Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

Herinrichting Open Hof (8)

In de afgelopen maand zijn alle besluiten genomen rond de herinrichting van Kerkelijk centrum "Open Hof". In goed overleg met de beheerscommissie is er een bouwcommissie in het leven geroepen die de bouw zal begeleiden. Er komt achter de schermen nogal wat kijken bij de verbouwing van de Open Hof. Maar goed dat we daarvoor ook binnen onze wijkgemeente de nodige deskundigheid in huis hebben. Het moet logistiek allemaal wel kloppen. Als er gebroken wordt, kun je niet op hetzelfde moment willen schilderen. Alles moet op elkaar worden afgestemd. Dat doen de mensen in de bouwcommissie.
Direct na Pinksteren wordt er begonnen. Het vergaderseizoen is dan zo goed als voorbij; er zijn geen catechisaties meer; de meeste huurders hebben een zomerstop en er staan geen bijzondere activiteiten gepland. Voordat we gaan beginnen, moet eerst het orgel heel goed worden ingepakt. Er wordt gesloopt en dan komt er veel stof vrij. Het orgel moet dus goed worden beschermd. Dat geldt ook voor onze technische hulpmiddelen, zoals de beamer. De kerkzaal moet leeg, want anders past er geen steigerwerk in voor de techniek (nieuwe verlichting) en de schilders. Het liturgisch centrum wordt afgebroken. Het wordt dus lastig om dan een goede eredienst te houden in de Open Hof.
Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we deze zomer in de Burgwalkerk gaan kerken. Vanaf de Pinksteren tot aan de startzondag op 17 september. Op die laatste datum hopen we weer intrek te nemen in, dan, een nieuw ingerichte Open Hof. Wat een feest zal dat zijn! We gaan niet steeds wisselen van kerkgebouw. Dat is organisatorisch heel lastig. Denk alleen al aan de mensen van de oppas- en nevendienst, die alle spullen dan steeds weer moeten versjouwen. Bovendien geeft het ook veel onrust. Vandaar een hele periode van ruim drie maanden in de Burgwalkerk.
Op 18 juni hebben we dan wel een probleem. Van 15 tot en met 18 juni vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. De Binnenstad is dan met de auto en met de fiets slecht bereikbaar. De Burgwal helemaal niet, want daar staat de toeristische markt opgesteld. De kerkenraad heeft besloten dat we op 18 juni geen eigen dienst organiseren. Maar, we hebben een fantastisch alternatief! Tijdens de Hanzedagen staat er altijd een kerkdienst op het programma. In Kampen is dat om 11.30 uur in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Klaas van der Kamp en Kavoca werkt mee. De voertaal in deze dienst is Nederlands. Er wordt gezongen in het Nederlands, Engels en Duits. Het belooft een hele mooie dienst te worden en de kerkenraad nodigt u van harte uit om deze dienst bij te wonen. Om alvast in de agenda te noteren.
Namens de projectgroep herinrichting en namens de kerkenraad, Pieter Treep

Zorgsaam: vrijwilligerswerk van en voor gemeenteleden

Op woensdag 5 april organiseert Zorgsaam een avond voor iedereen die Zorgsaam een warm hart toedraagt. Zowel voor mensen die al actief meedoen als voor mensen die er misschien wel over na willen denken of ze ook vrijwilliger willen worden bij Zorgsaam. En tenslotte voor iedereen die gewoon geïnteresseerd is in dit stukje vrijwilligerswerk van en voor gemeenteleden.
De Nederlandse Patiënten Vereniging heeft voor ons een boeiend programma. Aan de orde komen vragen die voor de mensen die al mee doen belangrijk zijn: Zijn we op de juiste manier bezig? Stellen we de goede vragen? Waar liggen onze grenzen?
Maar ook mensen die gewoon iets meer willen weten over Zorgsaam: Wat kun je verwachten als vrijwilliger? Hoeveel tijd kost het je? Om wat voor soort vragen gaat het? Is het ook mogelijk om incidenteel iets te doen, bijvoorbeeld omdat je op dit moment nog te bezet bent om echt mee te draaien als vrijwilliger?
En tenslotte gaat het om mensen die meer willen weten of en wanneer ze een beroep kunnen doen op Zorgsaam.
Iedereen hartelijk welkom.

Aanvang: 19.30 inloop met koffie
19.45 opening.
We proberen ons goed aan de tijd te houden en te eindigen rond 21.45 uur.
Plaats: Broederhuis.

