Zoeken binnen Nieuws:
Nieuws

From the monthly archives: mei 2017

We are pleased to present below all posts archived in 'mei 2017'. If you still can't find what you are looking for, try using the search box.

Kamperen in het weekend van 9 september 2017

Met de nieuwe wijkgemeente een gezellig weekeinde kamperen.
Vorig jaar september heeft een groep van 18 gezinnen (50 personen) uit onze wijkgemeente gezellig met elkaar een weekeinde gekampeerd. Het was een gemengd gezelschap. Van vrijgezellen tot koppels die al 50 jaar getrouwd waren. Complete gezinnen, stellen waarvan de kinders al zijn uitgevlogen, jong en oud, etc. Met als kampeermiddel een tent, vouwwagen, caravan of camper. Een mooie brede afspiegeling van onze wijkgemeente en kamperen.

Dit is zo goed bevallen, dat we zo'n weekeinde dit jaar opnieuw gaan organiseren. Een mooi begin van een goede traditie. De meeste kampeerders van vorig jaar hebben het weekeinde voor dit jaar al weer in de agenda staan. Want wat goed is, doet smaken naar meer. Op dit moment lijkt de traditie te worden, dat we standaard kamperen het eerste weekeinde nadat de scholen in onze regio weer zijn begonnen.

Voor dit jaar betekend dit, dat het kampeerweekeind georganiseerd wordt van vrijdagmiddag 8 september tot en met zondagavond 10 september. Eerder komen of gaan is mogelijk. Later komen of gaan is ook mogelijk. Geen probleem. Vorig jaar waren het vooral de wat oudere kampeerders die een dag eerder kwamen of een dag later weg gingen. Ieder rekent zelf af met de camping voor de nachten die men is geweest. Verder geen opslagen, o.i.d.

Vorig jaar stonden we op camping De Wildhoeve in Emst. Ook dit jaar gaan we weer naar deze camping. We staan dan met z'n allen op een apart en rustig gelegen veld, genaamd Vlinderhoek. Deze ligt helemaal achteraan op de camping, maar wel dicht bij een sanitair gebouw. Het is een bosrijke camping en niet ver weg van Kampen. Geen last van files op weg er naar toe en een korte rijtijd. Uitermate geschikt bij mooi weer, vanwege de mooie omgeving. Maar ook geschikt voor minder goed weer door het binnenzwembad, goede sanitaire voorzieningen, etc. Voor informatie en tarieven zie www.wildhoeve.nl.

De camping heeft ook verhuurmogelijkheden. Wellicht een optie voor hen die niet zelf een kampeermiddel hebben. Zie hiervoor ook de informatie op de site van de camping. Op de site is te zien op de plattegrond waar deze verhuurmiddelen zich bevinden in relatie tot het veld Vlinderhoek. Ervaring van vorig jaar leert, dat deze al vroeg in het lopende jaar worden geboekt.

Net als vorig jaar, zal er door de organisatie vooraf niet een programma worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat iedereen wordt vermaakt door een vooraf door de organisatie opgesteld programma. Ontspannen en ongedwongenheid is het uitgangspunt. Ontmoeting, bij elkaar op de koffie, spelende kinderen, een stukje wandelen of fietsen, een leuk spelletje doen. De bedoeling is dat dat allemaal vanzelf gaat, naar eigen behoefte. Uitgangspunt is verbondenheid door op dezelfde camping te staan. Vorig jaar ontstond spontaan het idee om op zaterdag alle bereide avondmaaltijden gezamenlijk te delen en gezamenlijk te nuttigen.

Lijkt jou/u bovenstaande een leuk idee en biedt de agenda nog deze ruimte, laat het me dan weten. Hoe eerder ik het weet hoe beter. Bij veel aanmeldingen, kan er dan eventueel nog een naastgelegen veld erbij worden gereserveerd. Ook voor hen die vorig jaar mee zijn gegaan, het verzoek je opnieuw aan te melden.

Een mooi begin van een nieuwe traditie...

Corné Vreugdenhil
corne-gerjanneke@hotmail.com
038-3326559
06-29287522

Koffie en broodmaaltijd in de kerk

Dinsdag 18 april was er weer 'koffie in de kerk'. De middag werd ditmaal afgesloten met een broodmaaltijd.
U kunt de foto's hier bekijken.

Verenigingsproces Protestantse Gemeente Kampen

Op 4 april is de "Intentieverklaring voor vereniging van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk tot de Protestantse Gemeente Kampen" ondertekend.
 
