Taakgroepen

Zit jij op de middelbare school ? Dan ben jij elke eerste en derde zondag van de maand van harte welkom in de jeugdkerk! Wij hebben onze eigen ruimte in de Open Hof, achterin de kerk. Wat doen we zoal in de jeugdkerk? Elke jeugdkerk hebben we een thema, hoe we daar invulling aangeven is heel verschillend. We lezen uit de bijbel, bidden met elkaar, zingen soms, kijken een filmpje op You Tube, gaan in groepjes uiteen om een opdracht uit te voeren of praten met elkaar over ons geloof en wat jullie vragen en onzekerheden daarin zijn. Niets is gek, je mag en kan alles delen wat jou bezig houdt. Ook hebben we een paar keer per jaar leuke activiteiten, zoals de game nacht/nacht wakker blijven voor Serious Request, meedoen met Sirkelslag, uitje met speurtocht naar het Ganzendiep met mogelijkheid om te zwemmen en te varen. Tevens organiseren we 1 tot 2x per jaar een ontmoetingsdienst voor de gemeente, die helemaal door jullie jongeren ingevuld en uitgevoerd mag worden. Ook staan we open voor nieuwe ideeën en activiteiten van de jongeren zelf! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs, jij bent van harte welkom, onze banken zitten heel lekker!

Hilka, Roelof, Eric, Arjan, Erwin, Marco, Frans en Sandra

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de volgende jeugdkerk - bijeenkomsten gepland:

Datum     Bijzonderheden
2018                            
16 september   Startzondag
7 oktober   Jeugdkerk
14 oktober   Jongerendienst ('s middags, dienst over Job)
4 november   Myosotis
18 november   Zittend Heilig Avondmaal
2 december   Jeugdkerk
16 december   Serious request knutselen
2019    
6 januari   Nieuwjaarsontmoeting
20 januari   Jeugdkerk
3 februari   Jeugdkerk
17 februari   Voorbereiding ontmoetingsdienst
3 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
17 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
24 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
31 maart   Ontmoetingsdienst
7 april   Jeugdkerk (10 jongeren mogen mee naar Myosotis)
14 april   Jeugdkerk
19 mei   Jeugdkerk
2 juni    Jeugdkerk
23 juni   Overstapdienst
7 juli   Slot uitje

Wie zijn wij?

Diaconie is een opdracht aan de kerk om om te zien naar mensen en te helpen, daar waar geen helper is. De diaconale taak rust op de schouders van alle gemeenteleden van het Open Hof onder leiding van de diakenen.
Voorzitter van de taakgroep is Dini Gosker.
KLIK hier om Dini een bericht te sturen

Wat doen wij?

Diakenen zijn doeners. Zij zijn praktisch actief binnen en buiten de muren van Het Open Hof voor mensen binnen en buiten de gemeente Open Hof.
Hieronder vindt u op alphabetische volgorde een aantal activiteiten die door de diaconie gedaan worden.

Avondmaal
In Open Hof vinden de Avondmaalsvieringen zo veel mogelijk op dezelfde zondagen plaats als de vieringen in de andere wijken. De ene keer zal de viering aan tafel plaatsvinden en de andere keer lopend. Bij het lopende Avondmaal loopt de gemeente naar voren om brood en beker( wijn en druivensap) te ontvangen uit de hand van de predikant en ambtsdragers. Wie niet goed kan lopen of staan, kan dit vóór de dienst laten weten aan de dienstdoende ambtsdragers; brood en beker worden u dan op uw plaats gebracht. Bij de zittende viering neemt de gemeente aan het begin van de dienst eerst plaats op de stoelen die op de verhogingen in de kerkzaal staan. Tijdens de viering van de maaltijd van de Heer, gaat de gemeente tegelijk aan tafel. Op uitnodiging van de diakenen lopen de gemeenteleden naar de tafels die op het liturgisch centrum en in de kuil van de kerkzaal staan.Wie niet goed kan lopen of staan, kan het beste van te voren op een stoel bij de stenen balustrade gaan zitten. Ook de balustrade is als Avondmaalstafel klaargemaakt. De gemeenteleden geven het brood en de wijn (bij zittend avondmaal wordt er alleen druivensap gebruikt) aan elkaar door. In de Stille Week wordt in de avonddienst op Witte Donderdag en in de Paaswake op zaterdag ook het Avondmaal gevierd. Op Witte Donderdag in de vorm van een staande kringviering en in de Paaswake in de vorm van een lopende viering. In onze wijkgemeente zijn kinderen welkom aan de tafel van de Heer.