Ondertekening intentieverklaring op gemeenteavond 4 april

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk groeien steeds verder naar elkaar toe. Naast een hervormde wijk zijn inmiddels twee gefedereerde protestantse wijken ontstaan. In 2015 en 2016 zijn gezamenlijk belangrijke keuzes gemaakt inzake het professionele pastoraat en de gebouwen. Beide Algemene Kerkenraden hebben nu de wens uitgesproken in de komende tijd samen de weg af te leggen naar een Protestantse Gemeente Kampen.Het voornemen om zich te ‘verenigen’ – zo wordt in de protestantse kerk een dergelijk fusieproces genoemd – is begin van dit jaar geformuleerd in een intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan de wijkkerkenraden die zich hierover positief hebben uitgesproken, nadat in de wijken ook met de gemeenteleden is overlegd.

De Algemene Kerkenraden willen de intentieverklaring ondertekenen tijdens een centrale gemeente-avond op dinsdag 4 april aanstaande. Alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk worden daarvoor van harte uitgenodigd. De avond vindt plaats in Open Hof en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open en wordt er koffie en thee geschonken.

Tijdens de avond zal informatie worden gegeven over de volgende fase van het verenigingsproces, waarin veel zaken moeten worden uitgewerkt, voordat een definitief besluit kan worden genomen. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en veel ruimte voor verdere onderlinge kennismaking.

Het verheugt beide AK’s dat door het ondertekenen van de intentieverklaring nu samen de volgende stap kan worden gezet. Zij zijn dankbaar dit op 4 april in het midden van de gemeente te kunnen doen en hopen dat velen aanwezig kunnen zijn! Nogmaals: iedereen van harte uitgenodigd!

Namens de Algemene Kerkenraden,
Mark van Persie
Bert Endedijk

Zomertijd

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart wordt de klok een uur vooruit gezet. Dan gaat de zomertijd in. Hoe laat begint aanstaande zondagmorgen de kerkdienst? Eerder heeft de kerkenraad besloten om met de kerkdiensten over te stappen van 10.00 uur naar 09.30 uur in het weekend NA de invoering van de zomertijd, omdat we anders in een keer anderhalf uur inkorten. Nu doen we het stapsgewijs: eerst een uur, dan een half uur. Niets te veel; alles met mate.
Zondag 26 maart begint de ochtenddienst dus nog steeds om 10.00 uur, vanaf 2 april beginnen de ochtenddiensten om 9.30 uur.

'Levende woorden' in de ontmoetingsdienst

De jeugdkerkers, leiding, muzikanten en predikant hadden dit thema op creatieve wijze uitgewerkt in een aansprekende dienst vanochtend. Highligts waren de jeugdkerkvertaling van de 10 geboden, stellingen en de keuze die de gemeente mocht maken: overdenking over de mening van de jeugd of een overdenking met meer diepgang...

40dagentijd-app van Kerk in Actie

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl.

Rapport herinrichting Open Hof

Op de gemeenteavond 15 februari jl. kwam het voorstel tot herinrichting van het Open Hof aan de orde. Agnes Compagne (binnenhuisarchitect) en Ronald Vos (lid beheerscommissie Open Hof) gaven een presentatie van de voorstellen. Henk de Velde (architect) is ook betrokken geweest bij de voorbereiding maar kon niet aanwezig zijn.
Maar alle voorgestelde veranderingen in het interieur van onze kerk kunnen niet vanzelfsprekend tot gevolg hebben dat iedereen zich thuis zal voelen in de Open Hof. Dat is een gevoel dat wij elkaar als gemeenteleden moeten geven door onze onderlinge verbondenheid in de ontmoeting met elkaar en met het Woord.

De Projectgroep herinrichting Open Hof bestond uit de volgende personen:
Agnes Compagne (gemeentelid / binnenhuisarchitect), Cor van Laar (Taakgroep Beheer / CvK herv. / lid beheerscommissie OH), Dini Gosker (Taakgroep Diaconie), Frans van Beek (Taakgroep Jeugd), Hans van der Veen (Taakgroep Beheer / CvK geref. / lid beheerscommissie OH), Henk de Velde (gemeentelid / architect), Leon Eigenhuis (Taakgroep Eredienst), Pieter Treep (voorzitter)

De voorstellen van de Projectgroep zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beheerscommissie Open Hof. De vergaderingen van de Projectgroep zijn grotendeels bijgewoond door de beheerder van de Open Hof en door Ronald Vos en Asse Reinders van diezelfde beheerscommissie.

Alle verslagen van de vergaderingen van de Projectgroep zijn steeds integraal doorgestuurd naar de wijkkerkenraad en de beheerscommissie. Daar zijn de verslagen iedere keer geagendeerd en eventueel besproken. Een samenvatting van de verslagen is verschenen in de beide kerkbladen.
Op 10 oktober 2016 heeft de Projectgroep de wijkkerkenraad een tussenrapportage gepresenteerd en toestemming gevraag haar ideeën financieel te mogen onderbouwen met behulp van offertes.
Op 30 januari 2017 zijn de beide voorzitters van de CvK’s geïnformeerd over de plannen en de financiële onderbouwing daarvan.

