Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: juli 2016

We are pleased to present below all posts archived in 'juli 2016'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Nieuwe predikant wijkgemeente Open Hof

De kerkenraad hoort graag uw mening over het opgestelde profiel voor de nieuwe predikant van de wijkgemeente Open Hof. Weet u nog mensen die een plaats zouden moeten krijgen in de beroepingscommissie? Geef de namen dan door aan de kerkenraad.

In de afgelopen maand heeft de Kerkenraad van onze wijkgemeente het profiel vastgesteld voor de nieuw te beroepen predikant voor onze wijkgemeente. U heeft als gemeente bouwstenen aangeleverd tijdens de gemeenteavond in het voorjaar. Daarna heeft de Kerkenraad daar een aantal bouwstenen aan toegevoegd. Op basis van al deze bouwstenen is een profiel geschreven. In mei is dit profiel door de Kerkenraad vastgesteld. Tevens heeft de Kerkenraad besloten dat er een samenvatting van het profiel moest worden gemaakt, zodat met één A4'tje duidelijk wordt wat voor een man/vrouw we gaan zoeken. Die samenvatting is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van juni.

De Kerkenraad wil van u als gemeente horen of dit profiel inderdaad past bij de nieuwe man/vrouw, naar wie wij op zoek zijn. Dat wil de Kerkenraad graag doen op zondag 10 juli a.s. Na de morgendienst is er eerst koffie/thee/limonade. Daarna komen we weer bij elkaar in de kerkzaal om te horen wat u vindt van het profiel.

Tevens vraagt de Kerkenraad u om namen te noemen van mensen, die naar uw mening een plek zouden moeten krijgen in de beroepingscommissie. Weet u iemand, wilt u dit dan via de mail kenbaar maken aan de Kerkenraad? En wilt u daarbij vermelden, waarom u die persoon geschikt vindt voor deze functie? En wilt u misschien zelf in deze club meedraaien? Dan kunt u ook rustig uw eigen naam mailen met motivatie.

We denken als Kerkenraad aan een commissie van zeven mensen. Dat is volgens ons in de praktijk een prettig aantal. In deze groep zullen zeker twee kerkenraadsleden plaatsnemen. We zoeken naar een afspiegeling van onze gemeente. Mannen en vrouwen, oud-Open Hoffers en oud-Burgwalkerkers, hervormden en gereformeerden, jongeren en ouderen, pastoraal ingestelden en diaconaal ingestelden, kortom een gemêleerd gezelschap. Deze commissie zou in september aan de slag kunnen gaan. We hopen dat we ergens tussen Pasen en Pinksteren 2017 een nieuwe predikant hebben.

Hartelijke groet van Adriaan van Hove en Pieter Treep, voorzitters

Cursus "Kom Heilige Geest"

De Gemeente Groei Groep organiseert in september een geloofscursus "Kom Heilige Geest". Het gaat over het werk van de Heilige Geest en wat de heilige Geest kan betekenen voor de kerk en ons persoonlijke leven.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich aangesproken voelt door dit onderwerp (dus niet alleen voor leden van onze gemeente). Er is contact gezocht met het Evangelisch Werkverband van de Protestantse Kerk Nederland omdat het Evangelisch Werkverband een cursus heeft ontwikkeld over de bede 'Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven'.

De cursus bestaat uit 3 avonden en is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken:
1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.
2e avond: Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.
3e avond: Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider is ds. Jelle de Kok (predikant van de PKN te Diever). Hij is vanuit het Evangelisch Werkverband een dag in de week vrijgesteld voor dit werk.
De data zijn: woensdag 7 september, woensdag 14 september en woensdag 21 september 2016.
De tijd: we beginnen om 20.00 en eindigen om 22.00 uur en vanaf 19.45 uur is er koffie.
Onkosten : €10,00 voor het boekje.
Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk in de Protestantse Kerk.
Plaats: Kerkelijk Centrum "Open Hof", Lelystraat 49, 8265 BB Kampen.

Opgave voor 2 september bij Wim Gussekloo, w.gussekloo@home.nl of 038-3312978.

We hopen dat u meedoet!

Herinrichting Open Hof (5)

1 De achterzalen worden gebruikt bij de kindernevendienst en als vergaderzalen. Het zou voor de exploitatie van de Open Hof goed zijn, wanneer overdag en ’s avonds vaker gebruik gemaakt zou worden van deze vergaderruimtes. Zoals ze er nu uitzien, hebben ze niet echt een gezellige, warme uitstraling. Bovendien ontbreekt een belangrijke voorwaarde als een beamer/scherm of digibord. We hebben de beheerscommissie gevraagd om hier naar te kijken. Verder zal ook voor deze zalen een kleurplan gemaakt worden en worden ze meegenomen in het lichtplan.
2 Om de achterzalen beter bereikbaar te maken (nu moet je eerst de kerkzaal door om bij deze zalen te kunnen komen) wordt gekeken of we een stuk af kunnen halen van de zalen 3 en 4, zodat de gang helemaal door kan worden getrokken. Dat is ook nog eens handig tijdens kerkdiensten. Dan kun je, zonder de eredienst te verstoren, achterlangs lopen.
3 Er was een idee om de zalen 3 en 4 samen te trekken met een vouwwand ertussen. Dan kon hier met een wat grotere groep worden vergaderd. Dat idee hebben we nog niet definitief gemaakt, maar we kijken eerst of het nodig is een vergaderruimte voor, zeg maar dertig personen te creëren.

4 De keuken kent slechts één uitgiftepunt. Daarbij komt dat hij niet geschikt is om te koken voor grotere groepen. Voor de verhuurbaarheid zou een uitgiftepunt richting Hofzaal goed zijn. In de keuken zou een grote kookunit moeten zitten, waarop gekookt kan worden voor grote groepen. Daarom stelt de projectgroep voor om de keuken te vergroten door hem met zo’n anderhalve meter te verbreden richting. Het uitgiftepunt zou dan vergroot moeten worden door dit punt door te trekken in de richting van de hal en de Hofzaal. Daarnaast zal het kookgedeelte in de keuken moeten worden uitgebreid.

Het is goed om op te merken, dat de beheerscommissie van de Open Hof steeds door de projectgroep wordt geïnformeerd over haar plannen. En vanuit deze commissie wordt flink meegedacht en komen waardevolle suggesties. Zoals bij alle plannen en voorstellen geldt natuurlijk het uitgangspunt, dat we nu van alles kunnen roepen, maar dat straks het prijskaartje meebepalend is voor de uitvoering van de plannen.
Wordt vervolgd.

Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep

Vakanties met aandacht

Het ‘Vakantiebureau’ organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor mensen die graag zorgeloos vakantie willen vieren. Zij verwelkomen senioren, maar ook mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. Zo kunt u met uw gehandicapte of dementerende partner met vakantie. Er zijn voldoende professionele vrijwilligers aanwezig om u zorg te geven of om zorg voor uw partner uit handen te nemen.
De vakanties hebben een open protestants-christelijke identiteit waarbinnen iedereen welkom is. Wanneer u een laag inkomen heeft kunt u wellicht korting krijgen via het Vakantiefonds.
Krijgt u al zin? Ga naar www.hetvakantiebureau.nl of bel met Mariska Heijenk (tel. 3373251)

Herinrichting Open Hof (4)

Vanuit de jeugd (zeg maar 12-18 jaar) en de taakgroep jeugd is gevraagd naar een eigen ruimte voor de jeugdkerk. Daar wil de jeugd met hun leiding niet alleen op zondag tijdens de diensten hun eigen bijeenkomsten hebben. De bedoeling is dat er ook door de week en in het weekend activiteiten voor de jeugd gaan plaatsvinden. De projectgroep heeft daarom gekeken welke voorwaarden verbonden moesten worden aan een ruimte voor deze jeugd. Een eigen keukentje, het beschikbaar zijn in de buurt van een toiletunit en het kunnen gebruiken van een eigen in- en uitgang waren voor de jeugd belangrijke randvoorwaarden. Met een eigen in- en uitgang is het niet altijd nodig om het hele gebouw open te stellen, wanneer de jeugd bijvoorbeeld op een avond samen iets organiseert. De projectgroep is het eens met die overwegingen.
Volgens de projectgroep is de huidige oppasruimte de plek, die het meest voldoet aan de randvoorwaarden. Deze plek wordt door de oppas slechts anderhalf uur per week gebruikt, terwijl de jeugd, zo verwachten we, veel vaker gebruik zal maken van deze ruimte. Daarom stelt de projectgroep voor de jeugdkerk en de activiteiten voor de jeugd op andere dagen te laten plaatsvinden in de huidige oppasruimte. Daar wordt dan wel als extra eis aan verbonden dat er geluidsisolerende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de eredienst last heeft van de jeugdkerk en andersom. Bekeken moet worden of dat kan door alleen de deur extra te isoleren of dat er meer moet gebeuren.
Voor de oppas moet dus gezocht worden naar een andere plek. Voorlopig zal dat de barruimte worden. De mensen van de oppasdienst is gevraagd om hun randvoorwaarden op een rijtje te zetten. Het moet wel een veilige plek zijn, waar de jongsten goed kunnen worden opgevangen door de oppassers.
Wordt vervolgd.

Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep

Herinrichting Open Hof (3)

Kleur en licht in de kerkzaal
De kerkzaal, zoals we die nu kennen, is functioneel ingericht, telt veel mooie accenten, maar is ook wat gedateerd. Vanuit de gemeente kwamen geluiden dat men de zaal wat somber vond ogen. Daarnaast is er breed waardering voor de mooie ramenwand. Ook de rust, die de kerkzaal uitstraalt, vindt men waardevol.
De projectgroep heeft veel tijd besteed aan gesprekken over de kerkzaal. Hoe kun je zonder alles overhoop te gooien, toch in de kerkzaal laten zien dat we een nieuwe gemeente zijn?
Kernwoorden voor de projectgroep werden: rust, kleur, licht en vernieuwing. Met die vier kernwoorden zijn we aan de slag gegaan.
1 De wand achter het liturgisch centrum. Deze wand straalt rust uit. De veel gedane suggestie om deze wand te verven of van stucwerk te voorzien is uitgebreid besproken. Maar, daar kleven twee grote nadelen aan. Als eerste zie je iedere oneffenheid op de wand (de scheuren, de schroefjes, de draad voor de platen van de nevendienst, enz.) extra goed. Daarmee tast je de rustige uitstraling aan. Bovendien zal het geluidsabsorberend vermogen van de wand enorm afnemen, waardoor vooral de hoge tonen in de kerkzaal zullen worden versterkt. Niet prettig voor het gehoor. Alles overziend zullen we de Kerkenraad voorstellen de wand ongemoeid te laten.
2 De achterwand daarentegen kent die bezwaren niet. Daar zou een kleur kunnen worden toegepast. Dat geldt ook voor de nissen in de zijwand en voor de luifels. We denken dan aan rustige kleuren, want op harde schreeuwerige kleuren zitten we niet te wachten. De mooie hoge ramenwand, met symbolisch de 66 Bijbelboeken zou ook kleuriger kunnen. Dat zou kunnen gebeuren door te werken met een aantal gekleurde voorzetramen, zodat er een soort glas-in-loodramen ontstaan. Niet alle boeken, want dat zou druk worden, maar een beperkt aantal.
We hebben Agnes Companje, onze binnenhuisarchitecte, gevraagd een kleurplan te maken voor de kerkzaal.
3 De bruine kleur van het golvende plafond maakt de kerkzaal ook wat somber. Door een lichte beits te gebruiken blijf je de houtstructuur zien, maar krijgt het plafond wel een lichtere uitstraling. Dit nemen we op in het kleurplan.
4 De muurtjes in de kerkzaal rondom de kuil zijn ook onderwerp van gesprek geweest. Verwijderen daarvan zou kunnen, maar is kostbaar. Bovendien blijft er dan een scheiding tussen kuil en het hogere gedeelte. De muurtjes passen wel goed bij de sfeer van de kerkzaal. De projectgroep stelt daarom voor de muurtjes mee te nemen in het kleurplan en ze dus gewoon intact te laten. Misschien dat in het kleurplan wordt gekozen om de afdekking van de muurtjes, nu met zwarte platen, te vervangen door lichtere platen.
5 De beheerscommissie van de Open Hof heeft gekeken naar de verlichting in de kerkzaal. Hier valt nog wel wat winst te halen, zo hoorden we van gemeenteleden. Daarom is opdracht gegeven om een lichtplan te maken voor de kerkzaal. Er ligt een relatie met het kleurplan en daarom zal er contact zijn tussen de opstellers van beide plannen.
6 Op het liturgisch centrum staat het meubilair en de benodigdheden van de Open Hof. Maar die “oude” gemeente bestaat niet meer. Om te laten zien dat we echt een nieuwe wijkgemeente zijn, stelt de projectgroep voor al het meubilair te vervangen. De grote preekstoel en de grote tafel kunnen dan vervangen worden door een lessenaar en een kleinere tafel. Dat geeft ook meer ruimte op het liturgisch centrum. Nu is het soms wel erg vol, zeker als er ook nog mensen op moeten staan.

Wordt vervolgd.

Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep

Een grote stap...

voor kinderen die nu in groep 8 van de basisschool zitten. Ze gaan na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Ook in de kerk maken de kinderen die nu in groep 8 zitten een overgang, van de kindernevendienst naar de jeugdkerk en huiscatechese. In de ochtenddienst op zondag 19 juni besteden we aandacht aan deze overgang in de overstapdienst. De twee zondagen die hieraan vooraf gaan (5 en 12 juni) willen we, met alle kinderen die de overstap maken, gebruiken om de dienst voor te bereiden. We doen dit in de tijd waarop de andere groepen ook naar de kindernevendienst gaan. Veel kinderen die nu in groep 8 zitten hebben al een brief thuis gekregen met informatie over deze overstap. Als je nog geen brief hebt gehad en je wel in groep 8 zit en je wilt graag mee doen met de overstapdienst neem dan contact op met Jolanda Kanis. (j2.kanis@gmail.com). We zien de “overstappers” allemaal graag op de eerste voorbereidingszondag op 5 juni in de aparte kindernevendienst.

Verder met drie kerkgebouwen en passend pastoraat

Informatiekatern van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Kampen rond de besluiten over gebouwen en pastoraat mei 2016

Gezamenlijk perspectief

Besluit Bovenkerk - Broederkerk
'Als Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Kampen zijn we het afgelopen jaar intensief bezig geweest om te komen tot een zo verantwoord mogelijke beslissing over welke drie gebouwen de thuisbasis kunnen gaan vormen voor de uiteindelijke drie nieuwe wijkgemeenten. In deze katern willen wij u informeren over de besluiten, de achtergronden daarvan en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. In de kaders zijn ook antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Wij realiseren ons dat de besluiten bij veel gemeenteleden pijn met zich meebrengen. Tegelijkertijd hopen we dat er door de besluiten ook een eind komt aan een periode van onzekerheid en dat we ons als gemeenten veel meer kunnen gaan bezig houden met de kern van gemeente zijn. Het vormen van een gemeenschap van gelovigen, die samen het geloof in onze Heer en Heiland kunnen vieren, beleven, delen, doorgeven en in de praktijk brengen.'
Zo begon het informatiekatern dat we met de kerkbode van december aan abonnees van het kerkblad stuurden. Na een meer algemene inleiding en drie andere besluiten stond daarin ook besluit vier vermeld:

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Kampen gaat uit van de wens om met de Gereformeerde Kerk van Kampen een 'toekomst-bestendige' gemeente te zijn en samen daarvoor de benodigde bezuinigingen aan te brengen. In dit kader is een keus gemaakt voor een geschikte wijkkerk voor wijkgemeente B (hervormd).