AZC diaconale werkgroep
2 diakenen hebben zitting in deze werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van verschillende kerken uit Dronten en Kampen. Vrijwilligers runnen de kledingwinkel op het terrein van AZC Dronten, dat de kleding via de kerken ontvangt. Met Kerst en Pasen wordt van de opbrengst van de kledingwinkel kerstpakketten en paaspakketten gekocht voor de inwoners van het AZC. Een week voor Kerst en Pasen delen vrijwilligers de pakketten bij iedere bungalow van het AZC uit.

Bloemengroet
Elke zondag worden bloemen uit de kerk, als groet en blijk van meeleven naar bv een zieke gebracht en voor een zieke jongere is dit een zak drop. Iedereen kan namen aandragen bij de diaken. Bij binnenkomst, of bij het verlaten van de kerk na de dienst, kunnen mensen hun handtekening op een kaart zetten zodat het geen anonieme bos bloemen is, maar de ontvanger weet dat er aan hem of haar is gedacht.

Collectes
Deze staan wekelijks in de kerkbode vermeld. Collecten met een speciaal doel wordt in de kerkbode extra over gepubliceerd. en op de website.

Dankdag
Op dankdag wordt aan PKN breed gemeenteleden van 80+ en zieken een fruitbakje bezorgd. Hierbij worden scholen, bezoekers en veel vrijwilligers ingeschakeld.

Financiële nood
Bij uw wijkdiaken kunt u terecht voor al uw vragen. Samen wordt er dan met u gekeken naar alle mogelijkheden, zodat u verder kunt, eventueel met een lening.

Inzamelingsacties
In de hal van het Open Hof staat een groene inzamelbox waar u uw oude mobieltjes, toners en cartridges in kunt doen en een zwarte doos voor de postzegels en oude kaarten(geen dubbele).
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast terwijl ze geld waard zijn. Ook lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Kerk in Actie werkt samen met het bedrijf Eeko. Dit bedrijf geeft Kerk in Actie voor iedere ingeleverde telefoon of cartridge een vergoeding. Bruikbare telefoons en cartridges worden door Eeko verkocht aan bedrijven: de mobieltjes worden nagekeken en hersteld en de cartridges gereinigd en opnieuw gevuld zodat ze hergebruikt kunnen worden.
Van de niet bruikbare telefoons worden de kostbare grondstoffen op milieuvriendelijke wijze gescheiden en opnieuw gebruikt.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Vrouwen in Papoea
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Een thuis voor Rwandese weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Er zijn inmiddels drie vestigingen(in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden.

De opbrengst gaat naar deze en soortgelijke projecten. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. In 1994 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting.

De opbrengst gaat naar bovenstaande en soortgelijke projecten van Kerk in Actie.

Jeugddiaconaat werkt samen in het jeugdteam
Kerstattenties
Gemeenteleden van 80+ en in de wijk wonend krijgen met Kerst een attentie. Ouderen in de tehuizen krijgen een attentie van de gezamenlijke kerken.

Kerstpakketten
Mensen die iets extra’s kunnen gebruiken krijgen met Kerst een kerstpakket. Het kerstpakket wordt samengesteld uit de kerstpakketten die gemeenteleden hebben ontvangen en van te voren hebben ingeleverd.
Er worden begin december na de kerkdienst ook flyers uitgedeeld voor producten waar behoefte aan is om daar weer pakketten van te maken. U kunt ook geld doneren, zodat de diaconie daar producten kan kopen waar behoefte aan is.

Koffiedrinken na de zondagochtenddienst
Elke zondagochtend na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kop koffie, thee of limonade.

