Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: november 2015

We are pleased to present below all posts archived in 'november 2015'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Brochure liturgische klok

In de kerkzaal van het Open Hof hangt een prachtige liturgische klok. Deze liturgische klok is een weerspiegeling van de relatie met Israël, waaraan de gemeente uitdrukking wilde geven. In deze klok zijn het synagogaal jaar en het kerkelijk jaar samengebracht.
Alle informatie over het ontstaan en de betekenis kunt u lezen in deze brochure, samengesteld door dhr. Vreugdenhil.

Gebouwenkeuze PWG i.w.

De kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente in wording heeft maandag 12 oktober 2015 een uitspraak gedaan over de gebouwenkeuze.
De kerkenraad was door de stuurgroep gevraagd zijn voorkeur aan de stuurgroep kenbaar te maken.
De kerkenraad hecht eraan u mee te delen dat de gedane uitspraak slechts een voorkeur betreft. De daadwerkelijke aanwijzing van de gebouwen zal worden gedaan door beide Algemene Kerkenraden.
Verder laat de kerkenraad u weten dat de gedane uitspraak zeer zorgvuldig is voorbereid en dat deze is geënt op de visie van ons kerk-zijn zoals verwoord in het visiedocument. Tenslotte laat u de kerkenraad u weten dat de uitspraak in goede harmonie en in opbouwende sfeer is gedaan.

Vriendelijke groet,

Adriaan van Hove,
Voorzitter kerkenraad Protestantse wijkgemeente (i.w.) Kampen.

 


De kerkenraad besluit:
1. Voorkeur uit te spreken voor Open Hof als kerkgebouw voor onze wijkgemeente.
2. De AK's te verzoeken om te onderzoeken hoe de Burgwalkerk behouden kan worden als kerkelijk erfgoed en centrum voor bezinning.
3. Indien mogelijk de cantatediensten en diensten met veel bezoekers te laten plaatsvinden in de Burgwalkerk.


Samenvatting:
Inzake de gebouwenkeuze is de voorkeur voor Open Hof met als alternatief de Burgwalkerk.
Toelichting:
De Protestante Wijkgemeente (PWG) in wording wordt gevraagd haar wensen kenbaar te maken richting de Algemene Kerkenraden inzake de gebouwenkeuze. Zij moet daartoe een eerste en een tweede voorkeur uitspreken en deze keuze onderbouwd indienen bij de Stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen uiterlijk 12 oktober 2015. Hieronder verwoordt de kerkenraad van de PWG i.w. zijn voorkeur en de daaronder liggende argumenten.

Vooraf: ons kerkzijn hangt niet af van het gebouw. Wij willen als gemeente groeien in onze relatie met God en in onze relatie met elkaar. Dat kan in elk gebouw en als het moet zelfs zonder gebouw.
In de zoektocht richting gebouwen hadden we de keuze uit zes bestaande kerkgebouwen. Hoewel er in de beginfase ook wel gekeken is naar bijvoorbeeld de Westerkerk en de Broederkerk, heeft de wijkkerkenraad zich al snel beperkt door alleen te kijken naar de beide kerkgebouwen, waaruit onze gemeenteleden grotendeels afkomstig zijn: de Burgwalkerk en Open Hof.

Bij de keuze voor een kerkgebouw spelen veel motieven een rol. Ratio en emotie strijden daarbij om voorrang. Dat emotie een rol speelt is logisch. Immers, beide gebouwen dragen emotie met zich mee.
De Burgwalkerk is in de loop der jaren, ook door haar verbondenheid met de Theologische opleiding, symbool geworden van de Gereformeerde Kerk. Niet alleen in Kampen, maar ook ver daarbuiten wordt de Burgwalkerk gezien als dé Gereformeerde Kerk.

Open Hof is in Kampen een symbool voor het Samen op weg proces. Voor het eerst werkten mensen van twee kerkgenootschappen samen om een kerk in de wijk te plaatsen.
Deze geschiedenissen spelen bij veel gemeenteleden mee in de overweging, waar ze liever naar toe gaan. De kerkenraad is zich daarvan bewust, maar heeft zich bij zijn keuze niet willen baseren op genoemde historische overwegingen. Voor de kerkenraad speelt veel meer de mogelijkheden voor het gebouw in relatie met de door de gemeente gedragen visie.

In die visie wordt sterk benadrukt dat wij als gemeente van Christus midden in de samenleving willen staan. In onze visie wordt de verticale lijn (de verbinding tussen mens en God, zowel individueel als gezamenlijk als kerkelijke gemeente) gekoppeld aan de horizontale lijn (onze opdracht om als kerk zichtbaar te zijn in de samenleving; om er voor elkaar te zijn, zowel binnen de gemeente als met mensen, die geen gemeentelid zijn).

Voor de gebouwenkeuze heeft dat gevolgen. Zoals verwoord in ons "verlanglijstje" spelen laagdrempeligheid, zichtbaarheid, multifunctionaliteit en bereikbaarheid voor de gemeente een belangrijke rol. Op deze aspecten "scoort" Open Hof o.i. beter dan de Burgwalkerk. Open Hof staat midden tussen de wijken, is zichtbaar aan alle kanten, kent een laagdrempelige uitstraling en heeft voldoende nevenruimten. Daarbij komt de goede bereikbaarheid voor jong en oud en voldoende gratis parkeergelegenheid. Alle nevenruimtes in Open Hof zijn gelijkvloers. Ook het vele licht van buiten in de kerk wordt als prettig ervaren.