... besluit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente
1. per 1 januari 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) de Broederkerk ter beschikking te stellen aan wijkgemeente B;
2. voor eventuele aanvullende wensen een budget ter beschikking te stellen conform de maatstaf voor de andere wijken;
3. tót het moment dat de Broederkerk beschikbaar is de Bovenkerk ter beschikking te stellen aan wijkgemeente B;
4. de Stichting Behoud Bovenkerk te verzoeken budget ter beschikking te stellen voor een verbouwing van de voormalige stookruimte van de Bovenkerk met een doorgang naar de kerk zodat de gebruiksmogelijkheden – ook in het kader van het verhuurbeleid –zullen toenemen;
5. een traject te starten om de Bovenkerk onder te brengen in een stichting waarin meerdere partijen participeren en
nadrukkelijk inspanning te verrichten om de Bovenkerk bruikbaar en beschikbaar te houden voor nader te bepalen diensten;
6. besluiten genoemd onder 1,2 en 5 echter niet te effectueren dan nadat onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om en de condities waaronder de Bovenkerk als 'Kerk voor de stad' én als vaste wijkkerk voor wijk B kan functioneren en dat te vergelijken met de mogelijkheden om en de condities waaronder de Broederkerk als vaste wijkkerk voor wijk B kan functioneren;
7. daartoe per omgaande een onderzoekscommissie in te stellen die in het licht van bovengenoemde onderzoek doet naar de mogelijkheden en de condities om de Bovenkerk dan wel de Broederkerk voor wijk B als wijkkerk te gebruiken binnen een nog nader door de AK vast te stellen beleidskader en die daarover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maart 2016 aan de AK rapporteert;
8. daartoe vooraf een heldere opdracht inclusief criteria op te stellen, deze vast te stellen in de AK en als voorwaarde mee te geven dat aan het gebruik van een eventueel extra gebouw geen uitgaven die ten laste komen van de gemeente verbonden mogen zijn, noch als investeringsbedrag, noch als exploitatiekosten.

Om de punten 6, 7 en 8 van dit besluit vorm te geven is door de Algemene Kerkenraad in januari jl. een onderzoeksopdracht geformuleerd en een onderzoekscommissie gevormd om dit onderzoek uit te voeren. De werkgroep bestond uit de leden Dick Berghorst, Piet Dijkstra, Bert Flentge en Henk Selles met als extern deskundige en voorzitter Wim Oosterom uit Amersfoort. Deze werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en een eindrapportage opgesteld (te vinden op www.hervormdkampen.nl).

In de vergadering van de Hervormde en Gereformeerde Algemene Kerkenraden van maandag 30 mei jl. is de rapportage door de werkgroep toegelicht en besproken. Een serie gesprekken is gevoerd met allerlei partijen en betrokkenen rond de Broederkerk en Bovenkerk, teneinde meer zicht te krijgen op de verkoopbaarheid van beide gebouwen, de mogelijkheden en financierbaarheid van extra zaalruimte in of nabij de Bovenkerk, en de te verwachten exploitatiemogelijkheden van beide gebouwen. Het belangrijkste dat het onderzoek heeft uitgewezen is dat het in, of in de directe nabijheid van de Bovenkerk niet mogelijk is om ruimtes te creëren die voldoen aan de gestelde wensen/randvoorwaarden van Wijkgemeente B. Daarbij is ook uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden van Muntplein 6, maar zelfs na een zeer forse investering zou die nog niet het gewenste resultaat opleveren. Daarnaast wordt de verkoopbaarheid van de Broederkerk hoger ingeschat dan de mogelijkheid om de Bovenkerk te vervreemden, maar is het onduidelijk op welke termijn en onder welke condities de Broederkerk is te vervreemden. Ten aanzien van de exploitatieopbrengsten ziet de werkgroep ruimere mogelijkheden in de huuropbrengsten en doet zij verschillende suggesties om deze voor beide gebouwen te verhogen.