Koffie in de kerk (op even dinsdagen van 14.30 tot 16.30 uur)
Sinds enkele jaren bestaan in Open Hof de koffiemiddagen. Het doel van deze middagen is om gemeenteleden de gelegenheid te geven om elkaar op een doordeweekse dag te ontmoeten. Ook mensen, die niet tot onze wijk behoren zijn van harte welkom. Voor iedereen die graag een ander ontmoet. Een aantal gastvrouwen en een gastheer zorgen voor de koffie of thee en aan het eind van de middag voor een glaasje fris of wijn. Er is geen programma, geen opening of sluiting. Wel staan er spelletjes klaar, waar ook gebruik van gemaakt wordt, zoals rummikub, scrabble. Ook bij de sjoelbak is het een drukte van belang.
Op deze middagen kunt u ook terecht met vragen over diaconale zaken. Er is meestal een diaken aanwezig, die u kan helpen om een antwoord te vinden op uw vraag.
Schroom niet, u bent van harte welkom!

Michazondag
Elk jaar wordt in oktober hier aandacht besteed bv kerkmensen krijgen een roos mee om de roos door te geven aan iemand die dit als een steuntje in de rug kan gebruiken. Omzien naar elkaar.

Noodhulp
Zonodig wordt er gecollecteerd bij rampen.

WMO
Zonodig is er contact met de burger gemeente. De diaconie houdt zich op de hoogte van de regelgeving omtrent sociale bijstand etc.. Komt u er niet uit, vraag uw diaken.

Thuiskerk
U kunt op verzoek een kastje krijgen, zodat u mee kunt luisteren via de radio. Ook kunt u de dienst via www. kerkomroep.nl en dan OH opzoeken en vervolgens beluisteren.
Wanneer u gebruik maakt van een kastje, krijgt u een busje thuis waar collectegeld in kan. Deze wordt met regelmaat door de diaken bij u geleegd. Eén keer per jaar krijgt u een brief voor een bijdrage.

Voedselbank
Op verzoek van de plaatselijke voedselbank worden eerste levensbehoeften, met name voedsel ingezameld.
Dit doen gemeenteleden ieder jaar 3 maanden lang. Van te voren wordt bekend gemaakt waar behoefte aan is. Gemeenteleden krijgen flyers mee waar dit op staat en u kunt dit op de website (linkje) vinden. Op zondag voor de kerkdienst, of door de week als Het Open Hof open is brengt men dit in de kerk.

De andere drie kwartalen nemen de Westerkerk, Wijk B en de Bron in IJsselmuiden de inzameling voor hun rekening.

Voorbede (diaconale)
In de eredienst wordt door de dienstdoende diaken de voorbede gevraagd of mee gebeden (bij toerbeurt voorbereid door de verschillende diaconieën van OH, Westerkerk en De Bron uit IJsselmuiden).

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO-commissie heeft als doel de wereld van veraf dichterbij te brengen. In onze wereld leven veel mensen in armoede, vaak verstoken van veel essentiële levensbehoeften zoals (goede) medische voorzieningen, scholing, (schoon) drinkwater. Het geld dat de ZWO-commissie via collecten, giften en de actie Kerkbalans binnenkrijgt wordt meestal besteed aan de projecten van Kerk in Actie, verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden.
Kerk In Actie steunt projecten in ontwikkelingslanden. Die projecten verschillen vaak van karakter. Zo zijn er zendings-, (wereld)diaconale- en ontwikkelingsprojecten en projecten gericht op kinderen van “Kinderen in de knel” zie de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).
De ZWO-commissie heeft als taak al deze facetten van haar werk voortdurend onder de aandacht te brengen. Via de kerkbode, (door middel van folders voor) ZWO-zondagen, acties voor een speciaal doel, het verkopen van de Missie/Zendingskalender en via het missionair en diaconaal tijdschrift 'Vandaar'. Schrijfactie voor gevangenen. Inzameling postzegels en kaarten(geen dubbele). De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. We verwelkomen graag nieuwe leden.