Op 13 februari jl. heeft de wijkkerkenraad van de PWG Open Hof kennis genomen van het eindvoorstel van de Projectgroep herinrichting Open Hof en dit voorstel integraal overgenomen.
Op 15 februari zijn de leden van de wijkgemeente daarover geïnformeerd tijdens een gemeenteavond.

De uitvoering van alle werkzaamheden is voorzien voor de periode tussen Pinksteren en het nieuwe seizoen. Dan maken weinig externe huurders gebruik van het gebouw.

De Projectgroep heeft gebruik gemaakt van de volgende onderleggers:
• voorstel van de Stuurgroep Gebouwen aan de AK’s en de daaropvolgende besluitvorming
• overzicht ruimtegebruik Open Hof weken 5 t/m 14 2016
• bouwtekeningen Open Hof
• visiedocument PWG “Open Hof”
• ideeënsessie beheerscommissie van 1-2-2015
• ideeënsessie wijkgemeente van 23-02-2016
• ideeënsessie wijkkerkenraad 14-03-2016
• overleg met Gehandicapten Overleg Kampen 17-06-2016
• diverse mails, telefoontjes, brieven, gesprekken gemeenteleden

De Projectgroep heeft besloten de volgende zaken als vaststaand kader te beschouwen:
• besluitvorming / opdracht Algemene Kerkenraden
• visie wijkgemeente
• inbreng wijkkerkenraad, beheerscommissie en wijkgemeente
• € 200.000,=

De Projectgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
• In het gebouw markeren dat we als PWG “Open Hof” een nieuwe start maken met een nieuwe wijkgemeente.
• Een kerkelijk centrum worden met een andere uitstraling dan de huidige.
• Toe kunnen groeien naar een diaconaal centrum voor de gemeente en de wijken rondom.
• Het exploitatieresultaat OH positief beïnvloeden.

De projectgroep heeft ervoor gekozen alle binnengekomen ideeën te behandelen en zelf geen nieuwe ideeën toe te voegen. Alle ingebrachte ideeën zijn getoetst aan de kaders en doelstellingen.
De Projectgroep heeft gekozen voor een indeling in vijven:
1 alle voorstellen m.b.t. de kerkzaal en de ingang van de kerkzaal
2 alle voorstellen m.b.t. de Hofzaal in combinatie met
3 alle voorstellen m.b.t. de hal
4 alle voorstellen m.b.t. de keuken, de vergaderzalen en het uitvaartcentrum
5 een ruimte voor de jeugdkerk

Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de volgende aan te brengen wijzigingen in het kerkelijk centrum “Open Hof”:

1 De kerkzaal:
- De in-/uitgang van de kerkzaal vervangen door een bredere in-/uitgang.
- Het liturgisch centrum opnieuw inrichten met nieuw ontworpen meubilair (avondmaalstafel, preekgestoelte, doopvont, kaarsenhouder, knielbank) in metaal en essen, nieuw tapijt in antraciet.
- De ramen met de zesenzestig Bijbelboeken voorzien van dubbel glas en negentien ramen daarvan voorzien van een kleurencoating in de kleuren van het kerkelijk jaar.
- Het plafond voorzien van een whitewash.
- Het lage muurtje voorzien van een coating in gebroken wit en bovenop plaatsen van travertin.
- De achterwand eveneens voorzien van een coating in gebroken wit.
- De beide steunpilaren in dezelfde kleur verven als de lamellen daarboven.
- De techniek in de kerkzaal (bediening beamer, beeld en geluid) te verplaatsen naar de kuil in de kerkzaal.
- Mocht het budget toereikend zijn de kerkzaal voorzien van opnameapparatuur voor beeldopnames.
- De stoelen zijn afgeschreven, vervangen door nieuwe. Zoekkleur blank hout - essen.

2 De Hofzaal:
- Bouwkundige voorzieningen treffen, waardoor alles op één hoogte komt.
- Vervangen van de afscheiding met de hal door een verplaatsbare glazen wand.

3 De hal:
- Vervangen van de afscheiding met de Hofzaal door een verplaatsbare glazen wand.
- Verplaatsing van de garderobe.
Op deze manier ontstaat er de mogelijkheid om de Hofzaal apart of samen met de hal te gebruiken. De functionaliteit neemt daarmee toe, evenals de verhuurbaarheid. Eén ruimte van ca. 275 vierkante meter of twee aparte ruimtes van ca. 140 vierkante meter.