In haar afweging hebben de Algemene Kerkenraden vastgesteld dat de condities onvoldoende zijn om de Bovenkerk als vaste wijkkerk voor wijkgemeente B te laten functioneren en heeft zij daarom besloten de punten 1 tot en met 5 van het besluit zoals in december jl. genomen te effectueren.

We realiseren ons dat deze keuze om het in december genomen besluit nu ook daadwerkelijk te gaan effecturen bij de leden van Wijkgemeente B verschillende reacties oproept, net zoals dit het geval is bij de andere wijkgemeenten. Tegelijk zijn we er van overtuigd dat er voor Wijkgemeente B met dit besluit ook een einde aan een periode van onzekerheid is gekomen en de Broederkerk een goede basis vormt voor verdere opbouw van de wijkgemeente.
Op een centrale informatieavond op DV. 21 juni hoopt de algemene kerkenraad op uw vragen en opmerkingen in te gaan. Via de kerkbode zal hierover nadere informatie worden bekend gemaakt.

Besluit Pastoraat
In de afgelopen maanden hebben de Hervormde en Gereformeerde Algemene Kerkenraden uitgebreid gesproken over de omvang en verdeling van de professionele pastorale predikanten en kerkelijk werkers in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Kampen. We hebben deze gesprekken heel bewust samen gevoerd om hierover, evenals bij de gebouwen, gezamenlijk een besluit te nemen in het perspectief van een te vormen Protestantse Gemeente Kampen. Het is belangrijk dat hierin duidelijkheid komt, zowel vanuit de noodzaak om onze gemeenten op langere termijn financieel gezond te kunnen houden, als vanuit de praktische behoeften die er bij elke wijkgemeente leven (emeritaat Harteman, Gijsbertsen, Van Noord, vacature Westerkerk).
In de besluitvorming hebben de Algemene Kerkenraden uiteindelijk gekozen voor continuïteit en ruimte voor gemeenteopbouw. De continuïteit betreft het doortrekken van de beleidslijnen vanuit het verleden zoals die in beide kerken geformuleerd zijn. Voor de Hervormde Gemeente gaat het hierbij om het besluit van 2014 om bij het terugbrengen van het aantal hervormde wijken naar drie ook het aantal hervormde predikanten terug te brengen naar drie. Hiermee heeft de predikant de zorg over ongeveer 1800 gemeenteleden. Aan gereformeerde zijde heeft men al jarenlang het beleid om een sleutel te hanteren van één predikant per 1000 gemeenteleden en er zijn afgelopen jaren verschillende bezuinigingen doorgevoerd om dit waar te kunnen blijven maken. Bij continuïteit gaat het er ook om ervoor te zorgen dat de gereformeerde en hervormde gemeenteleden in de twee in wording zijnde protestantse wijkgemeenten een predikant hebben waarmee ze zich qua identiteit vanuit hun bloedgroep kunnen identificeren.. Een discussie om naar één predikant te gaan voor elke wijkgemeente met een veel grotere inzet van kerkelijk werkers zal pas in een latere fase worden gevoerd.
De Algemene Kerkenraden hebben ook gekozen voor gemeenteopbouw in de zin dat we naar verhouding veel financiële ruimte geven voor pastoraat. We hebben hiertoe heel bewust besloten, omdat we het belangrijk vinden dat in deze fase van verandering en opbouw van de nieuwe wijken er voldoende predikanten en kerkelijk werkers zijn om hieraan leiding te geven en mee te werken. Vastgelegd is wel dat we het huidige besluit zien als een startpositie en dat we in een volgende fase, wanneer de gemeente stabieler is geworden of in het geval hiervoor onverhoopt noodzaak is, verder zullen nadenken over een nieuwe structuur van het pastoraat.
Concreet betekent dit dat voor de verschillende wijken de volgende besluiten zijn genomen:

Wijkgemeente A - Westerkerk:
1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte* predikant aan Wijk A toe te wijzen;
2. vanuit de Gereformeerde Kerk 1 fte predikant aan Wijk Westerkerk toe te wijzen, waarbij deze voor 25% taken uitvoert ten behoeve van beide wijkgemeenten en de kosten van deze 25% voor rekening komen van de Hervormde Gemeente.

Wijkgemeente B
1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte predikant aan Wijk B toe te wijzen;
2. vanuit de Hervormde Gemeente 0.4 fte aan pastorale ondersteuning aan wijk B toe te wijzen in de vorm van een kerkelijk werker.

Protestantse Wijkgemeente in wording
1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte predikant aan Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen,
2. vanuit de Gereformeerde Kerk 1.6 fte predikant aan Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen, waarvan 0.6 predikant fte zal worden ingevuld in de vorm van een kerkelijk werker.
(* fte = full time equivalent, oftewel een voltijd aanstelling)

Herinrichting Open Hof (2)

De Projectgroep Herinrichting Open Hof stelt in dit nieuwsbericht 2 overwegingen aan de orde: het liturgisch centrum en de doopkralen/herdenkingsplek.

Het liturgisch centrum
De projectgroep heeft uitgebreid gesproken over het liturgisch centrum. Zowel over de plaats in de kerkzaal als over de aankleding is nagedacht. De discussie over de aankleding hebben we nog niet afgerond. Wel hebben we al twee voorstellen geformuleerd voor de Kerkenraad m.b.t. het liturgisch centrum.
We stellen als eerste voor het liturgisch centrum niet te verplaatsen. Van belang is het dat iedereen in de kerkzaal kan zien wat er gebeurt op het liturgisch centrum. Twee alternatieven hebben we besproken: liturgisch centrum op de plek onder de lamellen (zijde Van Brederodestraat) of op de plek waar nu de techniek zit, onder de achterluifel. In beide gevallen geldt dat de ruimte daar wat beperkter is en bovendien is het daar lager. Je laat mensen niet kijken naar een ruimte die beperkt is in hoogte, maar je kijkt juist naar een plek waar ruimte is. De hoge wand achter het liturgisch centrum ademt ruimte en rust. Daarom vinden we de huidige plek de beste.
De preekstoel is nu dominant aanwezig. Zo lijkt het of de preek het belangrijkste onderdeel is van de dienst. Dat is echter niet zo. Het gaat om het Woord. De preekstoel zou vervangen kunnen worden door een lessenaar die niet op hoogte staat. Dat scheelt ook nog eens een heleboel ruimte op het liturgisch centrum. We zullen dat als tweede aan de Kerkenraad voorstellen.
Op onze volgende bijeenkomst zullen we ons wat meer verdiepen in alles wat te maken heeft met het liturgisch centrum en ons definitieve voorstel naar de Kerkenraad hieromtrent formuleren.

Doopkralen / herdenkingsplek
Vanuit de Taakgroep Eredienst is gevraagd om de doopkralen en de herdenkingsplek te handhaven. Deze hebben volgens de projectgroep geen invloed op de uitstraling van de kerkzaal en hangen / staan niet in de weg. Daarom zullen we de Kerkenraad ook voorstellen om de doopkralen en de herdenkingsplek opnieuw een plaats te geven vlak bij de hoofdingang van de kerkzaal.

Wordt vervolgd.

Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep.

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step