Afgelopen jaren heeft de commissie het Ndola Project in Zambia ondersteunt (www.bezwa.nl). Dit was geen Kerk In Actie Project, maar werd wel door de ZWO ondersteund. Het project is op weg om zelfvoorzienend te worden.
Voorbeeld van het Ndola Project
Zieke jongeren hebben het extra moeilijk. HIV-besmette kinderen worden dikwijls door hun familie in de steek gelaten. Waar mogelijk geeft het BEZWA YOUTH Center hen te eten. De maïs wordt op eigen akker verbouwd en met behulp van een maïs molen in eigen beheer gemalen en tenslotte tot maispap gekookt in een eigen keuken.
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Dini Gosker
Penningmeester: Henny Endedijk
ZWO-diaken: Gerrit Dekker
Leden: Anneke Abma (kidk), Jeanet van Bentum, Rens Huisman

Zorgsaam
Open Hof is onderdeel van zorgsaam van de PKN-kerken in Kampen. KLIK hier voor meer informatie op de website van Hervormd Kampen.

Veel gestelde vragen en de antwoorden tref je aan in de beide bestanden hieronder.. Mocht er iets nog niet duidelijk zijn of staat je vraag hier niet bij, neem dan contact op via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 06-19939382. Wij helpen je graag verder!

Veelgestelde vragen

KLIK hier voor veelgestelde vragen Vrijwilligers
KLIK hier voor veelgestelde vragen Zorgvragers

Onze visie op pastoraat
We zien het als een opdracht aan allen binnen onze gemeente: omzien naar elkaar vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn, bij God en de medemens. Dat houdt in dat levens-, geloofs- en zingevingsvragen in welke vorm dan ook aan bod mogen komen, in persoonlijke pastorale contacten en in groepsverband. Daarbij gaat het om ontmoeting en relatie, wederkerigheid en respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. Deze pastorale verantwoordelijkheid willen we in onze wijkgemeente proberen waar te maken.

Wat betekent deze visie voor onze wijkgemeente?
• We streven naar pastoraat dat aansluit bij het levensgevoel en de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelid anno 2017.
• We willen aandacht voor het onderlinge pastoraat (‘pastoraat aan de basis’).
• We bieden zowel individueel – als groepspastoraat in gelijkwaardigheid aan.
• We stellen ambtsdragers en contactpersonen in staat om hun vaardigheden in te zetten.

Voor een meer uitgebreide uitwerking van de visie op en de organisatie van het pastoraat, zie: KLIK voor Beleidsplan pastoraat waarin opgenomen de visie op en de organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente

Secties
Onze wijk is opgedeeld in 5 geografische secties (met 350 á 400 adressen of pastorale eenheden) en sectie 6 voor de bewoners van de zorginstellingen. De sectie-indeling is als volgt:

Sectie 1: Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek

Sectie 2: Flevowijk en buitengebied IJsselmuider zijde

Sectie 3: De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde

Sectie 4: Cellesbroek en Middenwetering

Sectie 5: Zuid, Bovenbroek en Onderdijks

Sectie 6: Ouderen in de zorginstellingen Amandelboom, Vijverhof, Myosotis en Margaretha (inclusief aanleunwoningen)

Voor meer informatie over de samenstelling en contactgegevens van de teams, zie:
KLIK voor Samenstelling van de sectieteams

Sectieteams
In elke sectie gaat een sectieteam aan de slag, bestaande uit enkele ambtsdragers en een aantal contactpersonen. Ook is een van de predikanten verbonden aan elke sectie. De ambtsdragers zijn verdeeld over de secties en er hebben zich ook al een aantal contactpersonen aangemeld.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de sectieteams, zie: KLIK voor Het sectieteam

Doet U mee?
We hebben nog wel gemeenteleden nodig die bereid zijn om contactpersoon te worden.
Bent u nieuwsgierig? Hebt u belangstelling? Wilt u zich aanmelden?
Ook op de beide websites staat meer informatie met daarbij eveneens een aanmeldmogelijkheid.
Voor nadere informatie en vragen over of om u op te geven als vrijwilliger in het pastoraat kunt u ook contact opnemen met:

Hans Voerman
Voorzitter Taakgroep Pastoraat
KLIK hier om Hans een bericht te sturen

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken