Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: april 2015

We are pleased to present below all posts archived in 'april 2015'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Gemeenteavond 25 maart 2015

Op woensdag 25 maart houden we weer een gemeenteavond. Dit keer staan twee onderwerpen op de agenda: 

1. Het visiedocument van onze Protestantse Wijkgemeente i.w. Het betreft een concept waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. De kerkenraad heeft hier wel uitgebreid over gesproken en is voornemens om op de volgende kerkenraadsvergadering een besluit te nemen over deze visie. Toch wil de kerkenraad dit document nu al met u delen. 

U krijgt gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De concept versie van de visie is te lezen op de pagina: Concept visie.

2. De gebouwenkeus. U krijgt een toelichting op het proces wat moet leiden tot de keus voor een kerkgebouw. Daarnaast is er voor u alle gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen. Welke argumenten moeten volgens u meewegen in de keus voor een kerkgebouw? Leden van de Stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen zijn aanwezig. De Stuurgroep, leden van de Algemene Kerkenraad en leden van de Wijkkerkenraad willen deze avond vooral luisteren naar uw opmerkingen.

Het programma van de avond:
 
19.30 uur inloop met koffie/thee
20.00 uur opening
20.10 uur toelichting proces gebouwenkeus
20.30 uur

visiedocument bespreken (het conceptvisiedocument wordt niet meer uitgebreid toegelicht. U kunt het conceptvisiedocument bekijken/downloaden op de volgende websites: www.openhofkampen.nl en www.burgwalkerkkampen.nl (Klik hier voor het visiedocument)

21.00 uur pauze
21.15 uur de keus voor een kerkgebouw. U praat, maakt opmerkingen en vraagt. De Kerkenraad luistert en beantwoordt eventuele vragen.
22.00 uur sluiting

De gemeenteavond vindt plaats in de Burgwalkerk. De Kerkenraad stelt uw komst en uw meedenken en –praten op prijs.

Concept visie

De kerkenraad heeft in de vorige vergadering gesproken over de visie van onze gemeente op het gemeente zijn. In een volgende kerkenraadsvergadering zal hierover een besluit genomen worden. Op 25 maart kunt u op de gemeenteavond opmerkingen maken en vragen stellen over deze visie. U kunt de visie doormiddel van onderstaande link downloaden.

Visiedocument Protestantse wijkgemeente Kampen 12 maart 2015

 

 

 

Samenvattingen groepsgesprekken gemeenteavond d.d. 19 januari 2015

Op de laatste gemeenteavond op 19 januari 2015 is heeft men vragen kunnen stellen en ideeën kunnen aandragen voor de diverse taakgroepen. De samenvattingen van deze gesprekken zijn in onderstaand documenten te lezen.

Gespreksverslag taakgroep Jeugd
Gespreksverslag taakgroep Diaconie
Gespreksverslag taakgroep Pastoraat
Gespreksverslag kerkelijke activiteiten
Gespreksverslag taakgroep Communicatie & PR
Gespreksverslag taakgroep Eredienst

 

Paasgroetenactie 2015

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagenproject van Kerk in Actie “Met open handen”.Ze maakten elk een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.
Wij doen dit jaar ook weer mee aan de Paasgroetactie. Op zondag 22 maart kunt u na de dienst de kaarten meenemen, om op te sturen. Het is fijn als u daar ook iets persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven.
Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt Dit is nu eenmaal zo in verband met de privacy. Uit reacties blijkt echter wel dat uw groet zeer gewaardeerd wordt en dat het de mensen erg goed doet.
Wij hopen dat velen van u weer Paasgroeten gaan versturen!
Namens de ZWO-commissie, Jeanet van Bentum.

Onderzoek 'Kerk op weg naar 2025'

U wordt uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Wellicht heeft u al via de media over het onderzoek gehoord. De synode koos bewust voor verspreiding via Dagblad Trouw en EO Visie omdat de dienstenorganisatie daarmee een groot deel van de leden van de Protestantse Kerk bereikt. Nu wordt u ook in de kerkbode erop attent gemaakt. In dit onderzoek wordt vooral de vraag gesteld: 'Waar ervaren we de knelpunten om kerk te zijn in onze tijd in de huidige inrichting van de kerk? En in welke richting moeten we de oplossing zoeken?' Ga naar: www.protestantsekerk.nl/kerk2025 en vul daar de vragenlijst in en praat zo mee over de toekomst van de Protestantse kerk in Nederland.

Stuurgroep Toekomst Gebouwen

De Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente (AK's) hebben een 'Stuurgroep Toekomst Gebouwen’ in het leven geroepen. Deze stuurgroep heeft intussen een plan van aanpak opgesteld en beide AK's hebben op 19 februari unaniem ingestemd met dit Plan van Aanpak.
Het proces loopt nu en algemene kerkenraden, wijkkerkenraden, commissies en wijkgemeentes hebben daarin een eigen rol. Aan de wijkkerkenraden is inmiddels gevraagd om werkgroepen samen te stellen die allerlei gegevens verzamelen. Er is veel tijd ingeruimd voor elkaar informeren, voor terugkoppeling en reacties. Dat gebeurt onder andere tijdens (wijk)gemeenteavonden, want ook uw inbreng is van belang. Het is de bedoeling dat het hele proces in november 2015 in een slotfase uitmondt waarin de beide Algemene Kerkenraden een weloverwogen beslissing over de kerkgebouwen zullen nemen.

Op de website van de Hervormde Kampen is intussen een plekje ingeruimd voor informatie over het proces om te komen tot een keuze voor kerkgebouwen. Daar staat altijd de meest recente informatie.
Tot nu toe heeft de stuurgroep de  onderstaande documenten opgeleverd:
- Planning van het gehele proces
- Plan van Aanpak
- De vragen voor de werkgroepen uit de wijkgemeenten

Parkeren Burgwalstraat

In december werd tijdens de morgendiensten in de Burgwalkerk het parkeren in de Burgwalstraat toegestaan. Dat is nu NIET meer zo. U riskeert een bekeuring, wanneer u in de Burgwalstraat parkeert. Wel hebben we als wijkgemeente een aantal ontheffingen gekregen van de gemeente Kampen. Deze ontheffing geldt voor parkeren tijdens de morgendiensten in de Burgwalkerk, zolang er gebouwd wordt bij Myosotis/Margaretha. De kerkenraad wil deze ontheffing bestemmen voor oudere gemeenteleden, voor wie het lopen vanaf het Berghuisplein te ver is. Wilt u zo’n ontheffing hebben, dan kunt u contact opnemen met Pieter Treep, telefoon 0383316724 of via de mail: treep-winkeler@hotmail.com. U krijgt dan de ontheffing thuisbezorgd.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step