Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: december 2014

We are pleased to present below all posts archived in 'december 2014'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Vieren en verbinden: goede start

Wat was het een bijzondere ervaring: de startzondag! Tijdens de koffie na afloop zei iemand tegen mij: ‘Zouden de mensen wel doorhebben dat we hier samen geschiedenis schrijven?’ En zo was het: een ontspannen, warme, blije start van onze nieuwe wijkgemeente. Wat werd er fijn gevierd, gezongen, geluisterd, gelachen. En hoe groot was de kring: een volle kerk, zó veel kinderen naar de nevendienst en jongeren naar de jeugdkerk, zo velen tijdens de koffie na de dienst met elkaar in gesprek en dan het aansluitende programma en de lopende lunch! Ongekend...

Je hebt er geen idee van hoeveel mensen hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de dienst: aan zoveel zaken moest immers worden gedacht. Het is ondoenlijk iedereen hiervoor persoonlijk te bedanken, daarom beperken we ons tot de grote lijn: de startzondagcommissie, de mensen die uitnodigingen rondbrachten, de kosters, het koor en de organist, de leden van de bloemengroep, de leiding van de kindernevendienst en de jeugdkerk, de oppasdienst, iedereen die hielp met het verzorgen van de koffie en het naprogramma (o.a. het optreden van de clown voor de kinderen), de mensen die de partytenten klaarmaakten voor in de tuin, de busdienst ...

Vergeet ik nog iets of iemand? Dacht het niet – óf het moesten uw blije dominees zijn, die tegen iedereen, jong en oud, willen zeggen: ‘Bedankt voor jullie inzet. Het was een prachtige start. Laten we zo doorgaan en samen bouwen aan een inspirerende gemeente!’

Foto’s van het feest (en ook de foto’s van de dienst van 26/10) kunt u zien op de site van de Burgwalkerk en op de volgende links: http://www.mijnalbum.nl/Album=JGJJCI6E en op http://www.mijnalbum.nl/Album=ZCSTIBJD

Tenslotte: bij ál die kinderen voor in de kerk dachten we spontaan: wat zou het prachtig zijn om een echt kinderkoor te hebben, zo’n sprankelend koor dat af en toe mee werkt aan onze diensten. Is dat een droom? Of wil iemand mee nadenken over dit idee?

Ad, Leon en Bart.

Ondertekening federatie-overeenkomst

Op maandagavond 20 oktober 2014 kwam de gereformeerde wijkkerkenraad Burgwalkerk/Open Hof en de hervormde wijkkerkenraad wijk C om 20.00 uur bijeen in de Hofzaal van Open Hof; en daar pasten we nauwelijks in. Ds. Van Noord opent de vergadering en heet ieder welkom, in het bijzonder de afvaardiging van de gereformeerde Algemene kerkenraad. De Hervormde AK is vertegenwoordigd in de persoon van ds. B. Gijsbertsen. De opening wordt verzorgd vanuit twee Schriftgedeelten. In beide gedeeltes staat de roeping centraal. Ook de gezamenlijke kerkenraden, de kerkenraadsleden én de nieuwe wijkgemeente mag zich geroepen weten een licht in deze wereld, in deze stad én wijk te zijn. We mogen gaan in de verwachting dat God met ons mee gaat. Na de meditatie gaat ds. Van Noord ons voor in gebed en zingen wij lied 361. Ds. Van Noord leidt (als nestor) de ondertekening van de federatie-overeenkomst in. Hij dankt in de persoon van ds. B. Gijsbertsen de vele vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze federatie-overeenkomst. De federatie-overeenkomst wordt ondertekend door de 2e voorzitter en de scriba van wijkgemeente C en door de voorzitter en de scriba gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk/Open Hof, waarna ds. Van Noord de hoop en bede uitspreekt dat deze ondertekening tot zegen en vreugde mag leiden voor de leden van de gemeente, de wijk en stad en omgeving. Ds. B. Gijsbertsen vertelt nog iets naar aanleiding van de federatieovereenkomst en haalt de principes/verlangens naar voren die aan dit onderliggende document en de brochure ten grondslag liggen, en benadrukt het belang van deze principes. Omdat er sprake is van een nieuwe (gemeenschappelijke) kerkenraad wordt een nieuw Moderamen gekozen. Ds. Van Noord licht de werkwijze en toekomstige werkwijze Moderamen toe. Er wordt een Moderamen voorgesteld waarin zoveel mogelijk werkvelden en terreinen bij elkaar komen. Samenstelling: een voorzitter en een vice-voorzitter (met een verschillende achtergrond - gereformeerd en hervormd), een 1e en een 2e scriba, 1 lid namens het Pastoraal beraad, 2 diakenen (gereformeerd en hervormd), een 1e en een 2e jeugdambtsdrager, 2 ouderling-kerkrentmeesters (gereformeerd en hervormd) en 3 predikanten (afstemming en coördinatie). Als voorzitter van de gemeenschappelijke kerkenraad wordt door de aanwezigen Adriaan van Hove gekozen en als scriba Arend Eilander. De overige namen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Tijdens de koffiepauze is er niet alleen koffie, maar vanwege de heuglijke avond trakteren de drie wijkpredikanten op gebak. Adriaan van Hove neemt de leiding van de vergadering over en spreekt de vergadering de wens toe dat we samen vooruit en voorwaarts mogen gaan, in het vertrouwen dat we samen voor deze opdracht staan en in het besef dat er in de kerkenraad veel talenten aanwezig zijn. Vervolgens is het even hard werken om de voornaamste zaken in de steigers te zetten. De verkiezing van afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraden wordt voor zover mogelijk geregeld. Om de organisatie van de nieuwe wijkgemeente zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in de benen te helpen lopen we zo’n 30 taakvelden langs en noteren de namen van de ‘kartrekkers’. De organisatie van de startzondag wordt toegelicht, de wijze van uitnodiging wordt bepaald en de bereikbaarheid van de Burgwalkerk wordt besproken. Verder worden tal van zaken benoemd, waaronder de komende ochtenddiensten. De communicatie via de kerkbodes krijgt de aandacht van de drie wijkpredikanten, die hiervoor een nieuw format zullen ontwikkelen. Aan het einde van de vergadering dankt de nieuwe voorzitter een ieder voor zijn of haar inzet. We besluiten de vergadering maar ‘openen’ een nieuwe samenwerking. In het dankgebed vragen we daarover zegen. (Adriaan van Hove).

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step