4 De keuken:
- Vergroten van de keuken tot aan de dragende wand in de hal.
- Vervangen huidige keukeninrichting, zodat er ook voor grote groepen kan worden gekookt.
- Huidige uitgiftepunt dichtzetten en daar de garderobe situeren.
- Keuken voorzien van twee nieuwe uitgiftepunten: richting hal en richting Hofzaal.

4 Vergaderzalen:
- De gang langs de vergaderzalen doortrekken door zaal 4 richting hal, zodat de zalen bereikt kunnen worden zonder dat je door de kerkzaal hoeft te lopen.
- Twee vergaderzalen voorzien van een 50-inch scherm voor presentatiedoeleinden.
- Mocht het binnen het budget passen, de muur tussen vergaderzalen 3 en 4 voorzien van een vouwwand.

4 Uitvaartcentrum:
- Op dit moment het uitvaartcentrum in stand houden en niet ombouwen tot een vergaderruimte voor 80-100 personen. Budget is ontoereikend en gevolgen voor exploitatie te onzeker.

5 Jeugdkerkruimte:
- Jeugdkerk op plek huidige oppasruimte; oppasruimte op plek huidige jeugdkerk.
- Geluidwerende maatregelen nemen voor verbinding jeugdkerk en kerkzaal.
- Budget beschikbaar stellen aan jeugdkerk om eigen home te pimpen.

Zorgsaam

Problemen zijn er om opgelost te worden. 

Dat mag zo zijn, maar als anderen je zouden moeten helpen en je netwerk is maar klein? Dan kan zo’n probleem heel lastig zijn. Je moet bv op een bepaalde tijd in het ziekenhuis zijn. Of het lukt niet om je boodschappen in huis te krijgen. Of je hebt zo je handen vol aan je gezin dat soms belangrijke dingen er zomaar bij in kunnen schieten. Dan is er Zorgsaam. Een groep vrijwilligers uit de Hervormde (PKN) gemeente in Kampen helpt als het even niet meer lukt. Niet als vervanging van professionele hulp, maar net even dat ene zetje dat je nodig hebt. Gratis. Met alleen een vergoeding als het bv autokosten betreft. Hoe het precies werkt?

Lees er meer over in de bestanden hieronder… meer weten over Zorgsaam?: Meer weten over Zorgsaam

Wil je vrijwilliger worden? Aanmeldingsformulier vrijwilliger (+ vertrouwelijkheidsverklaring)

Wil je geholpen worden? Personalia Zorgvrager

Wil je meer weten over het reglement? Reglement Zorgsaam Kampen

Veel gestelde vragen èn de antwoorden tref je aan in de beide bestanden hieronder.. Mocht er iets nog niet duidelijk zijn of staat je vraag hier niet bij, neem dan contact op via de mail: zorgsaamkampen@gmail.com of telefoon: 06 19939382. Wij helpen je graag verder! 

Veelgestelde vragen vrijwilligers

Veelgestelde vragen zorgvragers

 

Gezin-School-Kerkdienst

Afgelopen zondag stond de kerkdienst in de Open Hof in het teken van de verbinding tussen gezin, school en kerk. Deze diensten worden ook wel GSK-diensten genoemd. Eén keer per jaar werken we aan deze verbinding, die uitmondt in een gezamenlijke kerkdienst.


De kerkzaal was zondagmorgen prachtig versierd met werkstukken, die de kinderen  geplakt, geverfd en gekleurd hadden. Op school zijn er in de groepen in de week voorafgaand aan de diensten Bijbelverhalen verteld rondom het thema ‘LEF’. Er zijn mooie liederen aangeleerd over lef en moed. In de kerk zijn de liederen vol enthousiasme gezongen. Er was ook een boekje voor thuis om in te lezen. Er is door veel mensen met grote inzet gewerkt en voorbereid aan het thema voor in de dienst. 

In de Open Hof kwamen de kinderen, leerkrachten en gezinnen van de Willem van Oranjeschool en de Wegwijzer samen. 

 

Op school en in de kerkdienst hebben we van elkaar mogen horen, elkaar kunnen ontmoeten en hebben we mooie momenten met elkaar gedeeld en beleefd.  


Van de dienst in de Open Hof is er een foto-impressie gemaakt die te zien is via de volgende link:

https://myalbum.com/album/23FBXy1bNyFr


Ook in de Burgwalkerk werd deze dienst gehouden. De foto's van die dienst zijn te zien via deze link:

https://myalbum.com/album/kxUplFZ2BmuN

 

Familypoint zoekt nieuwe mensen

Het team Familypoint is op zoek naar nieuwe mensen! Een aantal leden zou graag het stokje aan nieuwe mensen willen overdragen. Zowel vaders als moeders zijn welkom om het team te komen versterken!
Voor meer informatie kun je terecht bij Janette Nammensma, te bereiken via het volgende mailadres: familypoint@pwgkampen.nl.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step