koffie, spelende kinderen, een stukje wandelen of fietsen, een leuk spelletje doen. De bedoeling is dat dat allemaal vanzelf gaat, naar eigen behoefte. Uitgangspunt is verbondenheid door op dezelfde camping te staan. Vorig jaar ontstond spontaan het idee om op zaterdag alle bereide avondmaaltijden gezamenlijk te delen en gezamenlijk te nuttigen.

Lijkt jou/u bovenstaande een leuk idee en biedt de agenda nog deze ruimte, laat het me dan weten. Hoe eerder ik het weet hoe beter. Bij veel aanmeldingen, kan er dan eventueel nog een naastgelegen veld erbij worden gereserveerd. Ook voor hen die vorig jaar mee zijn gegaan, het verzoek je opnieuw aan te melden.

Een mooi begin van een nieuwe traditie...

Corné Vreugdenhil
corne-gerjanneke@hotmail.com
038-3326559
06-29287522

Koffie en broodmaaltijd in de kerk

Dinsdag 18 april was er weer 'koffie in de kerk'. De middag werd ditmaal afgesloten met een broodmaaltijd.
U kunt de foto's hier bekijken.

Verenigingsproces Protestantse Gemeente Kampen

Op 4 april is de "Intentieverklaring voor vereniging van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk tot de Protestantse Gemeente Kampen" ondertekend.
 
Achtergrond
De Hervormde Gemeente te Kampen (HGK) en de Gereformeerde Kerk van Kampen (GKK) bevinden zich inmiddels een aantal jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Nu naast een hervormde wijk twee gefedereerde protestantse wijken zijn ontstaan en de keuzes voor gebouwen en een belangrijk deel van het professionele pastoraat gezamenlijk zijn genomen cq op elkaar zijn afgestemd, groeit de wens om beide kerken volledig te verenigen tot een Protestantse Gemeente Kampen (PGK). Het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk heeft hiervoor de kaders geschapen. De motivatie om dit plaatselijk te volgen is dat de herkenning van elkaar als broeders en zusters in Christus in de praktijk is gegroeid, door de samenwerking het vertrouwen in elkaar is toegenomen en we ervan overtuigd zijn dat we de opdracht hebben als christenen en kerken de eenheid te zoeken om zo het getuigenis van Christus in de wereld helderder te doen klinken.

Intentie
Het voornemen om zich te verenigen en hiertoe alle voorbereidingen in gang te zetten is geformuleerd in een Intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, die deze hebben besproken met hun gemeenteleden, op basis waarvan zij hiermee op 4 april 2017 hebben ingestemd. Dit betekent dat er een breed gedragen intentie ligt om samen het proces van vereniging tot een Protestantse Gemeente Kampen in te gaan.

Werkplan
Het proces van vereniging is veelomvattend en er zal dan ook een groot aantal zaken moeten worden uitgewerkt, zowel door beide kerken gezamenlijk als door elk voor zich, om op die manier de formele totstandkoming van de PGK voor te bereiden. De Kerkorde geeft hiervoor duidelijke richtlijnen in Ordinantie 2 en verwijst daarnaast naar de 'Generale regeling voor fusie en splitsing' en de daarop gebaseerde modellen en stappenplannen voor vereniging. Het moge duidelijk zijn dat dit de kaders zijn waarbinnen de HGK en de GKK de PGK tot stand willen brengen.
Om al de benodigde activiteiten gestructureerd voor te bereiden is er een 'Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen' opgesteld. Hierin is een overzicht weergegeven. De uitwerking zal gebeuren in drie hoofdgebieden: beleidsmatige en organisatorische zaken, kerkrentmeesterlijke zaken, diaconale zaken. De hoofdgebieden zullen zoveel mogelijk vanuit de geëigende organen (Algemene Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters, Colleges van Diakenen) worden vormgeven. Het geheel wordt gecoördineerd door een Regiegroep, bestaande uit de voorzitters van beide Algemene Kerkenraden en een gemeenteadviseur (Jan Boer). Het proces zal in twee fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase resulteert in een concept verenigingsbesluit en concept regelingen. Deze zullen aan alle betrokkenen in de gemeente, als ook ter toetsing aan het RCBB, het Breed Moderamen van de Classis en een jurist/notaris, worden voorgelegd. Op basis van het commentaar kan dan in fase twee een definitief concept worden geformuleerd en formeel aan de gemeente worden voorgelegd.
De gemeenteleden zullen zo nauw mogelijk bij het proces worden betrokken. Op bepaalde momenten zullen centrale gemeenteavonden worden belegd, waarbij informatie wordt gegeven over de aanpak en voortgang. Kerkenraden en gemeenteleden zullen ook betrokken worden in de discussie over belangrijke elementen van de nieuwe gemeente, zoals de verhouding tussen wijktaken en centrale taken, financiële solidariteit, borging van de identiteit, visie naar de toekomst. Dit zowel door gesprek hierover met elkaar tijdens centrale ambtsdragers- en gemeenteavonden als door activiteiten hierover vanuit de wijken zelf.
Het tijdpad voor het hele proces is niet precies in te schatten. We willen het vooral zorgvuldig doen, met elkaar en niet vanuit een van boven opgelegd stramien. Een voorzichtige inschatting nu is dat de Protestantse Gemeente Kampen medio 2019 formeel een feit zou kunnen zijn. Om dit te realiseren moet er in 2018 een formeel besluit worden genomen.

Centrale Gemeenteavond 4 april 2017
Op 4 april 2017 was er een centrale gemeenteavond in Open Hof waarop alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk waren uitgenodigd. Centraal stond tijdens deze avond de ondertekening van de Intentieverklaring en daarmee de start van het proces om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen. Daarnaast is er een toelichting gegeven op het Werkplan, en was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het inbrengen van punten voor het beleidsplan.
Na een opening aan de hand van Nehemia 9 werd een toelichting gegeven op de achtergronden van het proces van vereniging waarin beide kerken zich bevinden en op de tekst van de Intentieverklaring. In de Intentieverklaring spreken beide kerken uit zich te willen verenigen tot één gemeente en daartoe alle voorbereidingen in gang te zetten. Daarna werd de Intentieverklaring door alle betrokken wijken en de Algemene Kerkenraad ondertekend.
Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de activiteiten die nodig zijn om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen. Een uitgebreidere beschrijving hiervan kunt u vinden in het Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen'.
Daarna was het tijd voor activiteiten van de gemeenteleden zelf. Eerst vonden geanimeerde flitsgesprekken plaats, waarbij de aanwezigen gevraagd werd om iemand van een andere wijk op te zoeken en daarmee gedurende drie minuten met elkaar te bespreken wat het verenigingsproces voor hem of haar betekent.
Na de pauze werd aan de gemeenteleden gevraagd opmerkingen en ideeën aan te leveren voor het op te stellen beleidsplan. Er waren zes grote vellen met elk een vraag waarover antwoorden konden worden opgeschreven op post-its. De resultaten hiervan zullen op de site worden gezet zodra deze zijn uitgewerkt.
Samen werd er afgesloten met gebed en Lied 418 'God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven'.
De gebruikte presentatie kan worden gedownload. Tevens een fotoreportage van de avond.

Bijlagen:

Werkplan Protestantse Gemeente Kampen (PGK)
Presentatie centrale Gemeenteavond
Intentieverklaring
De foto's kunt u hier bekijken.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step