Achtergrond
De Hervormde Gemeente te Kampen (HGK) en de Gereformeerde Kerk van Kampen (GKK) bevinden zich inmiddels een aantal jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Nu naast een hervormde wijk twee gefedereerde protestantse wijken zijn ontstaan en de keuzes voor gebouwen en een belangrijk deel van het professionele pastoraat gezamenlijk zijn genomen cq op elkaar zijn afgestemd, groeit de wens om beide kerken volledig te verenigen tot een Protestantse Gemeente Kampen (PGK). Het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk heeft hiervoor de kaders geschapen. De motivatie om dit plaatselijk te volgen is dat de herkenning van elkaar als broeders en zusters in Christus in de praktijk is gegroeid, door de samenwerking het vertrouwen in elkaar is toegenomen en we ervan overtuigd zijn dat we de opdracht hebben als christenen en kerken de eenheid te zoeken om zo het getuigenis van Christus in de wereld helderder te doen klinken.

Intentie
Het voornemen om zich te verenigen en hiertoe alle voorbereidingen in gang te zetten is geformuleerd in een Intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, die deze hebben besproken met hun gemeenteleden, op basis waarvan zij hiermee op 4 april 2017 hebben ingestemd. Dit betekent dat er een breed gedragen intentie ligt om samen het proces van vereniging tot een Protestantse Gemeente Kampen in te gaan.

Werkplan
Het proces van vereniging is veelomvattend en er zal dan ook een groot aantal zaken moeten worden uitgewerkt, zowel door beide kerken gezamenlijk als door elk voor zich, om op die manier de formele totstandkoming van de PGK voor te bereiden. De Kerkorde geeft hiervoor duidelijke richtlijnen in Ordinantie 2 en verwijst daarnaast naar de 'Generale regeling voor fusie en splitsing' en de daarop gebaseerde modellen en stappenplannen voor vereniging. Het moge duidelijk zijn dat dit de kaders zijn waarbinnen de HGK en de GKK de PGK tot stand willen brengen.
Om al de benodigde activiteiten gestructureerd voor te bereiden is er een 'Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen' opgesteld. Hierin is een overzicht weergegeven. De uitwerking zal gebeuren in drie hoofdgebieden: beleidsmatige en organisatorische zaken, kerkrentmeesterlijke zaken, diaconale zaken. De hoofdgebieden zullen zoveel mogelijk vanuit de geëigende organen (Algemene Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters, Colleges van Diakenen) worden vormgeven. Het geheel wordt gecoördineerd door een Regiegroep, bestaande uit de voorzitters van beide Algemene Kerkenraden en een gemeenteadviseur (Jan Boer). Het proces zal in twee fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase resulteert in een concept verenigingsbesluit en concept regelingen. Deze zullen aan alle betrokkenen in de gemeente, als ook ter toetsing aan het RCBB, het Breed Moderamen van de Classis en een jurist/notaris, worden voorgelegd. Op basis van het commentaar kan dan in fase twee een definitief concept worden geformuleerd en formeel aan de gemeente worden voorgelegd.
De gemeenteleden zullen zo nauw mogelijk bij het proces worden betrokken. Op bepaalde momenten zullen centrale gemeenteavonden worden belegd, waarbij informatie wordt gegeven over de aanpak en voortgang. Kerkenraden en gemeenteleden zullen ook betrokken worden in de discussie over belangrijke elementen van de nieuwe gemeente, zoals de verhouding tussen wijktaken en centrale taken, financiële solidariteit, borging van de identiteit, visie naar de toekomst. Dit zowel door gesprek hierover met elkaar tijdens centrale ambtsdragers- en gemeenteavonden als door activiteiten hierover vanuit de wijken zelf.
Het tijdpad voor het hele proces is niet precies in te schatten. We willen het vooral zorgvuldig doen, met elkaar en niet vanuit een van boven opgelegd stramien. Een voorzichtige inschatting nu is dat de Protestantse Gemeente Kampen medio 2019 formeel een feit zou kunnen zijn. Om dit te realiseren moet er in 2018 een formeel besluit worden genomen.