Als het gaat om het gebruik maken van moderne middelen, constateren wij dat de technische ondersteuning qua geluid in Open Hof goed op orde is. In de Burgwalkerk is hier een investering nodig.

De indeling van de kerkzaal van Open Hof is flexibel, wat het gebruiksgemak ten goede komt.

Ook de lage exploitatiekosten van Open Hof spelen een rol. De mogelijkheid om ruimtes in Open Hof te verhuren aan derden maken dat de exploitatie structureel gezond kan worden gemaakt.

Daar staan ook minpunten tegenover. De kwaliteit van het orgel laat te wensen over. De Hofzaal is voor minder validen lastig toegankelijk. De kerkzaal is op hoogtijdagen (Kerstmis, Pasen, belijdenis) niet groot genoeg om alle bezoekers te herbergen. Bij de cantatediensten, waar akoestiek een belangrijk gegeven is, is Open Hof duidelijk minder geschikt. De kerkzaal heeft redelijk smalle toegangen, waardoor zeker bij het verlaten van de kerk na een kerkdienst sprake is van ongewenste filevorming. Daarom zouden wij graag met de CvK's en de AK's het gesprek aangaan over enkele bouwkundige aanpassingen. Ook het interieur zou een wat meer eigentijds karakter mogen krijgen met frisse lichte kleuren. Daarnaast vindt de kerkenraad het zinnig te onderzoeken in hoeverre de achterste wand van de kerkzaal naar achteren geplaatst kan worden, zodat er meer ruimte ontstaat. Ruimte die nodig is om het aantal zitplaatsen te behouden. Immers, de huidige opstelling wordt door de kerkbezoekers ervaren als krap. Met een wat ruimere opstelling zal, zonder bouwkundige ingrepen, het aantal plaatsen dalen. Dat is ongewenst.

Voor beide gebouwen geldt dat de keuken uitbreiding dan wel aanpassing behoeft. Het gebruik van maaltijden bij activiteiten is groeiende en past in de visie van onze gemeente.

De kerkenraad heeft geprobeerd te luisteren naar de vele signalen van onze gemeenteleden. Veelvuldig wordt daarbij gewezen op de goede bereikbaarheid van Open Hof. Zowel oudere kerkgangers als de zogenaamde jonge gezinnen laten dit signaal horen. De diensten in Open Hof worden gemiddeld beter bezocht dan die in de Burgwalkerk en ook de deelname aan de kindernevendienst is in Open Hof hoger dan in de Burgwalkerk. Nu is bereikbaarheid een relatief begrip, door de week weten velen ook de Oudestraat te bereiken, toch is het goed dit aspect wel mee te wegen. Een aspect wat voor ons wel zwaar weegt, is de toekomst van onze gemeente. Over pakweg twintig jaar willen we nog steeds graag gemeente zijn en we hebben de huidige leeftijdsgroep onder de veertig jaar hard nodig om dan samen de gemeente te dragen.

Het alternatief is de Burgwalkerk. De Burgwalkerk leent zich qua bouw en akoestiek het meest voor de verticale dimensie. Hier zouden bijvoorbeeld de cantate-diensten en diensten op hoogtijdagen kunnen plaatsvinden. Dit zou ook de stilte-kapel doordeweeks kunnen zijn.

De kerkzaal is groot genoeg om bij bijzondere diensten alle kerkgangers te herbergen. Het uitstekende orgel wordt door de gemeente hoog gewaardeerd. Daarnaast heeft de Burgwalkerk voldoende nevenruimtes om de gemeente te bedienen tijdens de kerkdiensten en door de week. Deze nevenruimtes zouden wel een meer eigentijdse uitstraling moeten krijgen. Daarnaast ervaren gemeenteleden de uitgangen als krap.

Wel zou ook deze kerkzaal een opknapbeurt kunnen gebruiken en met lichtere frisse kleuren een meer hedendaags karakter kunnen krijgen. Ook zou moeten worden nagedacht over een flexibele indeling, waarbij de banken worden vervangen door stoelen. Het liturgisch centrum bevindt zich nu op dezelfde hoogte als de rest van de kerkzaal. Voor de zichtbaarheid zou het goed zijn het liturgisch centrum te verhogen.

Mochten de AK's besluiten de voorkeur van onze wijkkerkenraad te volgen, dan pleiten wij sterk voor een onderzoek naar het behoud van de Burgwalkerk voor bovengenoemde doeleinden. Dit gebouw heeft zowel binnen Kampen als binnen Gereformeerd Nederland een bijzondere plek in de kerkgeschiedenis.
Een op te richten externe stichting, die het gebouw zelfstandig kan beheren en exploiteren is ons inziens daartoe een goed middel. Wat ons betreft wordt de Burgwalkerk om niet overgedragen aan een dergelijke stichting.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step