Centrale Gemeenteavond 4 april 2017
Op 4 april 2017 was er een centrale gemeenteavond in Open Hof waarop alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk waren uitgenodigd. Centraal stond tijdens deze avond de ondertekening van de Intentieverklaring en daarmee de start van het proces om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen. Daarnaast is er een toelichting gegeven op het Werkplan, en was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het inbrengen van punten voor het beleidsplan.
Na een opening aan de hand van Nehemia 9 werd een toelichting gegeven op de achtergronden van het proces van vereniging waarin beide kerken zich bevinden en op de tekst van de Intentieverklaring. In de Intentieverklaring spreken beide kerken uit zich te willen verenigen tot één gemeente en daartoe alle voorbereidingen in gang te zetten. Daarna werd de Intentieverklaring door alle betrokken wijken en de Algemene Kerkenraad ondertekend.
Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de activiteiten die nodig zijn om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen. Een uitgebreidere beschrijving hiervan kunt u vinden in het Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen'.
Daarna was het tijd voor activiteiten van de gemeenteleden zelf. Eerst vonden geanimeerde flitsgesprekken plaats, waarbij de aanwezigen gevraagd werd om iemand van een andere wijk op te zoeken en daarmee gedurende drie minuten met elkaar te bespreken wat het verenigingsproces voor hem of haar betekent.
Na de pauze werd aan de gemeenteleden gevraagd opmerkingen en ideeën aan te leveren voor het op te stellen beleidsplan. Er waren zes grote vellen met elk een vraag waarover antwoorden konden worden opgeschreven op post-its. De resultaten hiervan zullen op de site worden gezet zodra deze zijn uitgewerkt.
Samen werd er afgesloten met gebed en Lied 418 'God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven'.
De gebruikte presentatie kan worden gedownload. Tevens een fotoreportage van de avond.

Bijlagen:

Werkplan Protestantse Gemeente Kampen (PGK)
Presentatie centrale Gemeenteavond
Intentieverklaring
De foto's kunt u hier bekijken.

Herinrichting Open Hof (8)

In de afgelopen maand zijn alle besluiten genomen rond de herinrichting van Kerkelijk centrum "Open Hof". In goed overleg met de beheerscommissie is er een bouwcommissie in het leven geroepen die de bouw zal begeleiden. Er komt achter de schermen nogal wat kijken bij de verbouwing van de Open Hof. Maar goed dat we daarvoor ook binnen onze wijkgemeente de nodige deskundigheid in huis hebben. Het moet logistiek allemaal wel kloppen. Als er gebroken wordt, kun je niet op hetzelfde moment willen schilderen. Alles moet op elkaar worden afgestemd. Dat doen de mensen in de bouwcommissie.
Direct na Pinksteren wordt er begonnen. Het vergaderseizoen is dan zo goed als voorbij; er zijn geen catechisaties meer; de meeste huurders hebben een zomerstop en er staan geen bijzondere activiteiten gepland. Voordat we gaan beginnen, moet eerst het orgel heel goed worden ingepakt. Er wordt gesloopt en dan komt er veel stof vrij. Het orgel moet dus goed worden beschermd. Dat geldt ook voor onze technische hulpmiddelen, zoals de beamer. De kerkzaal moet leeg, want anders past er geen steigerwerk in voor de techniek (nieuwe verlichting) en de schilders. Het liturgisch centrum wordt afgebroken. Het wordt dus lastig om dan een goede eredienst te houden in de Open Hof.
Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we deze zomer in de Burgwalkerk gaan kerken. Vanaf de Pinksteren tot aan de startzondag op 17 september. Op die laatste datum hopen we weer intrek te nemen in, dan, een nieuw ingerichte Open Hof. Wat een feest zal dat zijn! We gaan niet steeds wisselen van kerkgebouw. Dat is organisatorisch heel lastig. Denk alleen al aan de mensen van de oppas- en nevendienst, die alle spullen dan steeds weer moeten versjouwen. Bovendien geeft het ook veel onrust. Vandaar een hele periode van ruim drie maanden in de Burgwalkerk.
Op 18 juni hebben we dan wel een probleem. Van 15 tot en met 18 juni vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. De Binnenstad is dan met de auto en met de fiets slecht bereikbaar. De Burgwal helemaal niet, want daar staat de toeristische markt opgesteld. De kerkenraad heeft besloten dat we op 18 juni geen eigen dienst organiseren. Maar, we hebben een fantastisch alternatief! Tijdens de Hanzedagen staat er altijd een kerkdienst op het programma. In Kampen is dat om 11.30 uur in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Klaas van der Kamp en Kavoca werkt mee. De voertaal in deze dienst is Nederlands. Er wordt gezongen in het Nederlands, Engels en Duits. Het belooft een hele mooie dienst te worden en de kerkenraad nodigt u van harte uit om deze dienst bij te wonen. Om alvast in de agenda te noteren.
Namens de projectgroep herinrichting en namens de kerkenraad, Pieter Treep

Archief

Logo's zijn gemaakt door Web by Step